"wzmocnić się" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzmocnić się" po angielsku

PL

wzmocnić się {czasownik zwrotny}

volume_up

Przykłady użycia - "wzmocnić się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishStaraliśmy się wzmocnić zarówno treść polityki, jak i proces.
We have sought to strengthen both the policy content and the process.
PolishJednocześnie uda nam się wzmocnić nadzór rynkowy, również dzięki sprawozdaniu pana Brie.
At the same time, we will also have strengthened market control, not least as a result of Mr Brie's report.
PolishW ten sposób uda się zarówno wzmocnić bezpieczeństwo, jak i podnieść międzynarodowy prestiż Unii Europejskiej.
This will manage to both reinforce security and raise the international prestige of the European Union.
PolishW trakcie debaty nad sprawozdaniem staraliśmy się wzmocnić przewidzianą w nim obronę praw pracowników wszystkich sektorów.
During the debate on this report we tried to improve its defence of the rights of employees in all sectors.
PolishPrzede wszystkim mam nadzieję, iż podczas tego szczytu uda się wzmocnić amerykańską tendencję do postrzegania Europy jako partnera.
Above all, I hope that during this summit, we can consolidate the European partnership instinct of the United States.
PolishBudżet ten powstanie w kontekście strategii Europa 2020, która powinna pomóc Europie wyjść z kryzysu i się wzmocnić.
This budget will be established within the context of Europe 2020, a strategy that should help Europe come out of the crisis stronger.
PolishDla zapewnienia, że uda się nam wzmocnić i zwiększyć eksport w dalszym ciągu prowadzimy różne rozpoczęte przez siebie negocjacje handlowe.
To make sure we consolidate and increase exports, we are continuing to pursue the various trade negotiations we have engaged in.
PolishPartnerstwo to ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i postępu; ważne jest, aby obie strony starały się wzmocnić wzajemne stosunki.
This partnership is fundamental for development and progress, and it is important that both parties strive to strengthen their relations.
PolishMyślę, że chcemy po prostu wzmocnić formującą się europejską przestrzeń publiczną i zasadniczo działania na rzecz ożywienia debaty dotyczącej spraw europejskich.
I think what we want to do at this particular moment is to strengthen the nascent European public space and basically invigorate the debate on European issues.
PolishCieszę się też, że udało nam się wzmocnić prawa konsumentów i objęliśmy dyrektywą sprzedaż obwoźną, gdyż w tym obszarze stosuje się wiele wątpliwych praktyk.
I am also pleased that we have been able to strengthen consumer rights and have included so-called door-to-door selling, because a lot of shady practices are to be found there.
PolishW związku z tym ważne jest, abyśmy przestali kłócić się o to, kto ma prawo do prowadzenia negocjacji, ponieważ w ten sposób przegramy i podzielimy się, zamiast się wzmocnić.
Thus, it is important that we do not keep arguing about who has the right to negotiate, because that way we will lose and be divided instead of being strengthened.
PolishW ostatnich czasach musieliśmy poznać się lepiej, lecz możemy i powinniśmy wzmocnić nasze więzi, skupiając się na takich sferach jak planowanie i dzielenie się najlepszymi praktykami.
In recent times, we have got to know each other better, but we can and should strengthen this by focusing on areas such as planning and the sharing of best practice.
PolishBudżet Wspólnoty na rok 2012 jest głównym narzędziem, które powinno pomóc Europie wyjść z kryzysu, wzmocnić się i skoncentrować na zatrudnieniu, zarządzaniu gospodarką i na wzroście.
The Community budget for 2012 is the main tool for the EU to recover from the crisis and come out of it stronger, focusing on employment, economic governance and growth.
PolishJeżeli uda nam się wzmocnić WTO i jej sekretariat, będzie to znaczący krok w celu ochrony możliwości rozwoju w ramach wolnych i sprawiedliwych zasad dla handlu światowego.
If we succeed in having a strong WTO and a strong Secretariat, we will do an important thing to safeguard the opportunities for global trade to develop in a framework of free and fair rules.