"z punktu widzenia" - angielskie tłumaczenie

PL

"z punktu widzenia" po angielsku

PL

z punktu widzenia

volume_up
1. "czegoś"
Pakistan to najważniejszy kraj z punktu widzenia bezpieczeństwa na świecie.
Pakistan is the most crucial country in terms of global security.
Z punktu widzenia finansów najlepiej jest uzyskać zgodę na leczenie.
In financial terms, your best course of action is to obtain authorisation.
Przetwarzanie tego jest bardzo kosztowne, z punktu widzenia ekonomicznego i energetycznego.
It is very expensive to process this stuff, both in economic terms and in energy terms.

Przykłady użycia - "z punktu widzenia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ punktu widzenia biznesu Sao Paulo jest finansową stolicą Ameryki Południowej.
From a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.
PolishZ punktu widzenia wzrostu i zatrudnienia równie ważna jest polityka spójności.
The cohesion policy is equally important in supporting growth and employment.
PolishNiestety my nie, co jest niekorzystne z punktu widzenia naszej konkurencyjności.
Unfortunately, we do not, and that is a disadvantage in terms of our competitiveness.
PolishOgromną zaletą tego sprawozdania jest analiza zagadnienia z punktu widzenia rolników.
Its great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
PolishTo ważny moment z punktu widzenia stabilności na Bałkanach.
(NL) Madam President, this is an important moment for stability in the Balkans.
PolishTak czy inaczej, z punktu widzenia tego Parlamentu, będziemy mieć budżet na 2008 r.
Either way, from the point of view of this Parliament, there will be a 2008 budget.
PolishZ punktu widzenia mikrobiologicznego produkt należy zastosować niezwłocznie.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
PolishZ punktu widzenia estetyki można mieć wiele zastrzeżeń do inscenizacji Löscha.
Aesthetically, one can certainly have reservations about some of Lösch's productions.
PolishSytuacja jest równie trudna z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw.
It is also still just as difficult for small and medium-sized businesses.
PolishZ punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego produkt należy zużyć natychmiast.
From a microbiological safety point of view, the product is to be used immediately.
PolishByłoby to z pewnością rozwiązanie kwestii tureckiej z punktu widzenia NATO.
This would definitely be a solution for the Turkey issue from NATO's point of view.
PolishZalety tego układu z punktu widzenia Unii Europejskiej są równie znaczące.
The benefits of this agreement for the European Union are equally significant.
PolishZ punktu widzenia załogi pociągu wszystkie trzy wersje mogą jeszcze zostać poprawione.
From the point of view of train crews all three versions had room for improvement.
PolishZ punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego Naglazyme należy zużyć natychmiast.
From a microbiological safety point of view, Naglazyme should be used immediately.
PolishZ punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego produkt należy zużyć natychmiast.
From a microbiological safety point of view, the product should be used immediately.
PolishTo jest niemożliwe, nie tylko w praktyce, lecz także z punktu widzenia prawa.
It is impossible, not only in practice, but also from a legal perspective.
PolishPoważny dizajn -- często -- nie odnosi sukcesu z punktu widzenia patetyzmu.
Serious design is also -- often -- quite unsuccessful from the solemn point of view.
PolishZ punktu widzenia Komisji ECON istnieją trzy kwestie, które chciałabym poruszyć.
From the ECON Committee's perspective there are three issues which I would like to raise.
PolishZ punktu widzenia obywateli Europa jest synonimem marnotrawstwa środków.
As far as the citizens are concerned, Europe is synonymous with waste of money.
PolishTo bardzo ważna kwestia z punktu widzenia ochrony pieniędzy europejskich podatników.
This is a very important point to make in order to safeguard European taxpayers' money.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z punktu widzenia"

z przyimek
z
English
z moralnego punktu widzenia przysłówek
English
z pedagogicznego punktu widzenia
z mojego punktu widzenia