"złamanie" - angielskie tłumaczenie

PL

"złamanie" po angielsku

volume_up
złamać {czas. dk}

PL złamanie
volume_up
{nijaki}

złamanie
volume_up
fracture {rzecz.}
Złamanie biodra często prowadzi do instytucjonalizacji starszych osób.
Hip fracture often leads to institutionalization of a senior.
W sumie około 19 % osób w każdej grupie terapeutycznej miało wyjściowo przynajmniej jedno złamanie.
Overall, approximately 19 % of the subjects in each treatment group had at least 1 prevalent vertebral fracture at baseline.
Badanie trzyletnie na 2027 pacjentach, którzy mieli przynajmniej jedno wyjściowe złamanie kręgu (kompresyjne).
A three-year study with 2027 patients who had had at least one baseline vertebral (compression) fracture.
złamanie (też: przerwa)
volume_up
break {rzecz.}
Złamać plastikową osłonkę chroniącą końcówkę strzykawki z rozpuszczalnikiem poprzez złamanie wzdłuż perforacji nasadki.
Break off the tamper-resistant plastic tip cap from the solvent syringe by snapping the perforation of the cap.
Złamanie kości po przekroczeniu 50. roku życia może być oznaką
A broken bone after the age of 50 may be a sign of osteoporosis.
I po trzecie, teraz karzemy psa za złamanie zasad, o których istnieniu nie miał pojęcia.
And then number three, now we can punish the dog for breaking rules he didn't even know existed.
złamanie (też: rozpadlina, przedziałek)
volume_up
cleft {rzecz.}

Synonimy (polski) dla "złamanie":

złamanie
złamać

Przykłady użycia - "złamanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishBezpośrednio poniżej znajduje się zwężenie szyjki ampułki ułatwiające złamanie.
Directly below it is where the neck of the ampoule has been treated to make it
PolishI po trzecie, teraz karzemy psa za złamanie zasad, o których istnieniu nie miał pojęcia.
And then number three, now we can punish the dog for breaking rules he didn't even know existed.
PolishDzieci są od siebie odseparowane, co stanowi kolejne złamanie prawa.
Contrary to the law, the children are separated from one another.
PolishPonad 8 000 pacjentów (złamanie szyjki kości udowej – 1 711, wymiana stawu biodrowego – 5 829, duże
Fondaparinux 2.5 mg once daily started 6-8 hours postoperatively was
PolishWygląda to na lekceważenie Parlamentu i złamanie umowy z premierem Donaldem Tuskiem.
This looks like disrespect for Parliament and violation of an agreement with the Prime Minister, Donald Tusk.
PolishZłamanie kości po przekroczeniu 50. roku życia może być oznaką
A broken bone after the age of 50 may be a sign of osteoporosis.
PolishZasadniczo w USA można cię skazać za złamanie praw autorskich.
Technically the RIAA can come and persecute you.
PolishNależy domagać się sprawiedliwego odszkodowania za szkody i cierpienia wyrządzone ludziom oraz złamanie umów.
Fair compensation should be sought for the harm and suffering caused to people and for breaching the agreements.
PolishW punkcie wyjściowym badania u 28 % pacjentów stwierdzono co najmniej jedno złamanie kręgu widoczne na zdjęciach rentgenowskich.
Twenty-eight percent of patients had one or more radiographic vertebral fractures at baseline.
PolishZ tego względu nie może zaskakiwać, że nasi posłowie chcą ukarać producentów samochodów za złamanie ich zobowiązań.
Therefore, it is not surprising that Members here want car makers to be punished for breaking their commitment.
PolishZłamanie obietnicy zwołania referendum grozi nadszarpnięciem brytyjskiego poparcia dla UE, czego głęboko żałuję.
Breaking his promise to hold a referendum threatens to undermine British support for the EU and I deeply regret that.
PolishZłamanie tych reguł może prowadzić do usunięcia posta, natomiast poważniejsze nadużycia mogą skutkować surowszymi karami.
Breaking these rules may result in your post being removed, and severe abuses may lead to harsher penalties.
PolishW Rosji osoby, które myślą inaczej mają zakaz organizowania spotkań, a złamanie tego zakazu może prowadzić do kary więzienia.
The right to hold meetings is being withheld from those who think differently in Russia, and defiance of the ban can lead to imprisonment.
PolishJest to czubek góry lodowej, u której podstaw znajduje się z jednej strony złamanie fundamentalnych zasad moralnych, z drugiej zaś - naiwność ludzka.
It is the tip of the iceberg based partly on the collapse of fundamental moral principles and partly on human naïvety.
PolishProdukt Aclasta podawano raz na rok aż do czasu, gdy u co najmniej 211 pacjentów z populacji badania wystąpiło potwierdzone jawne klinicznie złamanie.
Aclasta was administered once a year, until at least 211 patients in the study population had confirmed clinical fractures.
PolishPonownie odniesiono się do ustawy dotyczącej wymogu bezwzględnego karania za potrójne złamanie prawa (tzw. three-strike) lub ustawy HADOPI we Francji, która to umożliwia.
Reference has been made again to the three-strike law or the HADOPI law in France which makes this possible.
Polishna złamanie karku
Polishbiec na złamanie karku