"z wysiłkiem" - angielskie tłumaczenie

PL

"z wysiłkiem" po angielsku

PL

z wysiłkiem {przysłówek}

volume_up
z wysiłkiem (też: mozolnie)

Przykłady użycia - "z wysiłkiem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWprowadzenie w życie będzie z pewnością kluczowym wysiłkiem w nadchodzących miesiącach.
Enforcement will be very much a key effort in the next months.
PolishByłem ostrożny i pracowałem z umiarkowanym wysiłkiem.
I have been prudent and I have worked moderately hard.
PolishPrzede wszystkim jednak Unia Europejska - i w szczególności Włochy - z wielkim wysiłkiem próbują zapewnić im byt.
Above all, we are struggling as the European Union, and particularly as Italy, to offer them a livelihood.
PolishJeden kabel do jednej kamery - zapewnia zasilanie, wideo i przestłanie danych, dzięki czemu jest łatwy w montażu, z minimalnym wysiłkiem.
One cable per camera provides power, video and data, making it easy to install with minimum effort.
PolishZ wielkim wysiłkiem udało się wynegocjować i podpisać porozumienie kopenhaskie, choć byliśmy bliscy poniesienia całkowitej klęski.
The Copenhagen Agreement was negotiated and signed with great effort, being just short of a total failure.
PolishZ wielkim wysiłkiem próbujemy ich przyjąć.
PolishChciałbym wyrazić moje uznanie dla komisarza Figela za to, z jakim wysiłkiem i determinacją realizował ten projekt.
I would like to express my admiration for the energy and determination of Commissioner Figeľ in his implementation of this project.
PolishLeczenie należy rozpocząć wspomagająco z dietą i wysiłkiem fizycznym w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi wzrastającego po posiłkach.
Treatment should be initiated as an adjunct to diet and exercise to lower the blood glucose in relation to meals.
Polish. ~~~ Z ogormnym wysiłkiem podtrzymywały tą ogromną cywilizację.
China, over the same time period, went in exactly the opposite direction, very painfully holding this huge civilization, civilization-state, together.
PolishJa także zacznę od złożenia gratulacji Panu Posłowi Audy'emu w związku z wysiłkiem, który włożył w opracowanie tego sprawozdania.
(RO) Madam President, first of all, I, too, need to congratulate Mr Audy for all his efforts on this report.
PolishNatomiast w kwestii misji policyjnych, Unia Europejska odnosi sukcesy, ale jest to mało w porównaniu z wysiłkiem wkładanym przez Amerykę.
As far as the police mission is concerned, the EU is doing a good job there, but it is doing nothing in comparison with the scale of the American effort.
PolishUsługi są odmienne od towarów, ponieważ handel nimi ma często bardzo bezpośredni związek z ludzkim wysiłkiem, a nie tylko z wirtualnym handlem technologią.
Services are not like goods because trade in them often very directly involves human endeavour and not just the virtual trading of a technology.
PolishW badaniach z randomizacją i podwójnie ślepą próbą wykazano także, że montelukast działa przeciwastmatycznie u dorosłych pacjentów z astmą indukowaną wysiłkiem fizycznym.
In double-blind, randomised studies it was also shown that the anti-asthmatic effect of montelukast can be shown against exercise-induced asthma in adults.
PolishJeden z wniosków jest zatem taki, że nie możemy wygrać walki z otyłością wyłącznie przy pomocy zaleceń dietetycznych, muszą być one połączone z odpowiednim wysiłkiem fizycznym.
One of the conclusions is therefore that we cannot win the battle against obesity through dietary recommendations alone, but that these must be combined with adequate physical activity.
PolishPrezydencja francuska nadała jej priorytet i wspólnie pracujemy z wytężonym wysiłkiem, by osiągnąć dobre porozumienie przed końcem roku; to co było możliwe teraz staje się prawdopodobne.
The French Presidency has made it a priority, and together we have been working hard to deliver a good deal by the end of the year; what was a possibility is now becoming a probability.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z wysiłkiem"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik