"załącznik" - angielskie tłumaczenie

PL

"załącznik" po angielsku

PL załącznik
volume_up
{męski}

1. ogólne

załącznik (też: dodatek, ślepa kiszka)
volume_up
appendix {rzecz.}
Appendix II will make no difference.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni wykreśleniu go z wykazu załącznika I i przeniesieniu do wykazu załącznika II.
We are most definitely opposed to the downlisting of this animal from Appendix I to Appendix II.
Z tych powodów jesteśmy przeciwko uwzględnieniu tej rodziny gatunku w wykazie załącznika II do konwencji CITES.
For these reasons, we are against the inclusion of this species family in CITES Appendix II.
załącznik (też: aneks)
volume_up
addendum {rzecz.} (to document)
załącznik (też: ogrodzenie, aneks, ogradzanie, grodzenie)
volume_up
enclosure {rzecz.}
załącznik (też: aneks, oficyna)
volume_up
annex {rzecz.}
Załącznik I — Lista określona w artykule III-226 Konstytucji
Annex I - List referred to in Article III-226 of the Constitution
Załącznik: historia unii gospodarczej i walutowej.
Annex on the history of Economic and Monetary Union.
Przedstawiliśmy załącznik zawierający wybrane dane liczbowe oraz ocenę skutków dla spójności.
There is an annex which gives some quantification and also the impact assessment on cohesion.
załącznik
volume_up
annexe {rzecz.}
Przede wszystkim nie chcemy, by załączniki były wiążące dla państw członkowskich.
Above all, we do not want the annexes to be binding on the Member States.
Protokoły i załączniki załączone do niniejszego Traktatu stanowią jego integralną część.
The Protocols and Annexes to this Treaty shall form an integral part thereof.
Dwa następne projekty wniosków dotyczą rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i jego załączników.
Two further draft resolutions pertain to Regulation (EC) No 883/2004 and its annexes.
załącznik (też: ogrodzenie, aneks, ogradzanie, grodzenie)
volume_up
inclosure {rzecz.} [Amer.]

2. IT

załącznik
Dzięki tej funkcji nie trzeba też ponownie wysyłać załączników e-mail.
It also prevents you from ever having to send an email attachment again.
The attachment is in...
Możesz również wysłać dokument jako załącznik w e-mailu, a w przypadku dokumentów publicznych i niepublicznych – użyć opcji Uzyskaj link do udostępnienia.
You can also Get the link to share for public or unlisted docs, or e-mail a doc as an attachment.

Synonimy (polski) dla "załącznik":

załącznik

Przykłady użycia - "załącznik" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPan O'Sullivan jest ten sam i pani in 't Veld jest ta sama, czyli pani otrzymała ten załącznik.
Mr O'Sullivan is the same and Ms in 't Veld is the same, so you got it.
PolishZałącznik jest w formacie...
Polish(zob. załącznik).
The European Central Bank is today publishing an indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2009 (see the attached document).
Polish(zob. załącznik).
The European Central Bank (ECB) is today publishing the indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2008 (see the document attached).
Polish(zob. załącznik).
The European Central Bank (ECB) is today publishing the indicative calendar for the Eurosystem’s tender operations in 2006 (see the document attached).
PolishWyszczególnia je Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), stanowiący załącznik do Traktatu w formie protokołu.
the European Community. They are specified in the Statute of the European System of Central Banks (ESCB) and of the European Central Bank (ECB). The Statute is a protocol attached to the Treaty.