"z tego co wiem" - angielskie tłumaczenie

PL

"z tego co wiem" po angielsku

PL

z tego co wiem [przykład]

volume_up
z tego co wiem
Z tego, co wiem, Irlandia nie jest krajem południowoeuropejskim.
Ireland is not a southern European country, as far as I know.
Z tego co wiem, nie różnią się one od wniosków aktuariuszy funduszu.
As far as I know, they are no different from those of the fund's actuaries.
Z tego co wiem, Grupa Socjalistów w Parlamencie Europejskim ma głos tylko przez 18 minut.
The Socialist Group in the European Parliament, as far as I know, has only 18 minutes to speak.
z tego co wiem
Z tego co wiem, panie Groote, Komisja nie zmieniła swojego zdania w tej kwestii.
To my knowledge, Mr Groote, the Commission has not changed its view on this matter.

Przykłady użycia - "z tego co wiem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ tego co wiem, panie Groote, Komisja nie zmieniła swojego zdania w tej kwestii.
To my knowledge, Mr Groote, the Commission has not changed its view on this matter.
PolishZ tego co wiem, żadna konstytucja nie określa praw przyszłych pokoleń.
As far as I am aware, no constitution defines the law for future generations.
PolishZ tego, co wiem, pan poseł de Magistris złożył wniosek o skorzystanie z immunitetu.
I am told that Mr de Magistris requested the defence of his immunity.
PolishZ tego co wiem, nie różnią się one od wniosków aktuariuszy funduszu.
As far as I know, they are no different from those of the fund's actuaries.
PolishZ tego, co wiem, kontrola nad władzą wykonawczą jest wśród podstawowych zadań posłów do PE.
As far as I am aware, control over the executive is one of the fundamental tasks of MEPs.
PolishZ tego co wiem, Grupa Socjalistów w Parlamencie Europejskim ma głos tylko przez 18 minut.
The Socialist Group in the European Parliament, as far as I know, has only 18 minutes to speak.
PolishLM: Z tego co wiem, ciężko pracuje w swoim laboratorium i robi to z szalonymi współpracownikami.
LM: What I know from, he's working really hard in his lab and coming up with crazy stuff.
PolishZ tego co wiem, w Komisji nie ma nikogo, kto miałby zamiar zajmować się tym tematem.
I am not aware of there being anyone in the Commission with the intention of dealing with this subject.
PolishZ tego co wiem, spośród poprawek zawartych w sprawozdaniu Komisja może zaakceptować jedynie poprawki 4 i 7...
The Commission, I am told, can only accept Amendments 4 and 7 of the report ...
PolishZacznę od kwestii, którymi - z tego, co wiem - Parlament Europejski jest żywo zainteresowany.
I will begin with the issues in which I know there is a strong interest in the European Parliament.
PolishZ tego, co wiem, Irlandia nie jest krajem południowoeuropejskim.
Ireland is not a southern European country, as far as I know.
PolishZ tego, co wiem, pan przewodniczący może zostać najpóźniej do 17.20.
He has until 5.20 p.m. at the latest, I have been told.
PolishI chociaż z tego co wiem, nie mam żadnych patentów to jednak poznacie dziś kilka moich wynalazków.
And while I don't have any patents that I'm aware of, you will be meeting a few of my inventions today.
PolishZ tego co wiem, on już nie jest twoim ojcem od dzisiaj.
From what I know, he's not your father after today.
PolishZ tego co wiem, załamaniu uległ dziś rynek zbóż.
I understand that the grain market has collapsed today.
PolishZ tego co wiem, geje w Ameryce pragną być w armii, zawrzeć małżeństwo i założyć rodzinę.
Because from what I can tell, the three things gay Americans seem to want most are to join the military, get married and start a family.
PolishPo czwarte, jeżeli chodzi o łowiska przy wybrzeżach Afryki Zachodniej, z tego, co wiem, pani poseł Doyle ma rację.
Fourthly, as far as fisheries along the coast of West Africa are concerned, I believe that Mrs Doyle is right.
PolishInformacja pochodzi z przeglądu prasowego, i z tego, co wiem, pojawiła się w publikacji tureckiej wspólnoty cypryjskiej.
This information came from a press review and I believe that it was stated in a Turkish-Cypriot publication.
PolishZ tego, co wiem, podczas szczytu w Paryżu, jakkolwiek pan Bernard Kouchner może mnie później poprawić, obecni będą wszyscy przywódcy z państw arabskich.
At the Paris Summit, I believe, although Bernard Kouchner may correct me later, that all of the Arab heads of state will be present.
PolishZ tego co wiem, jest to pierwsza, albo jedna z pierwszych przyjmowanych dyrektyw, która wprowadza ten obowiązek i chyba słusznie.
As far as I am aware, this is the first, or one of the first, directives to be adopted which introduces this requirement, and I think it does so quite rightly.