PL

wyzwać {czasownik dokonany}

volume_up
2. "do walki"
Unia Europejska posiada pełen potencjał i zasoby konieczne do sprostania temu wyzwaniu.
The European Union possesses all the necessary capabilities and resources to meet the challenge.
Jednakże napotkamy na wiele różnorodnych wyzwań, próbując wykorzenić głód na świecie do 2015 r.
But it is in many ways going to challenge us in trying to eradicate world hunger by 2015.
Co powstrzymuje państwa od zareagowania, od działania, stawienia czoła temu wyzwaniu, zanim będzie zbyt późno?
What is stopping you from reacting, from acting, from rising to this challenge before it is too late?
I to, co chciałbym dziś omówić , to potrzeba przebudowy i uproszczenia prawa tak, aby uwolnić energię i pasję Amerykanów, abyśmy mogli stanąć wobec wyzwań naszego społeczeństwa
And what I'd like to discuss today is the need to overhaul and simplify the law to release the energy and passion of Americans, so that we can begin to address the challenges of our society.
Unia musi dbać o własne bezpieczeństwo, ale także być aktywna w obliczu wyzwań globalnych.
The Union must take care of its own security, but must also be active in the face of global challenges.
Dlatego też musimy przyjąć nowe podejście do tej trudnej kwestii, aby dać nam szansę sprostania wyzwaniu.
We therefore need to take a fresh look at this difficult equation so as to enable us to respond to the challenge.
Jako oficjalny lider w dziedzinie praw człowieka i pomocy na rzecz rozwoju, UE musi podjąć szereg wyzwań w Ameryce Łacińskiej.
As the official champion of human rights and development aid, it must take up its many challenges in Latin America.
Liczę więc na zrozumienie w Parlamencie, a także na to, że te środki zostaną uruchomione do wykorzystania nie wyłącznie, ale także na potrzeby wyzwań, wobec których stoi sektor mleczarski.
Therefore, I hope that there will be an understanding in Parliament as well to trigger some of this money to be used not exclusively but also on the challenges facing the dairy sector.
3. "zwymyślać", potoczny
wyzwać (też: wyzywać)

Synonimy (polski) dla "wyzwanie":

wyzwanie