"wzajemna" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzajemna" po angielsku

volume_up
wzajemna {przym. f.}
volume_up
wzajemny {przym. m.}
PL

wzajemna {przymiotnik rodzaju żeńskiego}

volume_up
Ponieważ pomoc rozwojowa musi być wzajemna, mój kraj będzie w dalszym ciągu przestrzegać swoich zobowiązań.
As development aid must be reciprocal, my country will continue to observe its commitments.
Oprócz wyborów, konstytucja, jako najwyższe prawo na Ukrainie, musi zagwarantować równowagę władz i ich wzajemną kontrolę.
Apart from elections, the constitution, as the supreme law in Ukraine, must guarantee the authorities' balance and their reciprocal control.
Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Danmarks Nationalbank.
This operation was conducted by the Eurosystem in connection with the temporary reciprocal currency arrangement (swap line) between the ECB and Danmarks Nationalbank.

Przykłady użycia - "wzajemna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMam na myśli platformę, która ułatwia ludziom kontakty i wzajemną pomoc.
I'm just talking about a platform for people to help themselves and to help others.
PolishStrategia "UE 2020” podkreśla również wzajemną zależność pomiędzy różnymi politykami UE.
The EU 2020 strategy also emphasises the interdependence of the various EU policies.
PolishWydaje mi się, że wzajemna ocena jest naprawdę krokiem w dobrym kierunku.
Having a peer review seems to me to be really going in the right direction.
PolishO wzajemną tedy nagrodę jako dziatkom mówię: Rozszerzcież się i wy.
Now for a recompense in like kind (I speak as unto [my] children), be ye also enlarged.
PolishWzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (
Mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (
PolishWystępuje jednak również wzajemna nietolerancja pomiędzy poszczególnymi grupami muzułmanów.
However, there is also intolerance between different Muslim groups.
PolishOd tego czasu wzajemną współpracę nawiązało już wiele innych regionów.
Since then many other regions have initiated mutual cooperation.
PolishUważamy, że państwa członkowskie muszą naprawdę wykazać większą wzajemną solidarność w tym obszarze.
We feel that the Member States really must show more of this solidarity with each other.
PolishUnia Europejska została utworzona na tej podstawie, że jej członkowie okazują wzajemną solidarność.
The European Union has been built on the basis that members show solidarity to each other.
PolishSzczególnie konieczna jest wzajemna znajomość i współpraca ich jednostek specjalnych.
In particular, it is necessary for their special units to be familiar with and cooperate with one other.
PolishDają one szansę na naszą wzajemną współpracę w czasie, gdy tego najbardziej potrzebujemy.
These expectations represent an opportunity for our mutual cooperation at times when we most need it.
PolishSytuacja, kiedy kursy wymiany nie kształtują się prawidłowo z wzajemną zależnością, niczego nie ułatwia.
It will not help us if exchange rates do not develop correctly relative to each other.
PolishGlobalne partnerstwo oraz wzajemna odpowiedzialność mają żywotne znaczenie dla powodzenia konferencji.
Global partnership and mutual responsibility are vital for the success of the conference.
PolishNiemniej zasadniczym warunkiem przetrwania samej Unii jest wzajemna solidarność państw członkowskich.
However, solidarity among the Member States is essential for the survival of the EU itself.
Polish. ~~~ Pewnie obił wam się o uszy termin wzajemna zależność który odnosi się do współczesnego świata.
You've probably heard the term "interdependence" applied to the modern world.
PolishMamy otwarte granice i model socjalny, który łączy gospodarkę rynkową ze wzajemną troską.
We have open borders and a social model that combines a market economy with consideration for each other.
PolishTakie regiony stwarzają nowe możliwości zatrudnienia i prowadzą wzajemną wymianę kulturalną.
They create new job opportunities and share their culture.
PolishZ wzajemną korzyścią dla UE i Ukrainy proszę wszystkich teraz o poparcie tego sprawozdania.
For the mutual benefit of both the EU and Ukraine, I would ask you all now please to support this report.
PolishPonieważ pomoc rozwojowa musi być wzajemna, mój kraj będzie w dalszym ciągu przestrzegać swoich zobowiązań.
As development aid must be reciprocal, my country will continue to observe its commitments.
PolishOczywiście możemy uprościć środki związane z wzajemną zgodnością.
Of course, we can simplify cross-compliance measures.

Synonimy (polski) dla "wzajemnie":

wzajemnie
wzajemny