"wzruszony" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzruszony" po angielsku

PL

wzruszony {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wzruszony (też: roztkliwiony)
To okazja do świętowania i, jak już powiedziałem, jestem szczerze wzruszony.
This is a time for celebration and, as I said, I am very moved.
Mówi w sercu swem: Nie będę wzruszony od narodu do narodu; bo się nie boję złego.
He saith in his heart, I shall not be moved; To all generations I shall not be in adversity.
Stawiałem Pana zawsze przed oczyma swemi; a iż on jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony.
I have set Jehovah always before me: Because he is at my right hand, I shall not be moved.
wzruszony (też: dotknięty, roztkliwiony)
Byłem bardo wzruszony, kiedy zobaczyłem przełom tamtego dnia.
I was very touched when I saw a breakthrough the other day.
Pani Mehrin, byłem ogromnie wzruszony, gdy określiła mnie pani mianem 'mężczyzny przychylnego kobietom'.
Mrs Mehrin, I was very touched by your assessment of me as a 'ladies' man'.
Byłem bardzo wzruszony pracą Deana Kamena dla wojska, czy też dla żołnierzy. ~~~ Ponieważ Charles i Ray zaprojektowali formowaną sklejkę.
And I was very touched by Dean Kamen's work for the military, or for the soldiers, because Charles and Ray designed a molded plywood splint.

Przykłady użycia - "wzruszony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMówi w sercu swem: Nie będę wzruszony od narodu do narodu; bo się nie boję złego.
He saith in his heart, I shall not be moved; To all generations I shall not be in adversity.
PolishTo okazja do świętowania i, jak już powiedziałem, jestem szczerze wzruszony.
This is a time for celebration and, as I said, I am very moved.
PolishStawiałem Pana zawsze przed oczyma swemi; a iż on jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony.
I have set Jehovah always before me: Because he is at my right hand, I shall not be moved.
PolishPani Mehrin, byłem ogromnie wzruszony, gdy określiła mnie pani mianem 'mężczyzny przychylnego kobietom'.
Mrs Mehrin, I was very touched by your assessment of me as a 'ladies' man'.
PolishByłem bardo wzruszony, kiedy zobaczyłem przełom tamtego dnia.
I was very touched when I saw a breakthrough the other day.
PolishNagle umierają; a o północy wzruszony bywa naród, i przemija, a mocarz zniesiony bywa bez ręki ludzkiej.
In a moment they die, even at midnight; The people are shaken and pass away, And the mighty are taken away without hand.
PolishAlbowiem o nim mówi Dawid: Upatrywałem zawsze Pana przed obliczem mojem; bo mi jest po prawicy, abym nie był wzruszony.
For David saith concerning him, I beheld the Lord always before my face; For he is on my right hand, that I should not be moved:
PolishByłem bardzo wzruszony pracą Deana Kamena dla wojska, czy też dla żołnierzy. ~~~ Ponieważ Charles i Ray zaprojektowali formowaną sklejkę.
And I was very touched by Dean Kamen's work for the military, or for the soldiers, because Charles and Ray designed a molded plywood splint.
PolishPo nim wzruszony gorliwością poprawiał Baruch, syn Zabbajowy, części drugiej od Mikzoa aż do drzwi domu Elijasyba, najwyższego kapłana.
After him Baruch the son of Zabbai earnestly repaired another portion, from the turning [of the wall] unto the door of the house of Eliashib the high priest.
PolishNa zakończenie chciałbym powiedzieć, że byłem wzruszony stwierdzeniem wysokiego przedstawiciela, iż za pośrednictwem polityki zagranicznej UE określa się, nabywa tożsamość.
To close, I would say that I was touched by what Mr Solana said - that, through foreign policy, the EU identifies itself. It gets more identity.
PolishCobykolwiek było z rozkazania Boga niebieskiego, niech będzie prędko dodane do domu Boga niebieskiego; bo przecz ma być wzruszony gniew jego przeciwko królestwu, królowi i synom jego?
Whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be done exactly for the house of the God of heaven; for why should there be wrath against the realm of the king and his sons?
PolishWszakże nie odwrócił się Pan od popędliwości wielkiego gniewu swego, którą był wzruszony gniew jego przeciw Judzie dla wszelkiego rozdraźnienia, którem go był rozdraźnił Manases.
Notwithstanding, Jehovah turned not from the fierceness of his great wrath, wherewith his anger was kindled against Judah, because of all the provocations wherewith Manasseh had provoked him.