PL

wzmocniony {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
wzmocniony (też: umocniony)
Został on wzmocniony za pomocą nowych procedur ustanowionych na mocy traktatu z Lizbony.
This budget was strengthened by new procedures provided for by the Treaty of Lisbon.
Tak, więc cieszmy się, że system ten zostanie wzmocniony.
So we should be glad that the system will be strengthened.
Wkrótce zobaczymy wzmocniony Europol i nastąpi efektywna współpraca między Europolem a Eurojustem.
Soon, we will be able to see Europol strengthened and there will be effective cooperation between Europol and Eurojust.
wzmocniony (też: rozwinięty)
Czy też jest to wzmocniony dźwięk wypalającej synapsy w mózgu karalucha?
Or is it the amplified sound of a synapse firing in the brain of a cockroach?
Dźwięk, przez drewniany podstawek, zwany mostkiem, dostaje się do pudła rezonansowego, gdzie jest wzmocniony. ~~~ Ale... niech pomyślę.
Sound passes through a piece of wood called a bridge and goes down to the wood box and gets amplified but ... let me think.
wzmocniony (też: podparty)
wzmocniony (też: pobudzony)
volume_up
energised {przym.} [Bryt.]
wzmocniony (też: pobudzony)
volume_up
energized {przym.} [Amer.]
wzmocniony
2. Tkaniny

Przykłady użycia - "wzmocniony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCzy też jest to wzmocniony dźwięk wypalającej synapsy w mózgu karalucha?
Or is it the amplified sound of a synapse firing in the brain of a cockroach?
PolishZostał on wzmocniony za pomocą nowych procedur ustanowionych na mocy traktatu z Lizbony.
This budget was strengthened by new procedures provided for by the Treaty of Lisbon.
PolishAntygen powierzchniowy wirusa hepatitis B1, 2, 3 1 wzmocniony działaniem AS04C zawierającego:
Hepatitis B surface antigen 1, 2, 3 1 adjuvanted by AS04C containing:
PolishTak, więc walczmy dalej o to, by system ochrony praw człowieka w UE został wzmocniony.
Therefore, let us continue the fight to strengthen the system of protection of human rights in the EU.
Polishindynawir, lopinawir z rytonawirem, rytonawir lub rytonawir wzmocniony atazanawirem lub sakwinawirem.
indinavir, lopinavir/ ritonavir, ritonavir, or ritonavir boosted atazanavir or saquinavir.
PolishDane dotyczące reakcji niepożądanych pochodzące z badań klinicznych, w których stosowano sakwinawir wzmocniony rytonawirem
Adverse reactions from clinical trials where saquinavir was boosted with ritonavir
PolishTak, więc cieszmy się, że system ten zostanie wzmocniony.
So we should be glad that the system will be strengthened.
PolishWkrótce zobaczymy wzmocniony Europol i nastąpi efektywna współpraca między Europolem a Eurojustem.
Soon, we will be able to see Europol strengthened and there will be effective cooperation between Europol and Eurojust.
PolishNasz model społeczny został wzbogacony i wzmocniony.
PolishTo jest ten spadek polityczny, który podczas szczytu, który odbędzie się w tym tygodniu, powinien zostać wzmocniony i rozwinięty.
It is this political legacy that this week's summit will be called upon to consolidate and develop.
PolishZostaje wzmocniony i przyspieszony, ale bez tworzenia nowych instytucji poza istniejącymi instytucjami unijnymi.
It is being strengthened and stepped up, but without any new institutions being created outside the existing EU institutions.
PolishMam nadzieję, że dzięki sprawozdaniu obywatele znajdą się w centrum jednolitego rynku, a jego wymiar społeczny zostanie wzmocniony.
I hope this report puts the citizens at the heart of the Single Market and strengthens its social dimension.
PolishSprawozdanie to dotyczy zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania; zaleca się w nim wzmocniony nadzór.
The report deals with the prevention and correction of macroeconomic imbalances, and advocates increased supervision.
PolishSchemat PI, wzmocniony działaniem rytonawiru, wybrany został spośród następujących: sakwinawir, amprenawir, indynawir lub lopinawir z rytonawirem.
The ritonavir-boosted PI was chosen from among saquinavir, amprenavir, indinavir or lopinavir/ ritonavir.
PolishPreparat Intelence należy stosować łącznie z innymi lekami przeciwwirusowymi, w których skład wchodzi „ wzmocniony inhibitor proteazy ”.
Intelence must be used together with other antiviral medicines which have to include a ‘ boosted protease inhibitor’.
PolishDźwięk, przez drewniany podstawek, zwany mostkiem, dostaje się do pudła rezonansowego, gdzie jest wzmocniony. ~~~ Ale... niech pomyślę.
Sound passes through a piece of wood called a bridge and goes down to the wood box and gets amplified but ... let me think.
PolishWzmocniony rytonawirem preparat Telzir nie został odpowiednio przebadany w grupie pacjentów uprzednio leczonych znaczną ilością preparatów przeciwwirusowych.
In heavily pretreated patients, the use of ritonavir-boosted Telzir has not been studied sufficiently.
PolishTo dlatego wymiar społeczny strategii lizbońskiej musi zostać wzmocniony, wspierając kształcenie ustawiczne i uznawanie umiejętności.
This is why the social dimension of the Lisbon Strategy must be strengthened, supporting lifelong learning and skills recognition.
PolishWreszcie, parlamentarny wymiar WTO, gwarantujący demokratyczną legitymizację i przejrzystość negocjacji, musi zostać wzmocniony.
Finally, the WTO's parliamentary dimension, which guarantees the democratic legitimacy and transparency of negotiations, must be strengthened.
PolishTak wzmocniony głos obywatelski będzie miał silniejszy mandat także do egzekwowania realizacji założeń programu sztokholmskiego.
The citizen's voice, strengthened in this way, will also have a stronger mandate to bring about realisation of the principles of the Stockholm Programme.