PL

wzywać [wzywam|wzywałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
Propozycję tę odrzuciła poprzednim razem Komisja. Wzywam panią komisarz Neelie Kroes, aby ponownie odrzuciła ten przetarg.
The Commission rejected this proposal on a previous occasion and I would urge Commissioner Neelie Kroes to reject this bid again.
Obecnie wzywamy inne kraje uprzemysłowione - w tym również Stany Zjednoczone - do zwiększenia swoich ofert.
We now urge other developed countries - not least the US - to raise their bids.
wzywać
Naszym najważniejszym obowiązkiem tego wieczoru jest wzywać do spokoju i dialogu.
Our first responsibility this evening is to call for calm and dialogue.
Będziemy wzywać Radę i Komisję, aby informowały nas o negocjacjach.
We would call on the Council and the Commission to keep us informed of their negotiations.
Tobie ofiarować będę ofiarę chwały, i imienia Pańskiego wzywać będę.
I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, And will call upon the name of Jehovah.
wzywać (też: wezwać)
wzywać (też: wezwać, wołać, zawołać)
volume_up
to call in {czas.} (sb: expert, police, engineer)
Naszym najważniejszym obowiązkiem tego wieczoru jest wzywać do spokoju i dialogu.
Our first responsibility this evening is to call for calm and dialogue.
Będziemy wzywać Radę i Komisję, aby informowały nas o negocjacjach.
We would call on the Council and the Commission to keep us informed of their negotiations.
Tobie ofiarować będę ofiarę chwały, i imienia Pańskiego wzywać będę.
I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, And will call upon the name of Jehovah.

Przykłady użycia - "wzywać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishStąd mogę tylko wzywać do poparcia w całości sprawozdania posła Saryusza-Wolskiego.
Hence I can only urge that we support Mr Saryusz-Wolski's report in its entirety.
PolishNaszym najważniejszym obowiązkiem tego wieczoru jest wzywać do spokoju i dialogu.
Our first responsibility this evening is to call for calm and dialogue.
PolishDlatego też nie należy wzywać wszystkich stron do poparcia prowadzonych negocjacji.
That is why it is wrong to call on all the parties to support the negotiations under way.
PolishBędziemy wzywać Radę i Komisję, aby informowały nas o negocjacjach.
We would call on the Council and the Commission to keep us informed of their negotiations.
PolishTobie ofiarować będę ofiarę chwały, i imienia Pańskiego wzywać będę.
I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, And will call upon the name of Jehovah.
PolishKielich obfitego zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać będę,
I will take the cup of salvation, And call upon the name of Jehovah.
PolishMusimy więc jednocześnie wzywać także do dialogu międzykulturowego, a nie do wstrząsów kulturowych.
Here, at the same time, we must call for a dialogue of cultures and not of culture shocks.
PolishMusimy wzywać do trwałego zawieszenia broni i potępić cierpienie ludności cywilnej.
It is important that we call for a lasting cease-fire and condemn the suffering of the civilian population.
PolishNie przyszedłem, wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty.
I am not come to call the righteous but sinners to repentance.
PolishMusimy wzywać do zakończenia tego szaleństwa w postaci natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni.
We must call for an end to this madness in the shape of an immediate and permanent ceasefire.
PolishTedy mię wzywać będą, a nie nie wysłucham; szukać mię będą z poranku, a nie znajdą mię.
Then will they call upon me, but I will not answer; They will seek me diligently, but they shall not find me:
PolishJakoż tedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli?
How then shall they call on him in whom they have not believed?
PolishTo dziwne, że posłowie Parlamentu Europejskiego muszą wzywać do rozwiązania czysto wewnętrznych problemów.
It is strange that Members of European Parliament have to make an appeal for solving purely household issues.
PolishNie uważam, że powinniśmy wzywać do wprowadzenia prawodawstwa, które będzie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich.
I do not think we should be calling for binding legislation to apply to every Member State.
PolishRezolucja Parlamentu Europejskiego nie powinna wzywać Hamasu do uwolnienia jeńców jako do zwykłego "aktu dobrej woli”.
A parliamentary resolution should not call for Hamas to release a captive as a mere "act of goodwill”.
PolishSzlachty jej na królestwo wzywać będą, ale nie będzie tam żadnego; bo wszyscy książęta jej wniwecz się obrócą.
They shall call the nobles thereof to the kingdom, but none shall be there; and all its princes shall be nothing.
PolishNie możemy zaakceptować przestępstw ani ataków zbrojnych i wzywać wszystkie zainteresowane strony - wzywać je do czego?
We cannot accept crime and armed violence and call on all the parties involved - call on them to do what?
PolishJednak oczywiście wolą państwo robić to, niż wzywać do referendum w sprawie nowej konstytucji wśród własnych obywateli.
But of course, you would rather do that than promote a referendum on the new constitution amongst your own people.
PolishMogę zapewnić państwa, że Komisja będzie nadal wzywać strony do konstruktywnej pracy nad rozwiązaniem problemu.
I can assure you that the Commission will continue to call on the parties to engage constructively to resolve the main issue.
PolishZgadzam się ze wszystkimi, których zdaniem nie musimy w tych wszystkich kwestiach wzywać Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
I agree with all of you who said that we do not need to call on the International Monetary Fund for all of this.

Synonimy (polski) dla "wzywać":

wzywać