"wzrastać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzrastać" po angielsku

PL

wzrastać [wzrastam|wzrastałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
Bezrobocie w kraju będzie wzrastać jeszcze szybciej, zwiększy się też ubóstwo.
Unemployment in the country will grow even more and poverty will increase.
Dzięki temu światowa gospodarka będzie mogła wzrastać o dodatkowe 150 milionów USD rocznie.
In this way, the global economy will be able grow by USD 150 million a year.
Dzieci powinny wzrastać w atmosferze serdeczności i troski, a nie powinny być przedmiotem kontroli rynku.
Children should grow up with warmth and care and they are not something that the market should control.
wzrastać (też: iść w górę)
Does anything go up?
W Afryce i Azji gwałtownie wzrasta liczba plantacji jatrofy, nawet w regionach dotkniętych suszą i gdzie istnieje pilna potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.
In Africa and Asia, jatropha plantations are springing up even in regions where drought is a problem and where the demands of food security are pressing.
Jedna hipoteza głosi, że temperatura będzie nadal wzrastać.
One hypothesis is that the global temperature will continue to rise.
Odpowiedź brzmi -- dopóki nie zbliżymy się do zera, temperatura nadal będzie wzrastać.
And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise.
Przewiduje się, że liczba osób cierpiących na choroby tego rodzaju będzie gwałtownie wzrastać.
The number of people affected is expected to rise significantly.
2. finanse: "do poziomu czegoś"
wzrastać (też: wzrosnąć)
volume_up
to firm [firmed|firmed] {czas. nieprzech.} (to sth)

Synonimy (polski) dla "wzrastać":

wzrastać

Przykłady użycia - "wzrastać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZ tego powodu pomimo podawania stałej dawki, stężenie mitotanu w osoczu może wzrastać.
Consequently, despite a constant dose, mitotane levels may increase.
PolishLeki, których poziom w osoczu może wzrastać podczas jednoczesnego stosowania z preparatem Telzir
Medicinal products whose plasma levels may be increased when co-administered with Telzir
PolishWykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
PolishŚwiatowa produkcja żywności musi jednak wzrastać -- podwoić się do roku 2030.
One of our problems is that world food production needs to increase very rapidly -- doubling by about 2030.
PolishZmian Klimatu podał informację, że poziom emisji CO2 znów zaczął wzrastać szybciej niż przewidywano w prognozach.
Therefore, we too need to speed up our decisions and ensure they are satisfactory.
PolishPomoc musi więc nadal wzrastać do 2015 r., tak jak to obiecywaliśmy niewiarygodną ilość razy.
Aid must also continue to increase up to 2015, as we have promised on an incredible number of occasions.
PolishZastosowanie genomiki dla klientów indywidualnych będzie wzrastać.
Consumer applications for genomics, they will flourish.
PolishPoczynając od 2015 roku odsetek ludzi w wieku ponad 60 lat będzie wzrastać o dwa miliony rocznie.
The proportion of people aged over 60 years will increase every year by two millions (beginning from 2015).
PolishGdy w tym obszarze rozwija się nowotwór, poziom tych hormonów może wzrastać, co powoduje objawy choroby.
When this area develops cancer, levels of these hormones can increase, causing the symptoms of the disease.
PolishDo 2030 roku popyt na ropę naftową w UE będzie wzrastać, jednak tempo tego wzrostu wyniesie 0,25% rocznie.
Oil demand within the EU will continue to increase until 2030, although only at a rate of 0.25% per year.
PolishStężenie lamotryginy po urodzeniu może gwałtownie wzrastać, z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych zależnych od dawki.
After birth lamotrigine levels may increase rapidly with a risk of dose-related adverse events.
PolishObserwowano hepatotoksyczność, której ryzyko może wzrastać wraz ze zwiększaniem się stężenia minimalnego syrolimusa we krwi.
Hepatotoxicity has been reported, the risk may increase as the trough sirolimus level increases.
PolishOczekuje się, że liczba ta będzie wzrastać podwójnie, potrójnie a może nawet poczwórnie każdego roku w dającej się przewidzieć przyszłości.
This is expected to double, triple or maybe quadruple year over year for the foreseeable future.
PolishWielkość oficjalnej pomocy rozwojowej powinna nadal wzrastać i nie powinna ucierpieć w wyniku kryzysu finansowego.
Official development assistance should carry on increasing and should not suffer the consequences of the financial crisis.
PolishI to w tych obszarach musimy wzrastać.
Polish. ~~~ Ilość dwutlenku węgla w atmosferze zaczęła wzrastać, i to niepokojąco szybko.
The planet became an intense emitter of radio waves -- the total output from all TV and cell phones and radar transmissions.
Polishleczniczego IntronA i leków zawierających hydroksymocznik, częstość i nasilenie objawów związanych z podskórnym guzkowatym zapaleniem naczyń może wzrastać.
When IntronA is used with hydroxyurea, the frequency and severity of cutaneous vasculitis may be increased.
PolishMam nadzieję, że solidarność będzie wzrastać pomiędzy państwami członkowskimi w Unii na rzecz skutecznego spełniania swojej roli w Kosowie.
I hope that solidarity will develop among the Member States of the Union, in the interests of assuming an effective role in Kosovo.
PolishStężenie w osoczu krwi niektórych leków przeciwpadaczkowych takich jak fenytoina i karbamazepina może wzrastać przy równoczesnym podaniu preparatu.
Plasma levels of certain anti- epileptic drugs, such as phenytoin and carbamazepine, may be increased by coadministration with Clomicalm.
PolishJeżeli różnice będą zmniejszać się w obecnym tempie i nie będą ponownie wzrastać, poziom wynagrodzeń wyrówna się prawdopodobnie za siedemdziesiąt lat.
If the pay gap narrowed at the current pace and did not increase again from time to time, pay would perhaps equalise after seventy years.