PL zły
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

zły (też: niedobry)
volume_up
bad {przym.}
Kiedy mamy zły pomysł, odpowiedzią na zły pomysł nie jest brak pomysłów, przestanie myśleć.
When we have a bad idea, the response to a bad idea is not no ideas, it's not to stop thinking.
Jest to zły sygnał dla Komisji przed przyszłotygodniowymi negocjacjami w Sydney.
That sends a bad signal to the Commission ahead of the Sydney negotiations next week.
Chcę powiedzieć, że traktat nie może być tak zły, jak się go stale przedstawia.
What I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.
Jestem zły, że mój kraj osiągnął taki stan. Jestem naprawdę bardzo zły.
I am very angry that my country has reached this point - very angry indeed.
Gdy jesteś głodny i twoje dzieci też i dzieci sąsiada i sąsiedzi jesteś zły.
Especially if you're hungry and your kids are hungry and your neighbor's kids are hungry and your whole neighborhood is hungry, you're pretty angry.
Poczułam się zagubiona, nieco sfrustrowana i zła, jakbym czegoś tutaj nie zrozumiała.
So I felt confused, a little bit frustrated and angry, like maybe I'd misunderstood something here.
volume_up
evil {przym.}
Że w dzień zatracenia zły zachowany bywa, w dzień, którego gniew przywiedziony bywa.
That the evil man is reserved to the day of calamity?
A jeźliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Odwłacza pan mój z przyjściem swojem;
But if that evil servant shall say in his heart, My lord tarrieth;
I dokądże znosić mam ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie?
How long [shall I bear] with this evil congregation, that murmur against me?
zły (też: chory, chore, chora)
volume_up
ill {przym.}
Wreszcie kluczowym czynnikiem w przypadku złego stanu zdrowia jest ubóstwo.
Finally, poverty is a key factor in ill health.
Przed nami dyskusja na temat odrzutów, niechlubna dyskusja na temat prawa, które jest złe.
A debate awaits us on the subject of discards, a disgraceful debate on ill-conceived legislation.
Nie oskarżamy w tym momencie prezydenta Pakistanu, czy też rządu, że wykazano tutaj złą wolę.
We are not at this point saying that the President or government of Pakistan have shown ill will.
The malicious intent is clear to see.
Czy wyobrażacie sobie, jak zły demon Kartezjusza, że możecie manipulować ich rzeczywistością, kontrolując postrzeganie jej przez nich?
Do you imagine that, like Descartes's malicious demon, you can manipulate their reality by controlling their perception?
Podczas gdy nadużycie zawiera w sobie złe intencje, nieprawidłowość może wynikać z niedbalstwa czy też nieprawidłowych procedur księgowych.
While fraud presupposes malicious intent, an irregularity can result from negligence or incorrect accounting procedures.
zły (też: szkodliwy, wrogi, zgubny)
volume_up
malign {przym.}
zły (też: urażony, dotknięty)
volume_up
miffed {przym.}
volume_up
miserable {przym.}
Rzekli mu: Złe, źle potraci, a winnicę najmie inszym winiarzom, którzy mu oddawać będą pożytki czasów swoich.
They say unto him, He will miserably destroy those miserable men, and will let out the vineyard unto other husbandmen, who shall render him the fruits in their seasons.
Grozi to też unicestwieniem omawianego otwarcia i mam złe przeczucia w tej sprawie.
This also threatens to put an end to this opening and I have a nasty feeling about this.
zły (też: rozzłoszczony)
volume_up
peeved {przym.} [pot.]
volume_up
poor {przym.}
Powiedziałbym, że ten wybór jest bardzo zły.
I would have thought this is a very poor choice.
We are concerned about their poor state of health.
Wypadki drogowe spowodowane są zarówno przez błąd człowieka, jak i przez zły stan pojazdu.
Road accidents are caused both by human error and by poor vehicle condition.
volume_up
savage {przym.}
Niepokoi mnie, że zarówno Komisja, jak i FVO konsekwentnie umniejszają znaczenie własnych ustaleń i bagatelizują złe wiadomości.
My problem is that both the Commission and the FVO consistently play down the impact of their findings and they minimise any adverse information.
Trzy największe agencje tworzą klasyfikacje 95 % wszystkich operacji gospodarczych - mamy tu do czynienia z monopolem i z wszystkimi jego złymi konsekwencjami.
The three principal rating agencies rate 95% of economic activities; we are therefore talking about a monopoly, with all the adverse repercussions that can have.
zły (też: okrutny, groźny, podły, wrogi)
Udaremnianie to było dość zaciekłe, co jest bardzo złą informacją.
The thwarting has been fierce, which is very bad news.
Argumenty przeciwko przystąpieniu oparte na modelu "kraje europejskie” kontra "kraje islamskie” są niepoprawne i złe.
Arguments against accession based on the pattern 'European countries' versus 'Islamic countries' are incorrect and wrong.
Podczas gdy nadużycie zawiera w sobie złe intencje, nieprawidłowość może wynikać z niedbalstwa czy też nieprawidłowych procedur księgowych.
While fraud presupposes malicious intent, an irregularity can result from negligence or incorrect accounting procedures.
Jesteś zły na siebie czy na mnie z powodu tego ślubu?
Are you mad at me or at yourself about getting married?
So you still mad at Jason?
Are you mad at something?
volume_up
pissed off {przym.} [wulg.]
zły (też: rozzłoszczony)
volume_up
spare {przym.} [Bryt.] [pot.]
Ludzie byli na mnie źli. Mieli mi za złe, że pokazuje mroczną stronę Kairu. ~~~ Pytali czemu nie usunęłam zdechłego osła z kadru?
People were very upset, very angry that I was showing these dirty sides of Cairo, and why didn't I cut the dead donkey out of the frame?
Zgłaszano rzadkie przypadki omdlenia (przemijającej utraty przytomności), które może być poprzedzona wystąpieniem ogólnego złego samopoczucia (np. nudności, rozstrój żołądka).
Rare cases of fainting (transient loss of consciousness), which may be preceded by a general feeling of being sick (e. g. nausea, stomach upsets) have been reported.
Wszyscy powtarzali, że to zły pomysł, ale byli w błędzie.
Everybody advised me not to be a nonprofit, but they were all wrong.
Uważam, pani komisarz, że podniesienie teraz kwot o 2% to zły pomysł.
I think it is wrong, Commissioner, to raise the milk quota now by 2%.
To jest zły sposób postępowania i wszyscy o tym wiedzą.
That is quite the wrong way to proceed, and everyone knows it.

Przykłady użycia - "zły" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishVannevar Bush przekazał nam, że sposób w jaki korzystamy z informacji jest zły.
And what Vannevar Bush was saying was the way we use information is broken.
PolishJednostronne działania mają zły wpływ na konkurencję i prowadzą do wycieku węgla.
Unilateral actions distort competition and lead to carbon leakage.
PolishNiektóre nasze sprzeczki i nieumiejętność osiągania kompromisów stanowią zły omen w tej kwestii.
Some of our own bickering and inability to compromise serves as no good omen in this respect.
PolishTedy mu rzekł: Z ust twoich sądzę cię, zły sługo
He saith unto him, Out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant.
PolishTo jak z cholesterolem: jest cholesterol dobry i zły.
It is like cholesterol: there is a positive marker and a negative marker.
PolishTak więc stwierdza się, że sprawy przyjmują zły obrót, ale tak jest dlatego, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność.
Thus, it is said that things are going badly, but because we are all responsible.
PolishBardzo niezwykle warunki pogodowe, bardzo zły stan lodu.
Some very unusual weather conditions, very difficult ice conditions.
PolishMyślę, że jest to również bardzo zły sygnał dla opinii publicznej.
I think it plays very badly with the public as well.
PolishKiedy ma zły humor sprowadza wojnę, albo tworzy tornado... i w mgnieniu oka zabija setki ludzi.
If He's in a hurry, He makes a war, or a tornado... and kills off a whole bunch of people without a thought.
PolishPonadto przedłużający się kryzys ma bardzo zły wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w Libanie.
Moreover, the protracted crisis is having a very negative impact on the socio-economic situation in Lebanon.
Polishkoszmary nocne, depresja, zły nastrój, lęk, bezsenność, chwiejność emocjonalna, niezwykłe sny, zaburzenia snu
nightmare, depression, depressed mood, anxiety, insomnia, mood altered, abnormal dreams, sleep disorder
PolishNie jest bowiem drzewo dobre, które przynosi owoc zły; ani jest drzewo złe, które przynosi owoc dobry;
For there is no good tree that bringeth forth corrupt fruit; nor again a corrupt tree that bringeth forth good fruit.
PolishNajlepsze, co możemy zrobić, to odpowiednio się przygotować, by zapewnić, że właściwy początek negocjacji nie będzie zły.
The best we can do is prepare ourselves well so that the actual start of the negotiations is good.
PolishPokazili mu się, jakoby nie byli synami jego, sprosnością swoją, naród zły, a przewrotny.
They have dealt corruptly with him, [they are] not his children, [it is] their blemish; [They are] a perverse and crooked generation.
PolishBłogosławiony, który ma baczenie na potrzebnego; w dzień zły wybawi go Pan.
Jehovah will preserve him, and keep him alive, And he shall be blessed upon the earth; And deliver not thou him unto the will of his enemies.
PolishWysyłając ją do domu, zlekceważyłem cichy głos w środku mnie, próbujący powiedzieć mi: "Goldman, to zły pomysł.
In sending her home, I disregarded a little voice deep down inside that was trying to tell me, "Goldman, not a good idea.
PolishTeraz polityka ta wraca do nich jak zły duch.
PolishZły dźwięk. i w końcu E. Przybyliśmy do domu.
PolishWłaściwie nie jest to taki zły pomysł.
PolishMa to zły wpływ na wizerunek mojego kraju.