PL

z przyczyn

volume_up
Dotyczy to zwłaszcza aresztowań spokojnych obywateli z przyczyn politycznych.
This applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
Zerwijcie z tradycją ciągłego blokowania lub opóźniania tego, co trzeba zrobić, z przyczyn związanych z polityką wewnętrzną.
Break with the tradition of always blocking or delaying what needs to be done on internal policy grounds.
Z przyczyn etycznych powinniśmy to odrzucić. W imię szacunku dla zwierząt, ale również w imię naszego człowieczeństwa.
We should reject it on moral grounds in the name of respect for animals, but also in the name of our own humanity.
Dotyczy to zwłaszcza aresztowań spokojnych obywateli z przyczyn politycznych.
This applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
Zerwijcie z tradycją ciągłego blokowania lub opóźniania tego, co trzeba zrobić, z przyczyn związanych z polityką wewnętrzną.
Break with the tradition of always blocking or delaying what needs to be done on internal policy grounds.
Z przyczyn etycznych powinniśmy to odrzucić. W imię szacunku dla zwierząt, ale również w imię naszego człowieczeństwa.
We should reject it on moral grounds in the name of respect for animals, but also in the name of our own humanity.

Przykłady użycia - "z przyczyn" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDotyczy to zwłaszcza aresztowań spokojnych obywateli z przyczyn politycznych.
This applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
PolishProblem ten jest jedną z głównych przyczyn wysokiego bezrobocia wśród kobiet.
This problem is one of the main reasons for the high unemployment among women.
PolishCeny paliw to jedna z przyczyn problemów, z którymi się borykamy, ale nie jedyna.
Fuel prices are one reason for the problems we have, but they are not the only reason.
PolishPozostałych ośmiu pacjentów leczono z powodu hiperamonemii z innych przyczyn.
The other eight patients were treated for hyperammonaemia of another cause.
PolishPolityki publiczne pełnią określoną rolę, i to nie tylko z przyczyn społecznych.
Public policies do have a role to play, and not only for social reasons.
PolishZ tych właśnie przyczyn zdecydowałem się zagłosować za przyjęciem tego sprawozdania.
It is for these reasons that I have chosen to vote in favour of the report.
PolishSłusznie czy też, nie, była to niewątpliwie jedna z przyczyn zamieszek.
Whether justifiably or not, this was obviously one of the causes of the clashes.
PolishUbóstwo jest jedną z głównych przyczyn emigracji ludności z Afryki do Europy.
Poverty is one of the main reasons why people emigrate from Africa and come to Europe.
PolishZ tych przyczyn sugeruje się następujące właściwe proponowane wskazanie:
For these reasons, the appropriate proposed indication is suggested as follows:
PolishJeśli nasze roboty pomijają witrynę, najczęściej dzieje się tak z następujących przyczyn:.
When our spiders miss a site, it's frequently for one of the following reasons:
PolishDlatego też, z wyżej wymienionych przyczyn, głosowaliśmy przeciw temu sprawozdaniu.
For the above-mentioned reasons, therefore, we vote against this report.
PolishZ przyczyn etycznych nie przeprowadzano doświadczeń z narażeniem na zakażenie tężcem.
For ethical reasons no challenge (infection) experiment was performed against tetanus.
PolishJedną z przyczyn tej sytuacji jest import świń z krajów o gospodarkach wschodzących.
One of the reasons why it is happening is because of pig imports from emerging countries.
PolishZ jakichś przyczyn trzymanie świetlików w słoiku jawiło mi się zawsze jako świetny pomysł.
This idea of fireflies in a jar, for some reason, was always really exciting to me.
PolishJeśli zaszła dowolna z powyższych przyczyn, poproś o przesłanie kodu PIN pocztą.
If you encountered any of the reasons above, please request the PIN to be sent to you by mail.
PolishSześćdziesiąt dziewięć procent pacjentów było operowanych z przyczyn nowotworowych.
Sixty-nine percent of the patients underwent surgery for cancer. ici
PolishJedną z przyczyn jest brak odpowiedniej bazy materiałowej dla zróżnicowania treści lekcji.
One of the reasons is the absence of an adequate material basis to diversify classes.
PolishŻałuję, iż nie uwzględniono Polski, ale wynika to z przyczyn technicznych.
I regret that Poland was excluded, but it was due to technical reasons.
PolishNiestety, gruźlica jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie.
Tuberculosis is, unfortunately, one of the main causes of death in the world.
PolishZ różnych przyczyn zagłosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Gualtieriego.
in writing. - (DE) For a variety of reasons, I have voted in favour of the Gualtieri report.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z przyczyn"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik