"z kolei" - angielskie tłumaczenie

PL

"z kolei" po angielsku

volume_up
z kolei [przykład]
volume_up
z kolei {przysł.}
PL

z kolei

volume_up
To z kolei wpływa na wzrost niesprawiedliwej dystrybucji dochodów podatkowych.
This in turn helps increase the inequitable distribution of tax revenues.
Z kolei rozwój gospodarczy ma wzmocnić stabilność polityczną całego regionu.
In turn, economic development is to foster political stability in the entire region.
To z kolei powoduję niezrozumienie konieczności reformowania unii.
In turn, this creates misunderstandings about the need to reform the Union.
Z kolei interesy gospodarcze nie są tu uzasadnieniem wystarczającym.
Economic interests, by contrast, are not sufficient.
Z kolei propozycja zwiększenia wymiaru do maksymalnie 18 tygodni nadal miała walor sprawiedliwości społecznej.
In contrast, the proposal for a maximum of 18 weeks was still socially fair.
In contrast, mixed livestock farms ...
Ono z kolei zaowocuje w długofalowej perspektywie stabilnością i wzrostem.
This will then be reflected in the long term by stability and growth.
Gene pokazywał Natashy, jak używać noża i widelca, Natasha z kolei pokazała mu, jak używać pałeczek.
And Gene was showing Natasha how to use a knife and fork, and then Natasha was returning the utensil lessons.
Z kolei po drugiej stronie, to samo leczenie, komórki namnażają się. ~~~ Interesujące.
But then on this side, with the same treatment, they're going up -- interesting.

Przykłady użycia - "z kolei" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.
The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.
PolishZ kolei po drugiej stronie, to samo leczenie, komórki namnażają się. ~~~ Interesujące.
But then on this side, with the same treatment, they're going up -- interesting.
PolishTo z kolei wiąże się z kwestią swobody poruszania się w granicach Unii Europejskiej.
This in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.
PolishTo z kolei sprawia, że konsument, ze względów ekonomicznych, preferuje te pierwsze.
As a result, for financial reasons, the consumer prefers to purchase the fake goods.
PolishZ kolei rozwój gospodarczy ma wzmocnić stabilność polityczną całego regionu.
In turn, economic development is to foster political stability in the entire region.
PolishTo z kolei wpływa na wzrost niesprawiedliwej dystrybucji dochodów podatkowych.
This in turn helps increase the inequitable distribution of tax revenues.
PolishTeraz z kolei Rada musi przyjąć ten pakiet o kluczowym znaczeniu dla Unii.
It is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
PolishTo z kolei może niekorzystnie wpływać na aktywność gospodarczą i poziom zatrudnienia.
This, in turn, could have adverse implications for activity and employment.
PolishDla małżonków oznacza to z kolei brak możliwości samozatrudnienia w Szwecji.
For spouses, it means it is impossible to become self-employed in Sweden.
PolishZ kolei poprawka 10 - nasza poprawka - dotyczy wyjaśnienia warunków do -40.
Amendment 10 - our amendment - is about clarifying conditions to minus 40.
PolishZ kolei trombina przekształca fibrynogen w fibrynę, co umożliwia powstanie skrzepu.
Thrombin then converts fibrinogen into fibrin and a clot can be formed.
PolishObrona prawa każdego z państw do zrównoważonej produkcji jest z kolei wymogiem przyszłości.
Defending each country's right to sustainable production is a future requirement.
PolishZ kolei w Rwandzie - bardzo małym państwie - 8000 kobiet z HIV jest w ciąży.
But you go to Rwanda -- a very small country -- 8,000 mothers with HIV who are pregnant.
PolishZ kolei Europa winna dywersyfikować źródła energii i poprawiać bezpieczeństwo jej dostaw.
Europe in turn must diversify energy sources and improve security of supply.
PolishPani jest z kolei przedstawicielem dyplomatycznym całego kontynentu.
You, on the other hand, are the diplomatic representative of an entire continent.
PolishRada z kolei nie wyraża zgody, jako że jej zdaniem stanowi to niepotrzebne obciążenie.
The Council will not agree because it says this is an unnecessary burden.
PolishZalecenia te należy starannie przeczytać i po kolei zgodnie z nimi postępować.
Please read the instructions carefully and follow them step by step.
Polish. - Głosowałem za wyłączeniem z zakresu przedmiotowej dyrektywy kolei zabytkowych.
in writing. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.
PolishZ kolei ponad 40 % eksportu z regionu do UE to podstawowe produkty.
In turn, more than 40% of exports from the region to the EU are basic products.
PolishTo z kolei osłabia inicjatywy mające na celu ochronę i zarządzanie nakładem połowowym.
This in turn undermines conservation and effort management initiatives.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z kolei"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik