"z kolei" - angielskie tłumaczenie

PL

"z kolei" po angielsku

volume_up
z kolei {przysł.}

PL z kolei
volume_up
{przysłówek}

z kolei (też: z rzędu, pod rząd)
volume_up
in a row {przysł.}
Rok ten będzie trzecim z kolei rokiem według zasady n+3.
It will be the third year in a row based on the n+3 principle.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z kolei"

z przyimek
z
English
kolej rzeczownik

Przykłady użycia - "z kolei" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZ kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.
The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.
PolishTo z kolei sprawia, że konsument, ze względów ekonomicznych, preferuje te pierwsze.
As a result, for financial reasons, the consumer prefers to purchase the fake goods.
PolishTo z kolei wiąże się z kwestią swobody poruszania się w granicach Unii Europejskiej.
This in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.
PolishZ kolei rozwój gospodarczy ma wzmocnić stabilność polityczną całego regionu.
In turn, economic development is to foster political stability in the entire region.
PolishTo z kolei wpływa na wzrost niesprawiedliwej dystrybucji dochodów podatkowych.
This in turn helps increase the inequitable distribution of tax revenues.
PolishTo z kolei może niekorzystnie wpływać na aktywność gospodarczą i poziom zatrudnienia.
This, in turn, could have adverse implications for activity and employment.
PolishTeraz z kolei Rada musi przyjąć ten pakiet o kluczowym znaczeniu dla Unii.
It is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
PolishZ kolei poprawka 10 - nasza poprawka - dotyczy wyjaśnienia warunków do -40.
Amendment 10 - our amendment - is about clarifying conditions to minus 40.
PolishDla małżonków oznacza to z kolei brak możliwości samozatrudnienia w Szwecji.
For spouses, it means it is impossible to become self-employed in Sweden.
PolishZ kolei w Rwandzie - bardzo małym państwie - 8000 kobiet z HIV jest w ciąży.
But you go to Rwanda -- a very small country -- 8,000 mothers with HIV who are pregnant.
PolishObrona prawa każdego z państw do zrównoważonej produkcji jest z kolei wymogiem przyszłości.
Defending each country's right to sustainable production is a future requirement.
PolishPani jest z kolei przedstawicielem dyplomatycznym całego kontynentu.
You, on the other hand, are the diplomatic representative of an entire continent.
PolishRada z kolei nie wyraża zgody, jako że jej zdaniem stanowi to niepotrzebne obciążenie.
The Council will not agree because it says this is an unnecessary burden.
PolishZ kolei Europa winna dywersyfikować źródła energii i poprawiać bezpieczeństwo jej dostaw.
Europe in turn must diversify energy sources and improve security of supply.
PolishZ kolei ponad 40 % eksportu z regionu do UE to podstawowe produkty.
In turn, more than 40% of exports from the region to the EU are basic products.
PolishZalecenia te należy starannie przeczytać i po kolei zgodnie z nimi postępować.
Please read the instructions carefully and follow them step by step.
Polish. - Głosowałem za wyłączeniem z zakresu przedmiotowej dyrektywy kolei zabytkowych.
in writing. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.
PolishZ kolei rozszerzenie strefy Schengen może nasilić problemy związane z emigracją.
In addition, enlargement of the Schengen area may exacerbate the problems related to migration.
PolishDlatego pomyślałem aby wsadzić tam komputer, który musi się obudzić i z kolei obudzić TV.
So I thought we put a little computer in it that has to wake up to tell it to do that.
PolishTo z kolei osłabia inicjatywy mające na celu ochronę i zarządzanie nakładem połowowym.
This in turn undermines conservation and effort management initiatives.