"wzywający" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzywający" po angielsku

EN
volume_up
wzywać {czas. ndk}
volume_up
pismo wzywające zastępczych sędziów [objaśnienie]
EN
PL

wzywający {męski}

volume_up
wzywający

Przykłady użycia - "wzywający" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZnajduje się w nim również apel do Komisji wzywający do podjęcia działań w niektórych dziedzinach.
It does call on the Commission to take action in certain fields, however.
PolishWczoraj na mój wniosek Komisja Budżetowa poparła projekt pilotażowy wzywający do pomocy w zwalczaniu pustynnienia.
Yesterday, the Committee on Budgets, on my proposal, supported a pilot project calling for assistance in the control of desertification.
PolishJednak mój wniosek wzywający Komisję do przedstawienia propozycji dotyczących zwalczania w Europie nadużyć systemu azylowego odniósł sukces.
However, my motion calling on the Commission to present proposals for combating the abuse of the asylum system throughout Europe was successful.
PolishSetki tych ludzi pod koniec lat dziewięćdziesiątych podpisało apel radykalnej partii, wzywający do europejskiej przyszłości dla Gruzji, której im odmówiliśmy.
Hundreds of them signed a Radical Party appeal at the end of the 1990s calling for a European future for Georgia, which we have denied them.
PolishKolejnym przykładem jest proponowany pakt konkurencyjności wzywający do zniesienia waloryzacji płac o wskaźnik inflacji, w tym w moim kraju, w Belgii.
A further example is the proposed competitiveness pact calling for the abolition of inflation indexation of wages, including in my own country, Belgium.
PolishPopieram również apel wzywający do usunięcia artykułu 301 kodeksu karnego oraz do natychmiastowego otwarcia seminarium Greckiego Kościoła Prawosławnego w Halki.
I also support the call for Article 301 of the Penal Code to be abolished and for the Greek Orthodox Halki Seminary to be immediately re-opened.
PolishÓw wniosek wzywający do odrzucenia tej niedopuszczalnej inicjatywy Komisji Europejskiej przedstawiliśmy na forum Komisji Transportu i Turystyki w lutym.
In February, in the Committee on Transport and Tourism, we tabled a proposal calling for the rejection of this unacceptable initiative by the European Commission.
PolishDlatego potrzebny jest nam bardziej przejrzysty program wzywający do szybszego dostosowania i gwarantujący istotną pomoc na rozwój w formie planu Marshalla.
We therefore need a bolder programme which calls for faster adjustment and which will provide serious development aid in the form of a European Marshall Plan.
PolishJeżeli nie jest możliwe wykonanie wniosku w terminie 90 dni od otrzymania, sąd wezwany zawiadamia o tym sąd wzywający, podając przyczyny opóźnienia.
If it is not possible to carry out the request in the 90 days following its receipt by the receiving court, this court must inform the issuing court and state the reasons for this.
PolishOczywiście moim głosem wsparłam w szczególności ustęp wzywający do prac nad ustanowieniem podatku od międzynarodowych transakcji finansowych i likwidowania rajów podatkowych.
In particular, I did, of course, vote for the paragraph calling for efforts to establish an international financial transaction tax and to eradicate tax havens.
PolishTym niemniej z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Parlament Europejski odrzucił fragment otwarcie wzywający do zastąpienia systemu repartycyjnego systemami kapitałowymi.
Nevertheless, I welcome the fact that the European Parliament has rejected one passage explicitly calling for the replacement of the pay-as-you-go system with capital-funded systems.

Synonimy (polski) dla "wzywać":

wzywać