"wzmocnić pozycję" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzmocnić pozycję" po angielsku

PL

wzmocnić pozycję {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "wzmocnić pozycję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTrzeba też wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności.
It is essential to strengthen the farmers' position in the food supply chain.
PolishJesteśmy liderem w dziedzinie zielonych technologii i musimy utrzymać oraz wzmocnić naszą pozycję.
We are the leader in green technology and we need to maintain and reinforce this position.
PolishDlatego nie powinniśmy głosować i powinniśmy wzmocnić w pełni pozycję Parlamentu następnej kadencji.
For that reason, we should not take the vote and we should fully empower the next Parliament.
PolishDlatego zgadzam się z opinią Komisji, że należy wzmocnić pozycję rzecznika praw obywatelskich.
I therefore agree with the Commission's view that the position of the ombudsman must be strengthened.
PolishTrzeba wzmocnić pozycję Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
The European Union and the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) need to be strengthened.
PolishZintegrowana polityka zgodna z celami strategii Europa 2020 pomoże nam wzmocnić naszą wiodącą pozycję.
An integrated policy in line with the objectives of the Europe 2020 strategy will help us strengthen our leadership.
PolishNależy wzmocnić pozycję konsumentów.
The position of consumers needs to be strengthened.
PolishMusimy wzmocnić pozycję MŚP, ponieważ ich bezcenna praca stanowi siłę napędową badań, innowacji i wzrostu.
We need to strengthen the position of SMEs, since their essential work is the driving force behind research, innovation and growth.
PolishW związku z tym główna idea polega na tym, by wzmocnić pozycję konsumenta w negocjacjach dotyczących zakupu praw do użytkowania.
The central idea is therefore to reinforce the consumer's position in any negotiations to purchase rights of use.
PolishNie usłyszeliśmy również odpowiedzi, w jaki sposób można wzmocnić pozycję producentów w ich zmaganiach z supermarketami.
We have also heard no answer about how we are to strengthen the producers' position in their struggle against the supermarkets.
PolishPowinniśmy nie tylko wzmocnić pozycję agencji FRONTEX - która zajmuje się nielegalną imigracją - ale także utworzyć europejskie służby straży przybrzeżnej.
We not only need to strengthen FRONTEX - which address illegal immigration - but we also need a European coastguard.
Polish. - (SV) Niestety po raz kolejny UE wykorzystuje katastrofę humanitarną, aby wzmocnić swoją pozycję w dziedzinie polityki zagranicznej.
in writing. - (SV) Unfortunately, once again the EU is using a humanitarian disaster to advance its position in the field of foreign policy.
PolishW tego typu okolicznościach poprzez odpowiednio skoordynowane działania możemy wzmocnić pozycję instytucji UE i załagodzić sytuację panującą na rynkach.
In these circumstances, through adequately coordinated action we can enhance the standing of European Union institutions and calm the situation in the markets.
PolishAby przywrócić wiarygodność strefy euro, należy wzmocnić pozycję Komisji i jej niezależność w zarządzaniu gospodarką i sprawowaniu nadzoru.
To restore the euro zone's credibility, the Commission's role has to be to become both stronger and more independent in exercising economic governance and conducting surveillance.
PolishMając to na uwadze, powinniśmy zrobić wszystko, żeby popierać prywatne i publiczne inwestycje, a Komisja Europejska powinna wykazać więcej aktywności i wzmocnić swoją pozycję inwestora.
With this in mind, we should do everything to promote private and public investment and the European Commission should be more active and should strengthen its role as investor.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wzmocnić pozycję"

wzmocnić czasownik
zajmujący dobrą pozycję przymiotnik
wzmocnić poprzeczkę czasownik
English
wzmocnić napój czasownik