"wzmianki" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzmianki" po angielsku

volume_up
wzmianki {niemęskoos.}
PL

wzmianki {niemęskoosobowy}

volume_up
wzmianki (też: wyrazy uznania)
Wzmianki o tonących niedźwiedziach polarnych: 4%.
Mentions of polar bears drowning: four percent.
Chciałabym poprzeć wszystkie wysiłki i wzmianki, o których jest mowa w sprawozdaniu.
I would support all of the efforts and the mentions made in the report that we do just that.

Przykłady użycia - "wzmianki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishInaczej mówiąc w roku 2010 nie było już praktycznie żadnej wzmianki o grypie H1N1.
In other words, in 2010, there was practically no talk of H1N1 influenza.
PolishWreszcie sprawozdanie nie czyni żadnej wzmianki na temat znaczenia energii jądrowej.
Finally, the report makes no mention of the importance of nuclear energy.
PolishW przedmiotowym sprawozdaniu nie ma natomiast żadnej wzmianki o roli polityki spójności.
This report neglects to mention the importance of cohesion policy even once.
PolishWe wszystkich projektach, jakie widziałem, nie ma wzmianki o transporcie.
In all the drafts that I have seen there is no mention of transportation.
PolishJeszcze jedna rzecz - nie było nawet wzmianki o wodorze jako nowym (lub odnawialnym) zasobie.
One more thing - there was no mention of hydrogen as a new (or renewable) resource.
PolishChciałabym poprzeć wszystkie wysiłki i wzmianki, o których jest mowa w sprawozdaniu.
I would support all of the efforts and the mentions made in the report that we do just that.
PolishW konkluzjach brakuje wzmianki o tej grupie, która niestety ma znaczenie polityczne.
No reference is made in the conclusions to this group which, unfortunately, is politically important.
PolishNie ma ani jednej wzmianki o polityce spójności, która moim zdaniem ma ogromne znaczenie.
There is not a single mention of the cohesion policy, which we believe to be extremely important.
PolishZawiera ono pewne konstruktywne fragmenty, lecz nie zawiera wzmianki o tej specyficznej kwestii.
It contains some constructive passages, but has nothing to say about this particular issue.
PolishNie ma w tym sprawozdaniu także żadnej wzmianki o ludziach młodych, co jest dla mnie niezrozumiałe.
Young people do not get a single mention in the report either, which is incomprehensible.
PolishPo pierwsze, tekst nie zawiera wzmianki o skutkach nielegalnego handlu na małe przedsiębiorstwa.
Firstly, there is no mention in the text of the effects of illegal trade on small businesses.
PolishPonieważ nie znalazłem na ten temat żadnej wzmianki w sprawozdaniu, głosowałem za jego przyjęciem.
Since I was not able to find any indication of this in the report, I voted in favour of it.
PolishBrak w pierwotnym materiale wzmianki o koncepcji mikrokredytu uznaliśmy za godny ubolewania.
We found it regrettable that the concept of microcredit was not mentioned in the original material.
PolishMówił pan o interfejsach do ładowania, lecz ogólnie nie było wzmianki o akumulatorach.
You have talked about charging interfaces but, on the whole, no actual mention has been made of batteries.
PolishW oficjalnym raporcie policyjnym zamieszczonym następnego dnia nie było wzmianki o całym incydencie.
In the official police report filed the next day there was no mention at all of the incident.
PolishDlaczego w żadnym punkcie dotyczącym zmiany klimatu nie ma wzmianki o Parlamencie Europejskim?
Why in all the paragraphs on climate change is there no mention whatsoever of the European Parliament?
PolishBrak tu wzmianki o działaniach ukierunkowanych na położenie kresu okresowego napływu nielegalnych imigrantów.
There is nothing about measures to stop these intermittent floods of illegal immigration.
PolishAle na ten temat w deklaracji końcowej nie ma żadnej wzmianki.
Yet, there is no mention of this in the final declaration.
PolishJednak w przedstawionej przez Komisję strategii "UE 2020” nie ma żadnej wzmianki na ten temat.
However, there is no mention whatsoever of this issue in the EU 2020 strategy presented by the Commission.
PolishBardzo mnie to cieszy, ale jestem również zdziwiony, że w rezolucji nie ma na ten temat żadnej wzmianki.
I am very pleased about that, and I am astonished that it is not cited at all in the resolution.