"wzmóc" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzmóc" po angielsku

PL

wzmóc {czasownik}

volume_up
wzmóc (też: wzmagać)
volume_up
to whet {czas.} (desire)
Niemniej jednak państwa członkowskie muszą wzmóc swoje wysiłki w walce z ubóstwem wśród dzieci.
However, the Member States must step up their efforts to combat child poverty.
Czarnogóra powinna wzmóc swoje wysiłki, jeśli chodzi o wyznawanie wartości europejskich.
It must step up its efforts to put European values into practice.
Po drugie, Unia Europejska musi znacząco wzmóc wysiłki na rzecz zapobiegania konfliktom.
Secondly, the European Union must significantly step up its conflict prevention efforts.

Przykłady użycia - "wzmóc" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPo drugie, Unia Europejska musi znacząco wzmóc wysiłki na rzecz zapobiegania konfliktom.
Secondly, the European Union must significantly step up its conflict prevention efforts.
PolishNiemniej jednak państwa członkowskie muszą wzmóc swoje wysiłki w walce z ubóstwem wśród dzieci.
However, the Member States must step up their efforts to combat child poverty.
PolishMusimy również wzmóc walkę ze zorganizowaną przestępczością, zwłaszcza z korupcją.
We must also strengthen our fight against organised crime, especially in the area of corruption.
PolishCzarnogóra powinna wzmóc swoje wysiłki, jeśli chodzi o wyznawanie wartości europejskich.
It must step up its efforts to put European values into practice.
PolishNarody Europy muszą wzmóc wysiłki, by w końcu odrzucić reakcyjną eurokonstytucję.
The peoples of Europe must intensify their struggle to finally reject the reactionary Euro-Constitution.
PolishW szczególności należy wzmóc działania ukierunkowane na zwalczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Action on discrimination against disabled people in particular must be intensified.
PolishJednakże - i tu dochodzę do mojej prośby - wciąż musimy wzmóc wysiłki na rzecz komunikacji.
However, and here I come to my request, we still need to up our efforts in terms of communication.
PolishJeżeli chcemy możliwie najlepiej zabezpieczyć euro, musimy wzmóc wysiłki na kilku frontach.
If we want the euro to be as secure as possible, we must increase our efforts on a number of fronts.
PolishPo trzecie, powinniśmy wzmóc wysiłki w dziedzinie gromadzenia danych, oceny i badań naukowych.
Thirdly, we need more data gathering, assessment and research.
PolishW sprawozdaniu pokazuje się, w jakich wymiarach należy wzmóc wysiłki.
The report shows where the effort should be intensified.
PolishCzarnogóra powinna wzmóc swoje wysiłki, jeśli chodzi o wolność, pluralizm i profesjonalizm środków masowego przekazu.
Montenegro must do more in terms of freedom, plurality and professionalism of the media.
PolishTo państwa członkowskie powinny wzmóc wysiłki.
It is the Member States that should make more effort.
PolishTrzeba wzmóc naciski!
PolishUE powinna zaś poprawić koordynację obecnie rozdrobnionego systemu pomocy rozwojowej oraz wzmóc walkę z rajami podatkowymi.
The EU, meanwhile, should improve the coordination of the currently fragmented system of development aid and step up the fight against tax havens.
PolishJednakże należy również wzmóc nacisk służący zwiększeniu wysiłków na rzecz szerzenia świadomości, że konieczne jest odpowiednie zmniejszenie emisji.
However, pressure is also needed to increase efforts to drive home the message that emissions must be sufficiently reduced.
PolishZgadzam się ze sprawozdawcą, że stosowne agencje powinny wzmóc wysiłki, by poprawić finansowe i budżetowe planowanie i programowanie.
I agree with the rapporteur that the agencies concerned should step up their efforts to improve financial and budgetary planning and programming.
PolishMusimy dziesięciokrotnie wzmóc wysiłki, by dostarczać żywności, lekarstw i lekarzy, a także udzielić wsparcia tysiącom uciekinierów zalewających Tunezję i Egipt.
We must increase our efforts to send food, medicines and doctors tenfold, and we must offer our support to the thousands of refugees thronging Tunisia and Egypt.
PolishJednak będziemy musieli wzmóc nasze wysiłki na rzecz opracowania wspólnych poglądów i wspólnych rozwiązań, obejmujących wszystkich naszych partnerów na nadchodzące miesiące i lata.
But we will need to step up our efforts to forge common views and develop common solutions with all our partners over the coming months and years.
PolishUE będzie musiała wzmóc wdrażanie strategii dla Azji Środkowej, przyspieszyć wdrażanie projektów i rozszerzenie podejścia zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.
The EU will need to step up the implementation of its Central Asia strategy, speed up the implementation of projects, and broaden its approach both at nation and local level.
PolishPonadto pragniemy wzmóc nasze wysiłki ukierunkowane na praktykantów, dorosłych i ludzi starszych, którzy już się nie kształcą, w związku z czym mogą przegapić szansę rozwoju.
In addition, we wish to increase our efforts in relation to apprentices, adults and older people who are no longer in education and who may miss out on the development.