PL

wzmacnianie {nijaki}

volume_up
wzmacnianie
Priorytety prezydencji czeskiej obejmują bezpieczeństwo energetyczne i wzmacnianie partnerstwa wschodniego.
The Czech Presidency's priorities include energy security and reinforcement of the Eastern Partnership.
wzmacnianie (też: rozjaśnianie)

Przykłady użycia - "wzmacnianie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPowinniśmy inwestować we wzmacnianie przybrzeżnego transportu morskiego, a nie osłabiać go.
We should invest in strengthening coastal maritime transport, not weakening it.
PolishInteresuje nas wzmacnianie i poszerzanie tych polityk, które odniosły sukces.
We are concerned only with strengthening and deepening policies that have been successful.
PolishLiczę na to, że Parlament Europejski wesprze wzmacnianie ładu gospodarczego w Europie.
I count on the European Parliament to support reinforcing economic governance in Europe.
PolishWzywamy do przyznania odpowiednich środków na wzmacnianie praw kobiet i równouprawnienia.
We call for more funds to strengthen women's rights and equal opportunities in general.
PolishOznacza ono wzmacnianie demokracji w Europie i europejską wspólnotę.
It means reinforcing democracy in Europe and it means a community of Europe.
PolishJednak wszyscy rozumiemy, że wzmacnianie EPS należy kontynuować.
We all acknowledge, however, that we must continue to reinforce and strengthen the ENP.
PolishJednym z głównych celów tego sprawozdania jest wzmacnianie roli miast w procesie spójności.
One of the main aims of this report is to support the role of cities in the cohesion process.
PolishW chwili obecnej nie jest konieczne wzmacnianie strategii poświęconej tylko jednej grupie.
At the moment, it is not necessary to strengthen a strategy that is devoted to just one group.
PolishTakie działanie umacniania gospodarki powoduje wzmacnianie gospodarek krajów dalekowschodnich.
This way of strengthening the economy strengthens the economies of countries in the Far East.
PolishKluczowe znaczenie ma dalsze wzmacnianie więzi społecznych i politycznych pomiędzy obywatelami UE.
It is vital that social and political ties between EU citizens continue to be strengthened.
PolishDalsze wzmacnianie kontroli rynku wewnętrznego jest równie istotne.
Continuing and strengthening the process of the internal market supervision is just as necessary.
PolishJako ogólną zasadę przyjęto wzmacnianie roli UE w systemie wielostronnym.
As a general principle, the strengthening of the EU's role in multilateral frameworks has been approved.
PolishWzmacnianie roli badań klinicznych i naukowych ma zasadnicze znaczenie w walce z gruźlicą.
Strengthening the role of clinical and scientific research is vital in the fight against tuberculosis.
PolishWzmacnianie i zabezpieczanie tego aspektu jest absolutnie niezbędne.
It is absolutely crucial that we secure and strengthen this.
PolishW związku z tym dalsze wzmacnianie więzi ekonomicznych pomiędzy Unią Europejską i Brazylią jest wskazane.
Further strengthening of economic ties between the EU and Brazil is therefore desirable.
PolishCelem istnienia Biura Wysokiego Przedstawiciela jest wzmacnianie roli UE jako globalnego gracza.
The purpose of the office of High Representative is to strengthen the EU's role as a global player.
PolishMusimy także inwestować w tworzenie instytucji demokratycznych i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
We also need to invest in establishing democratic institutions and strengthening civil society.
PolishKolejną kwestią jest wzmacnianie naszej suwerenności.
Then there is the question of how to bolster our sovereignty.
PolishWzmacnianie tego trendu oznacza obranie niewłaściwej drogi.
To reinforce this development is the wrong way to go.
PolishPriorytety prezydencji czeskiej obejmują bezpieczeństwo energetyczne i wzmacnianie partnerstwa wschodniego.
The Czech Presidency's priorities include energy security and reinforcement of the Eastern Partnership.