PL

z góry {przysłówek}

volume_up
Popołudnia, które jest takie zwyczajne...... i z góry zaplanowane.
This afternoon which is so certain... and which has every hour filled in advance.
Na koniec wystąpienia chcę państwu z góry podziękować za głosowanie.
I will finish my speech by thanking you in advance for your vote.
To system służący karaniu z góry, podczas gdy użyteczniejszy były system zachęt.
This is a system of punishment in advance, when a system of incentives would be more useful.
z góry (też: znad głowy)
volume_up
overhand {przysł.} [Amer.]

Przykłady użycia - "z góry" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDlatego też parlamenty obydwu krajów powinny z góry ratyfikować wynik arbitrażu.
This is why the parliaments of both countries should ratify that outcome beforehand.
PolishJeśli spojrzycie z tej kamery z góry, zaczniecie myśleć znowu o tych liczbach.
If you take the camera above, you start thinking about these numbers again.
PolishSpoglądałem na to z góry sali zgromadzenia, i widziałem jak się dokonuje dzieło.
I was at the top of the General Assembly just looking down into it and seeing it happen.
PolishBo jeśli z góry znasz wynik eksperymentu, nie musisz go przeprowadzać.
Because if you already know the answer to your trial, you shouldn't be doing one.
PolishTo system służący karaniu z góry, podczas gdy użyteczniejszy były system zachęt.
This is a system of punishment in advance, when a system of incentives would be more useful.
PolishJego żywot jest z góry przesądzony z powodu warunków, jakie narzuca skrajna bieda.
His livelihood is predetermined by the conditions of grinding poverty.
PolishNie możemy i nie będziemy oceniać z góry ani przewidywać wyników rozmów czy negocjacji.
We cannot and will not prejudge or anticipate discussions or negotiations.
PolishDziękuję Państwu za uwagę i z góry dziękuję za poparcie przedmiotowego wniosku.
Thank you for your attention, and thank you, in advance, for your support for this proposal.
PolishZ góry dziękuje pani komisarz i pani kolegom, za propozycje w tej dziedzinie.
I thank the Commissioner and her colleagues in advance for their proposals on this matter.
PolishNawet ludzie tuż poniżej najwyższego pułapu mają stan zdrowia słabszy niż ci z samej góry.
Even the people just below the top have less good health than the people at the top.
PolishPopołudnia, które jest takie zwyczajne...... i z góry zaplanowane.
This afternoon which is so certain... and which has every hour filled in advance.
PolishZatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.
So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.
PolishTo zależy, czy leczenie jest nieprzewidziane English, czy z góry zaplanowane English.
It depends on whether your treatment is unforeseen or planned ahead.
PolishChciałbym z góry podziękować za państwa wsparcie i zrozumienie także tych zagadnień.
I would like to thank you in advance for your support and understanding in this area as well.
PolishDlatego też musimy z góry ustalić wyraźne priorytety i wymierne cele.
That is why we need clear priorities and quantifiable targets in advance.
PolishZ góry dziękuję za uczynienie choć raz wyjątku od ogólnej zasady.
I thank you in advance for finally making an exception to the general rule for once.
PolishKtóry pokrapiasz góry z pałaców swoich, aby się z owoców spraw twoich nasycała ziemia.
He watereth the mountains from his chambers: The earth is filled with the fruit of thy works.
PolishPo pierwsze, po stronie przychodów figuruje w zasadzie z góry ustalona kwota.
Firstly, the revenue side is essentially a predetermined amount.
PolishUważam, że nie możemy z góry przyjąć negatywnej ani pozytywnej opinii w sprawie żadnego środka.
I believe that we cannot adopt a negative or positive opinion a priori on any remedy.
PolishZ góry dziękuję za państwa cenny wkład w tę debatę.
Mr President, ladies and gentlemen, thank you in advance for all your valuable contributions.

Synonimy (polski) dla "z góry":

z góry

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z góry"

góry rzeczownik
English
z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English