"z prawdziwego zdarzenia" - angielskie tłumaczenie

PL

"z prawdziwego zdarzenia" po angielsku

EN
PL

z prawdziwego zdarzenia {przymiotnik}

volume_up
z prawdziwego zdarzenia
volume_up
every inch {przym.} [idiom]
Po drugie, odnosząc się do kontekstu politycznego, było to pierwsze głosowanie z prawdziwego zdarzenia na temat zachodzących zmian klimatycznych.
Secondly, on the politics of it, this was the first real vote on climate change.
Musi pomóc wzmocnić potencjał wszystkich zainteresowanych; musi przyczynić się do walki z korupcją i do wprowadzenia gospodarki leśnej z prawdziwego zdarzenia.
It must help strengthen the capabilities of all those involved; it must contribute to the fight against corruption and to the introduction of real forest governance.

Przykłady użycia - "z prawdziwego zdarzenia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW Warszawie są jeszcze dzielnice, gdzie nie ma czytelni naukowych z prawdziwego zdarzenia.
There are still districts in Warsaw where there are no proper academic reading rooms.
PolishNigdy nie miała pracy z prawdziwego zdarzenia i nigdy w życiu nie została do niczego wybrana.
She has never had a proper job, and she has never been elected to anything in her life.
PolishPotrzebujemy rządu z prawdziwego zdarzenia, jeżeli chcemy być wierni idei ojców założycieli.
What we need is authentic government, if we want to be true to the will of the founding fathers.
PolishNasza obecna debata nie jest debatą prawną, tylko debatą polityczną z prawdziwego zdarzenia.
It is a debate on the future of financial regulation in Europe.
PolishTak, musimy opracować europejski program z prawdziwego zdarzenia.
Yes, we need to map out a genuine European agenda.
PolishPo drugie, odnosząc się do kontekstu politycznego, było to pierwsze głosowanie z prawdziwego zdarzenia na temat zachodzących zmian klimatycznych.
Secondly, on the politics of it, this was the first real vote on climate change.
PolishJednakże prawa dzieci, nad którymi opiekę sprawują najbliżsi, są bardziej ograniczone niż prawa dzieci objętych opieką z prawdziwego zdarzenia.
However, the rights of kinship children are often actually less than those of children who are in proper care.
PolishDlatego głosujemy zdecydowanie za tym środkiem, ale wzywamy Unię, aby wreszcie zaczęła prowadzić politykę zagraniczną z prawdziwego zdarzenia.
Therefore we are certainly voting in favour of this measure, but we urge the Union to finally come up with a foreign policy worthy of the name.
PolishOto więc mamy ją tu: nigdy nie kandydowała na urzędowe stanowisko, nigdy nie miała pracy z prawdziwego zdarzenia, a tymczasem dostaje jedno z najwyższych stanowisk w Unii.
So here she is: never stood for public office, never had a proper job, and here she gets one of the top jobs in the Union.
Polish.-- do wieku XIX, na świecie nie było publicznego systemu edukacji z prawdziwego zdarzenia.
And there's a reason. ~~~ The whole system was invented -- around the world, there were no public systems of education, really, before the 19th century.
PolishBędziemy w stanie to uczynić tylko poprzez zbudowanie europejskiego prawa azylowego z prawdziwego zdarzenia, co staje się teraz pilniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
We will only be able to do this by constructing a genuine European asylum law, something which is becoming more urgent than ever.
PolishPotrzebujemy europejskiego rynku wewnętrznego z prawdziwego zdarzenia, na którym innowacyjność będzie miała większe możliwości rozwoju dzięki dostępowi do 500 milionów obywateli.
We need a true European internal market where innovations are better able to succeed through access to a market of 500 million citizens.
PolishMusi pomóc wzmocnić potencjał wszystkich zainteresowanych; musi przyczynić się do walki z korupcją i do wprowadzenia gospodarki leśnej z prawdziwego zdarzenia.
It must help strengthen the capabilities of all those involved; it must contribute to the fight against corruption and to the introduction of real forest governance.
PolishGdyby ten Parlament był parlamentem z prawdziwego zdarzenia, wybrałby posłów na te stanowiska uwzględniając ich kompetencje, a nie organizował wielkie knowania między grupami.
If this Parliament were a proper Parliament, it would actually select Members to sit in the chair on ability and not have the usual big group stitch-ups.
PolishAbstrahując od rezolucji, to tak samo jak moi koledzy z Unii na rzecz Ruchu Ludowego jestem przekonana, że czas utworzyć europejskie siły ochrony ludności cywilnej z prawdziwego zdarzenia.
Leaving this resolution aside, I, like my colleagues from the Union for a Presidential Majority, am convinced that it is time to create a true European civil protection force.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z prawdziwego zdarzenia"

zdarzenia rzeczownik
z przyimek
z
English