PL

wyzwolić {czasownik dokonany}

volume_up
wyzwolić (też: uwolnić)

Przykłady użycia - "wyzwolić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzeprowadziliśmy interwencję wojskową, aby wyzwolić Kosowian z opresji.
We intervened militarily, in order to liberate the Kosovars from oppression.
PolishWracamy do piłki...... tak byśmy mogli się wyzwolić... tak jak grudka ziemi.
We have to go back to the ball... so we can get the freedom of being like a -- like a dish of mold.
PolishObawiam się jednak, że takie próby mogą wyzwolić siły, których nikt nie będzie w stanie kontrolować.
I am rather afraid that such attempts may unleash powers that no one will be able to control.
PolishDlatego, że tak powiedziały Stany Zjednoczone, czy dlatego, żeby wyzwolić ten kraj z obskurantyzmu i przemocy?
Because the United States said so, or to deliver that country from obscurantism and violence?
PolishZwiększmy więc wydatki na wspieranie chcącego się wyzwolić spod jarzma dyktatury społeczeństwa białoruskiego.
Let us increase our spending to help Belarus society to escape from the tyranny of dictatorship.
PolishMusimy również wykorzystać wszelkie środki, aby wyzwolić drzemiące w naszej gospodarce możliwości w zakresie wzrostu.
We must also utilise every single resource to free up the growth potential of our economy.
PolishAlert Kondycja witryny mogą wyzwolić następujące zdarzenia:.
The following events can trigger a Site Health alert:
PolishSola mors tyrannicida est, jak mawia mój rodak - Sir Thomas More: tylko śmierć może wyzwolić nas spod tyranii.
Sola mors tyrannicida est, says my countryman, Sir Thomas More: death is the only way to get rid of tyrants.
PolishNie jesteśmy w stanie wyzwolić się ze sztywnych ram biurokracji.
PolishUważam, że prezydencja czeska stanowi też szansę dla nas, by wyzwolić się z własnych dogmatów i przesądów.
I think that the Czech Presidency is also an opportunity for us to liberate ourselves from our own dogmas and prejudices.
PolishJeśli chcemy zapobiec destabilizacji, musimy pomóc państwu, politykom i mieszkańcom FYROM wyzwolić się z tej blokady.
If we wish to prevent instability, we need to help the state, politicians and people of FYROM to break out of the blockade.
PolishMusimy się wyzwolić a uratujemy nasz kraj."
PolishTo słowo, "wyzwolić się", wiecie o co chodzi?
PolishMusimy się wyzwolić.
PolishDlatego też musimy złagodzić warunki regulujące funkcjonowanie partii politycznych na szczeblu europejskim i w ten sposób wyzwolić ich energię.
We must therefore relax the conditions under which political parties at European level exist in order to release energies.
PolishKomunistyczni Czerwoni Khmerzy wkraczają do Phnom Penh wyzwolić swój lud od konfliktu w Wietnamie i amerykańskich bombardowań.
The communist Khmer Rouge enters Phnom Penh to liberate their people from the encroaching conflict in Vietnam, and American bombing campaigns.
Polishwyzwolić spod przemocy
PolishMusimy wreszcie zapewnić Haiti środki, które pozwolą temu krajowi wyzwolić się z zależności trapiących go jeszcze przed trzęsieniem ziemi.
Finally, we have to give Haiti the resources to emerge from the dependency that was already undermining it even before the earthquake.
PolishPolityka regionalna to polityka rozwojowa pomagająca obywatelom i przedsiębiorcom wyzwolić potencjał miejsc, w których żyją i pracują.
Regional policy is a development policy that helps citizens and enterprises unlock the inherent potentials of the places in which they live and work.
PolishMusimy podjąć natychmiastowe kroki, aby wyzwolić się spod zależności od Rosji w kwestii surowców, która może stać się zależnością polityczną.
We need to take immediate steps to free ourselves of our raw material dependence on Russia, which may subsequently become a political dependence.

Synonimy (polski) dla "wyzwolić":

wyzwolić