"wyznawać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyznawać" po angielsku

volume_up
wyznawać {czas. ndk}

PL wyznawać
volume_up
[wyznaję|wyznawałbym] {czasownik niedokonany}

Prowadzenie tej nowej procedury w kontekście przepisów lizbońskich było nowym doświadczeniem dla nas wszystkich i - co pokornie wyznaję - przede wszystkim dla mnie.
Conducting this new procedure in the context of the Lisbon provisions was a new experience for all of us and, as I humbly admit, for me above all.
Nie powinniśmy być nieśmiali i powściągliwi, jeśli chodzi o obowiązek Unii Europejskiej w zakresie przestrzegania wolności wyznawania dowolnej religii.
We should not be shy or reticent about the European Union's duty to uphold the freedom to profess one's religion.
Traktat z 1924 roku zawiera wyraźną deklarację, iż obywatele wyznający wiarę islamską są Turkami, zaś obywateli wyznających inną wiarę uznaje się za grekokatolików.
The treaty of 1924 clearly declares that citizens professing the Islamic faith are Turks, while citizens professing another faith are regarded as Greek Catholics.
Nasze oskarżenie wiąże się z tym, że nie potrafią oni zapewnić bezpieczeństwa ludziom będącym nawet w strukturach rządowych, ale którzy wyznają inną wiarę niż reszta kraju.
Our charge is related to the fact that they are not even able to guarantee the security of people who are part of government structures but who profess a different faith from the rest of the country.
wyznawać (też: obstawać przy)
volume_up
to hold to {czas.} (belief, opinion)
UE nie wolno wyznawać relatywizmu w dziedzinie praw człowieka.
The EU cannot hold relative opinions regarding human rights.
Nie wyobrażam sobie, by wzajemny dialog, który na co dzień ze sobą prowadzimy, wyzuty był z wyznawanych przez nas wartości.
I do not imagine that the mutual dialogue which we conduct with each other every day should be devoid of the values which we hold.
Wyznajemy zasadę, że chcemy, aby obywatelom przysługiwało prawo do skargi, jeżeli uznają, że objęcie ich danych kontrolą było niesłuszne.
We hold the principle that we want a right of appeal for people who feel they have been unfairly treated in being subjected to data checks.

Przykłady użycia - "wyznawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJak powiedział dziś rano prezydent Václav Havel, nie możemy wyznawać podwójnych standardów.
As Václav Havel said this morning, we cannot have double standards.
PolishMoim zdaniem w kontekście lokalnego transportu publicznego wszyscy powinniśmy wyznawać tę zasadę, i wierzę, że chcemy ją wyznawać.
In my opinion, in local public transport, this should be a principle that we all keep to, and I believe we want to do so.
PolishMy musimy wyznawać zasadę, że do oceny mogą posłużyć albo zewnętrzne ratingi, albo kryteria alternatywne takie jak stabilność cen.
Our maxim must be that either external ratings or alternative criteria such as price stability should act as the basis of evaluation.
PolishTo, co było postępowe w roku 1924, a mianowicie uznanie, że ktoś może wyznawać inną religię niż islam, obecnie ma raczej inne konotacje.
That which was progressive in 1924, namely, recognition of the fact that someone could be of a religion other than Islam, has quite different connotations today.