PL

wziąć pod uwagę {czasownik}

volume_up
1. ogólne
wziąć pod uwagę (też: brać pod uwagę)
Ponadto trzeba wziąć pod uwagę także i inny aspekt.
In addition to this, we have to take another factor into account.
Czy nie sądzi pan, że czynnik ten, to znaczy kryzys gospodarczy i finansowy, należałoby wziąć pod uwagę w szczególnym przypadku tych dwóch państw członkowskich?
Do you not think that this factor, namely, the economic and financial crisis, should not be taken into account in the specific case of these two Member States?
wziąć pod uwagę (też: pamiętać)
Należy wziąć pod uwagę fakt, że statystyka dotycząca języka niemieckiego na świecie obejmuje tylko te osoby, które aktualnie uczą się języka niemieckiego.
Keep in mind that the statistics regarding the German language in the world only relate to people who are currently learning German, not those who can already speak it.
2. "coś"
wziąć pod uwagę
Oczywiście musimy wziąć pod uwagę kwestię praw własności intelektualnej.
We must, of course, take account of intellectual property.
Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę zmiany demograficzne.
It is also important to take account of demographic change.
Uważam, że musimy wziąć pod uwagę to, co myślą ci młodzi ludzie.
I believe that we have to take account of what these young people are thinking.

Przykłady użycia - "wziąć pod uwagę" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNależy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez H. influenzae.
This should be taken into account when treating infections caused by H. influenzae.
PolishMusimy wziąć pod uwagę realia rynkowe w niektórych państwach członkowskich.
We have to take into consideration the market reality in various Member States.
PolishMusicie też wziąć pod uwagę na stan umysłu podczas tego typu przesłuchań.
And you also have to consider the state of mind you're in when you're doing this.
PolishNależy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną zawartością sodu.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishNależy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie o kontrolowanej zawartości sodu.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishMusimy wziąć pod uwagę również inne czynniki, nie samą sytuację we Włoszech.
We have many other factors to take into consideration, not just the Italian situation.
PolishMusimy również wziąć pod uwagę badania w dziedzinie paliw alternatywnych.
We also have to take into consideration research in the field of alternative fuels.
PolishPrzy opracowaniu danych należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:
Presentation of data will take into consideration the following recommendations:
PolishWszystko to musimy wziąć pod uwagę zanim przystąpimy do dalszych prac nad rozporządzeniem.
We must take all that into consideration before we move on to further regulation.
PolishPowinniśmy wziąć pod uwagę także wpływ oczekiwań na rozwój tej choroby.
We must also consider the impact of expectations on the evolution of this disease.
PolishInną możliwością, którą trzeba wziąć pod uwagę, jest pojawienie się chemicznej złożoności.
The other thing we need to think about is the emergence of chemical complexity.
PolishGdy mówimy o partiach politycznych, musimy wziąć pod uwagę dwa problemy.
When we talk about political parties, we must take two problems into consideration.
PolishNależy też wziąć pod uwagę, że Parlament udzielił mu w maju absolutorium.
It should be taken into account that Parliament granted it discharge in May.
PolishNależy wziąć pod uwagę krajowe zalecenia dotyczące szczepień przeciwko wirusowi grypy.
Prescribers should refer to national guidelines for influenza vaccination.
PolishNależy to wziąć pod uwagę przy stosowaniu u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
This should be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishNależy wziąć pod uwagę możliwość wpływu wielu produktów leczniczych.
The possibility of multiple medicinal product involvement should be considered.
PolishNależy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie o kontrolowanej ilości sodu.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishMusimy wziąć pod uwagę nie tylko wydawanie, ale także odbieranie licencji.
We must consider not only licensing, but also withdrawal of that licence.
PolishMusimy również wziąć pod uwagę Tel Aviv i możliwość skorzystania z innej metody.
We also need to take into consideration Tel Aviv and the possibility of using another method.
PolishIstnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę - na przykład: "Co myślimy?
There are a lot of factors to take into account - 'What do we think?

Synonimy (polski) dla "wziąć pod uwagę":

wziąć pod uwagę
nie wziąć pod uwagę

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wziąć pod uwagę"

wziąć czasownik
pod przyimek
wziąć kogoś pod uwagę czasownik
brać pod uwagę czasownik
nie wziąć pod uwagę czasownik
nie brać pod uwagę czasownik
biorąc pod uwagę