PL

wziąć udział {czasownik}

volume_up
1. "w"
Dlatego oznacza to, że Szwajcaria musi rzeczywiście wziąć udział w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz zwalczania uchylania się od zobowiązań podatkowych.
Therefore, that means that Switzerland must actually join in our concerted efforts to fight tax evasion.
Tajlandia i Kambodża zgodziły się wziąć udział w nadzwyczajnym spotkaniu przedstawicieli państw Azji Południowo-Wschodniej poświęconemu omówieniu tego konfliktu.
Thailand and Cambodia have agreed to join an urgent meeting of South-East Asian nations to discuss the conflict.

Przykłady użycia - "wziąć udział" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishOznaczało to, że każdy poseł, który był zainteresowany tą kwestią, mógł wziąć udział.
This meant that every Member who was interested in this issue could take part.
PolishPani komisarz Vassiliou przybyła do nas po raz pierwszy, aby wziąć udział w tej debacie.
Commissioner Vassiliou is with us for the first time to take part in this debate.
PolishBył to otwarty i przejrzysty proces, w którym udział mogli wziąć wszyscy chętni.
It was an open and transparent process in which anyone could participate if they so wished.
PolishPonadto państwa członkowskie powinny wziąć czynny udział w procesie przeglądu pracy Rady.
Furthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.
PolishNaturalnie w analizie takiej muszą wziąć udział wszystkie państwa członkowskie.
Obviously, all Member States need to take part in such an analysis.
PolishJak znacznej przejrzystości można oczekiwać od pragnących wziąć udział zainteresowanych stron?
How much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
PolishUnia Europejska musi wziąć udział w tym przedsięwzięciu, i wszyscy musimy śledzić ten proces.
The European Union has to participate in this venture, and we too must follow suit.
PolishPaństwa członkowskie mogą wziąć w tym udział, aby dać wyraz swej woli oszczędzania.
The Member States can play a part in this in order to underline their willingness to make savings.
PolishMożecie wziąć udział w szczycie G20 i reprezentować tam Europę.
You can participate in the G20 summit and represent Europe at the summit.
PolishCi sportowcy poświecili całe swoje życie aby wziąć udział w igrzyskach.
Those athletes had sacrificed everything to compete in the games.
PolishMyślę, że to wstyd, że nawet nie było ich tutaj, aby wziąć udział w takiej wspaniałej debacie.
I do think it is a shame they have not even been here to participate in such an excellent debate.
PolishAby wziąć udział w poniższym kursie, musisz posiadać konto MyAxis. Zaloguj się lub zarejestruj tutaj.
To take the courses below, you must have a MyAxis account. Simply login or register here.
PolishMuszę także prosić państwa o wybaczenie, ale również mam obowiązek wziąć udział w konferencji prasowej.
I must also ask to be excused, as I have to be at the press conference.
PolishMoże obydwaj sprawozdawcy mogliby pomóc nam w zorganizowaniu tych konferencji lub wziąć w nich udział.
Maybe the two rapporteurs could help us or be with us at these events.
PolishWiem, że nie wszyscy mogą wziąć udział w programach wymiany i że nie mogę nikogo zmusić do podróżowania.
And I know that we can't all do exchange programs, and I can't force everybody to travel.
PolishAydah Al Jahani też podjęła ryzyko, i wyłamała się, żeby wziąć udział w "Poecie Milionów".
Aydah Al Jahnani also took risks and put herself out, to compete in the Poet of the Millions competition.
PolishWybiera się pan do Chin, aby wziąć udział w otwarciu Igrzysk Olimpijskich wraz z chińskim prezydentem.
You are going to China to attend the opening of the Olympic Games with the Chinese President.
PolishMusimy wziąć udział w poważnej europejskiej debacie, jednak nie możemy się bać obrony naszych przekonań.
We must engage in a dignified European debate, but we must not be afraid to defend our beliefs.
PolishJest to konieczne, ale również obowiązkiem Rosji jest, by finansowo wziąć udział w odbudowie Gruzji.
That is necessary, but it is also Russia's duty to participate financially in Georgia's reconstruction.
PolishLudzie mogą zaglądać z zewnątrz, a teraz dodatkowo będą mogli wejść do środka i wziąć udział w tym, co robimy.
People are allowed to look inside and people will now also be able to drop in and participate.

Synonimy (polski) dla "wziąć udział":

wziąć udział

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wziąć udział"

wziąć czasownik
udział rzeczownik
wziąć pod uwagę czasownik
wziąć zakręty czasownik
English
wziąć w łeb czasownik
wziąć w obronę czasownik
wziąć w widełki czasownik
English