"wzory" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzory" po angielsku

volume_up
wzory {niemęskoos.}

PL wzory
volume_up
{niemęskoosobowy}

wzory (też: formuły, sposoby, formułki)
wzory (też: formuły, sposoby, formułki)
Wzory tworzą powiązania między liczbami a kształtami.
So, formulas relate number to form.
Jak widać, wszystkie wzory są tak naprawdę mapami.
We can see that all formulas are really maps.
You have formulas that long.
wzory (też: modele, wzorce, szablony, desenie)
W tej grze samoistnie pojawiają się samoorganizujące się wzory.
Well, you see self-organizing patterns that spontaneously occur in this board game.
Widzicie utrzymujące się wzory, które zaczynają się rozwijać na dole ekranu.
You see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen.
Some of the colors are designed to hypnotize, these lovely patterns.
wzory (też: wycinki, próbki, okazy)

Przykłady użycia - "wzory" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPotrzebujemy nowe wzory bycia liderem a zarazem istotą ludzką w dzisiejszym świecie.
We need new models of being a leader and a human in the world.
PolishAlbo korzystając z plamiących owoców i warzyw stworzyć organiczne wzory.
Using fruit and vegetable staining, create organic patterning.
Polish" Więc przytaknęli: "Dobrze, w takim razie wprowadzimy jednolite standardy, wzory postępowania.
So they agreed, "Okay, what we'll do is we agree on a common set of standards, code of conduct.
PolishTe ostatnie chronią projekty i wzory, podobnie jak Japonia i inni znaczący producenci branży motoryzacyjnej.
The latter continue to protect design like Japan and other major car industry leaders.
PolishMają inne wzory i wartość nominalną niż monety obiegowe i okolicznościowe, które służą jako środek płatniczy.
and face values differ from the ordinary coins and commemorative coins, both of which may be used as a means of
PolishDyrektor powiedział, że kilka kobiet zaczęło produkować moje wzory z formy i sprzedawać je w Ameryce.
The director there said there were several women casting and producing my designs now in molds, and this was sold also to America.
PolishWięc pomyślałem sobie, że nałożę na to kółko i zobaczę, jakie wzory z tego wyjdą - no i tak powstał czerwony system.
(Laughter) You can't just go around going, "Oh, I'm going to put some triangles in a circle and they're going to be symmetrical.
PolishZespół redaktorów prawnych śledzi na bieżąco wprowadzane zmiany i opracowuje streszczenia w oparciu o ustalone wzory redakcyjne.
A team of legal writers monitor the legislative developments and compose factsheets following a standardised template.
PolishNie, ponieważ wspólne wzory projektowe nie oznaczają jednolitej kultury -- i na pewno nie jest to zapisane w DNA.
No, because a widely shared design practice doesn't necessarily give you a unity of culture -- and it definitely is not "in the DNA."
PolishPopatrzcie, jakie wzory tworzą na skórze.
PolishPo prostu kładłam cukier na białej powierzchni i bawiłam się nim, tworzyłam słowa i wzory.
And these were created without sketches, just freehand, by putting the sugar down on a white surface and then manipulating it to get the words and designs out of it.
PolishZasady wyrejestrowania z ubezpieczenia oraz wzory odpowiednich druków znajdują się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
The rules of deregistration from social insurance and the relevant forms can be found on the website of the Social Security Institution.
PolishAle dobra wiadomość jest taka, że nie musimy tego wymyślać na gorąco; mamy wzory, mamy przykłady, takie jak Benki, Sanghamitra i Jianchuan.
But the good news is that we don't have to figure it out as we go along; we have models, we have examples, like Benki and Sanghamitra and Jianchuan.
PolishDotąd udało się już pewne rzeczy przygotować, m.in. wzory statutów spółdzielni i fundacji, widzę też, że Komisja wznowiła konsultacje.
A number of things have been done, such as the cooperative statute and the foundation statute, and I see that the Commission has reopened its consultation.
PolishOchronę na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne można uzyskać dzięki specjalnej procedurze.
Protection for inventions, utility models, industrial designs, trademarks and geographical indications can be obtained through a special procedure.
PolishOchrona własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory, patenty, prawa autorskie) ma zasadnicze znaczenie dla innowacji, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.
The tools of intellectual property: trademarks, designs, patents, copyright, are a driving force for innovation, growth and competitiveness.
PolishDlatego też stworzyliśmy Europejską Platformę Kobiet Naukowców, która służy za swego rodzaju katalizator i tworzy wzory do naśladowania w obszarze badań naukowych.
This is why we have created the European Platform of Women Scientists, which serves as a catalyst and creates role models in scientific research.
PolishTekst sprawozdawcy znacząco zmienia wniosek, ponieważ zaleca, aby zezwolić państwom członkowskim na utrzymanie przez następne pięć lat ustawodawstwa ściśle chroniącego wzory i modele.
The rapporteur's text alters the proposal significantly by advocating that Member States be permitted to retain legislation strictly protecting designs and models for a further five years.