PL

względem

volume_up
Pod tym względem we wniosku zapewniono poszanowanie zasady proporcjonalności.
In this regard, the proposal respects the principle of proportionality.
Dowodzi to braku odpowiedzialności względem polityki europejskiej.
That demonstrates a lack of responsibility with regard to European policy.
Komisja i sprawozdawca stosują podejście właściwe pod tym względem.
The Commission and the rapporteur are taking the right approach in this regard.

Przykłady użycia - "względem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTo czwarty pod względem wielkości importu partner UE i szósty rynek eksportowy.
It is the EU's fourth largest import partner and sixth largest export market.
PolishUważam, że oba projekty są ważne, gdyż różnią się one pod względem ram czasowych.
I believe both projects are important, as they differ in terms of their timescales.
PolishSłużba ta reprezentuje również Unię Europejską pod względem geograficznym oraz płci.
A service that represents the European Union in geographic and gender terms too.
PolishPacjentów należy monitorować pod względem wytwarzania inhibitorów czynnika VIII.
Patients should be monitored for the development of factor VIII inhibitors.
PolishPod tym względem Wielka Brytania i Irlandia już dały świetny przykład postępowania.
The United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard.
PolishPod tym względem kluczowymi instrumentami są technologie informacyjno-komunikacyjne.
Information and communications technologies are a key instrument in this respect.
PolishPo raz kolejny nic nie zdarzyło się w Toledo pod względem współpracy praktycznej.
Once again nothing happened in Toledo with regard to practical cooperation.
PolishMając takie ramy prawne, UE wyprzedza inne kontynenty pod względem legislacyjnym.
With this legal framework, the EU is moving ahead of legislation on other continents.
PolishPod względem kulturowym zresztą Kazachstan jest bardziej europejski niż azjatycki.
From the cultural point of view, moreover, Kazakhstan is more European than Asiatic.
PolishDyskusja ta jest fascynująca pod względem etycznym, politycznym, a nawet technicznym.
This discussion is fascinating on an ethical, political and even technical level.
PolishI pod tym względem zwiększenie sprzedaży jest ważniejsze niż gromadzenie zapasów.
In this regard, the promotion of sales is more important than stockpiling.
PolishChciałbym pana prosić o szczególną ostrożność pod tym względem.
Commissioner, I would ask you to be particularly vigilant in this regard.
PolishPrzede wszystkim ambitne pod względem zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.
Ambitious, firstly, as regards the reduction of our ecological footprint.
PolishRegionalne podejście sektorowe wymaga pod tym względem różnych odcieni tonu wypowiedzi.
A regional, sector-specific approach calls for nuanced language in this respect.
PolishNie jest to konflikt pomiędzy stronami równymi pod względem możliwości czy motywacji.
This is not a conflict between equals in terms of either capacity or motives.
PolishWreszcie Europa trzyipółkrotnie przewyższa obecnie Rosję pod względem liczby ludności.
Lastly, Europe today has a population three and a half times the size of Russia's.
PolishPrawo stosowane względem tych kolonii stanowi tylko i wyłącznie gubernator.
The laws applicable to these colonies are at the full jurisdiction of the governor.
PolishJest to poważna sprawa, zarówno pod względem zasad, jak i praktycznych konsekwencji.
This is serious, both on grounds of principle and as regards practical consequences.
PolishRówność kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia musi stać się naprawdę faktem.
Equality between men and women in employment really must become a reality.
PolishMusimy bardzo dokładnie przeanalizować, względem czego Irlandczycy powiedzieli "nie”.
We need to analyse very carefully exactly what it was the Irish were saying 'no' to.

Synonimy (polski) dla "względem":

względem
pod względem
bez względu