"z udziałem" - angielskie tłumaczenie

PL

"z udziałem" po angielsku

PL

z udziałem {przymiotnik}

volume_up
1. "publiczności"

Przykłady użycia - "z udziałem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishFirma przedstawiła łącznie siedem badań z udziałem łącznie ponad 1000 pacjentów.
The Company submitted a total of seven studies, involving over 1,000 patients.
PolishWyniki badań klinicznych z udziałem pacjentów uprzednio nieleczonych i leczonych
Clinical results from studies with treatment naïve and experienced patients
PolishTo była trzecia tura pytań z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej.
This was our third Question Hour with the President of the European Commission.
PolishNie przeprowadzono oficjalnych badań z udziałem pacjentów z obniżoną czynnością nerek.
No formal studies have been conducted in patients with decreased renal function.
PolishStało się tak głównie ze względu na problemy związane z udziałem Białorusi.
This is principally because of the problems relating to Belarus' participation.
PolishAmprenawir i rytonawir są metabolizowane głównie w wątrobie z udziałem CYP 3A4.
Amprenavir and ritonavir are primarily metabolised in the liver by CYP3A4.
PolishPrzeprowadzono szereg badań terenowych z udziałem cieląt z różnych hodowli.
A number of field trials were performed involving calves from different farms.
PolishIndynawir jest metabolizowany z udziałem enzymu CYP3A4 należącego do cytochromu P450.
The metabolism of indinavir is mediated by the cytochrome P450 enzyme CYP3A4.
PolishChcemy ochrony danych regulowanej przepisami prawa z udziałem Parlamentu.
We want data protection to be controlled by law with parliamentary participation.
PolishWreszcie powinniśmy zainicjować debatę z udziałem obywateli i władz lokalnych.
Finally, we should open a debate involving citizens and local authorities.
PolishKonieczne jest promowanie wspólnych posiłków, z udziałem dzieci i rodziców.
It is essential to promote family meals, with parents and children eating together.
PolishWchłanianie i dystrybucja 13CO2 przebiega szybciej niż reakcja z udziałem ureazy.
Absorption and distribution of 13CO2 is faster than the urease reaction.
PolishRada przygotowuje konwencję w sprawie zwalczania korupcji z udziałem urzędników.
The Council establishes a convention on the fight against corruption involving officials.
PolishPreparat Byetta zbadano w pięciu badaniach głównych z udziałem prawie 2 400 pacjentów.
Byetta has been studied in five main studies involving almost 2,400 patients.
PolishZiagen badano w sześciu głównych badaniach z udziałem 1 843 dorosłych osób zakażonych HIV.
Ziagen has been studied in six main studies including 1,843 HIV-infected adults.
PolishNilotynib jest metabolizowany głównie przez CYP3A4 z niewielkim udziałem CYP2C8.
Nilotinib is primarily metabolised by CYP3A4, with possible minor contribution from CYP2C8.
PolishBadania interakcji przeprowadzane były jedynie z udziałem osób dorosłych.
Ecchymosis has been reported as an infrequent event during treatment with fluoxetine.
PolishPrzeprowadzono także badanie z udziałem 19 dzieci w wieku od trzeciego do 15. roku życia.
A study was also carried out in 19 children aged between three and 15 years.
PolishDoświadczenia kliniczne z udziałem pacjentów > 65 roku życia są bardzo ograniczone.
The clinical experience in patients > 65 years of age is very limited.
PolishBadania farmakokinetyczne przeprowadzano głównie z udziałem pacjentów rasy Kaukaskiej.
Pharmacokinetic studies were principally conducted in Caucasian patients.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z udziałem"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik