"z niczym" - angielskie tłumaczenie

PL

"z niczym" po angielsku

PL

z niczym {przymiotnik}

volume_up
Jeżeli kierowcy będę się opierali na tych wytycznych, mogą pozostać z niczym, ponieważ z prawnego punktu widzenia nie są one ważne - i na tym polega problem.
If drivers rely on these guidelines they could be left empty-handed, as these are not legally valid - and that is a problem.

Przykłady użycia - "z niczym" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishKażdy ekosystem na tej planecie jest niczym naród - z definicji ograniczony do danego miejsca.
Every ecosystem on this planet is like a nation - by definition limited to a place.
PolishPotrzebne są nam jakieś ruchy w tej dziedzinie Nie możemy wejść z niczym do sali konferencyjnej.
We need some movement there. We cannot go naked into the conference chamber.
PolishAle to nie ma związku z niczym i nie jest mi do niczego potrzebne.
It's absolutely irrelevant, (Laughter) and I get nothing for it.
PolishPędziłam do domu i nie upadłam, nie zderzyłam się z niczym.
And I sprinted home, and I didn't fall, and I didn't crash.
PolishWięc wydarzyło się tak, inżynierowie pokazali się z niczym.
So what happened was, the engineers showed up with nothing.
PolishNasz związek z rzeczywistością jest niczym innym jak postrzeganiem.
Our connection to reality is never just perception.
PolishTyle że, oględnie mówiąc, cała sytuacja jest niczym z Kafki.
However, the situation is Kafkaesque to put it mildly.
PolishW przeciwnym razie Kambodża naraża się na zrównanie w oczach społeczności międzynarodowej z traktowaną niczym parias Birmą.
Otherwise, Cambodia risks being bracketed with the pariah state Burma in the eyes of the international community.
PolishProblemem są dla mnie ci, który zabiegając o zyski nie liczą się z niczym innym i żerują na ludziach, którzy są politycznie bezbronni.
I do have a problem with developments that hyper-exploit politically vulnerable communities for profit.
PolishNie można tego z niczym porównać.
PolishZ niczym mi się to nie kojarzy".
PolishUnia Europejska stoi przed wyzwaniem budowy i rozwoju nowego rodzaju stosunków, których nie da się porównać z niczym innym.
The European Union is faced with the challenge to build and develop a new type of relations for which there is no comparison in the past.
PolishPierwsze wysiłki integracyjne wkrótce spełzły na niczym wraz z próbą powołania Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO) w 1954 r.
The limitations of this first attempt at integration were quickly revealed with the failure of the European Defence Community (EDC) in 1954.
PolishW interesie wszystkich leży to, by adopcja nie wiązała się z niczym nieetycznym lub związanym z handlem ludźmi czy dziećmi.
It is in the interests of everyone that adoption does not involve anything that is unethical or linked to human trafficking or child trafficking.
PolishSzła nocą do miasta z około 20 dziewczętami w poszukiwaniu pracy i czasami wracała z kilkoma szylingami, a czasami z niczym.
She would go into the city at night with about 20 girls, look for work, and sometimes come back with a few shillings, or sometimes with nothing.
PolishDotąd tylko gospodarka rynkowa - z granicami, a nie niczym nieskrępowany rynek - była w stanie zapewnić te usługi w długiej perspektywie.
Up to now, only a market economy - with boundaries, not an unrestrained market - has actually been able to provide these services over the long term.
PolishW innym wypadku, niczym cynik z definicji Oscara Wilde'a znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy znać "cenę wszystkiego i wartość niczego”.
Otherwise, like the cynic in Oscar Wilde's nice definition, we will reach a position where we know 'the price of everything and the value of nothing'.
PolishPowiedziała, że omamy nie miały związku z niczym, o czym akurat myślała, co czuła i co robiła. ~~~ Pojawiały się i znikały bez wyraźnego powodu.
She said that the hallucinations were unrelated to anything she was thinking or feeling or doing, that they seemed to come on by themselves, or disappear.
PolishPonadto jest to również ogromnie ambitne zadanie, którego nie da się porównać z niczym, co robiliśmy poprzednio w kontekście rozwoju regionalnego.
It is, furthermore, also a very ambitious task, which cannot be compared with anything that we have previously done in the context of regional development.
PolishOczywiste jest zatem, że reklama z przeszłości w niczym nie przypomina tej, z którą mamy do czynienia teraz i w której wykorzystuje się narzędzia wcześniej nieznane.
It is clear, therefore, that yesterday's advertising is not at all like today's advertising, which uses tools that did not exist before.

Synonimy (polski) dla "z niczym":

z niczym

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z niczym"

niczym spójnik
English
z przyimek
z
English
odprawiać z niczym czasownik
English
odprawić z niczym czasownik
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English