"z szacunkiem" - angielskie tłumaczenie

PL

"z szacunkiem" po angielsku

PL

z szacunkiem {przysłówek}

volume_up
z szacunkiem
Europa nie powinna milczeć, lecz nieustannie powtarzać, przypominać i nalegać z szacunkiem, ale stanowczo, aby Rosja wypełniała swoje zobowiązania.
It is Europe's duty not to remain silent but, again and again, to repeat and remind, and insist respectfully and firmly that Russia meet its obligations.
z szacunkiem (też: uniżenie)
volume_up
reverentially {przysł.} [form.]

Przykłady użycia - "z szacunkiem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ całym szacunkiem, są pewne kwestie, co do których się nie zgadzamy.
Mr Meyer, with all due respect, there are some things that we do not agree on.
PolishZ całym należnym szacunkiem muszę skomentować jedną sprawę.
(ES) Mr President, with all due respect, I must make the following comment.
PolishZ całym należytym szacunkiem, ale kiedy dzieci dorastają to czasem się zmieniają.
With all due respect, sir, sometimes when kids grow up they change.
PolishA w Południowej Afryce kojarzą szczęście z szacunkiem społeczności.
And in South Africa, they associate happiness with seriti or community respect.
PolishZ całym szacunkiem, pani komisarz, ale uważam, że wnioski Komisji są błędne.
Commissioner, however much I may respect you, I think the Commission's proposals are wrong.
PolishPoszanowanie wolnego rynku zawsze wygrywa z szacunkiem dla ludzi.
Consideration for the free market always wins over consideration for the people.
PolishZ dużym szacunkiem przysłuchiwałem się temu, co w tej sprawie mówiła pani Dagmar Roth-Behrendt.
I have listened with great respect to what Mrs Roth-Behrendt said here on this matter.
PolishMówię to z pełnym szacunkiem dla kraju, który zagłosował na "nie”.
I say this with all the respect I have for a country that has voted 'no'.
PolishW tej Izbie należy zawsze mówić o prezydencie Włoch z uznaniem i szacunkiem.
In this Chamber, the Italian President should only ever be referred to with respect and deference.
PolishŁączę podejście profesjonalnego pilota z szacunkiem pioniera wobec matki natury.
So I have the approach of a professional pilot with the respect of a pioneer in front of Mother Nature.
PolishFakty te powinny wystarczyć, by traktować Grecję z większym szacunkiem.
These facts should be enough for Greece to be treated with greater respect by the European Union.
PolishZ całym szacunkiem, ale już zmarnowaliśmy dwie minuty na rozmowę o tym.
Mr President, with the greatest respect, we have already wasted two minutes talking about it.
PolishŚledzimy, z jakim szacunkiem spotyka się to na forum międzynarodowym, w jaki sposób jest to przedstawiane.
We are following how this is internationally respected, the way it is presented.
PolishWięc chcę z całym szacunkiem przyznać, że brokułowy zielony mógł by w takim razie być nowym niebieskim.
Well I'd like to respectfully submit that broccoli green might then be the new blue.
PolishNie chodzi o to, że nie akceptuję Boga, a jedynie o to, że z całym szacunkiem zwracam Mu bilet".
It is not God that I do not accept. ~~~ I merely, most respectfully, return Him the ticket."
PolishZ całym szacunkiem, ale personel pani przewodniczącej zapewnił, że mój wniosek został odnotowany.
With respect, your staff indicated that my request had been noted.
PolishZ całym szacunkiem, jaką wiedzę posiada pani w sprawie tych umów?
What knowledge do you, with the greatest respect, have on EPAs?
PolishTym niemniej z całym szacunkiem do pana posła sprawozdawcy, mógł on lepiej użyć przycisku reset.
Nevertheless, with all due respect to the rapporteur, he would do well to press the reset button.
PolishAle z całym szacunkiem wobec wszystkich mężczyzn, a zwłaszcza starszych, oni mnie tam nie chcieli.
But with all due respect to all the men, and the older men especially, they did not want me around.
PolishWszystkie te sfery należy traktować z szacunkiem, gdyż trudno tutaj mówić o prawidłowym bądź błędnym podejściu.
All these areas need to be treated with respect as there is no right or wrong approach.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z szacunkiem"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik