"wyznaczyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyznaczyć" po angielsku

PL wyznaczyć
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

Bank komunikuje się z każdym z Państw Członkowskich za pośrednictwem wyznaczonego przez nie organu.
The Bank shall deal with each Member State through the authority designated by that State.
Państwom szczególnie mocno dotkniętym kryzysem gospodarczym należy wyznaczyć pułap współfinansowania wielkości 50%.
For those states particularly badly affected by the economic crisis, a cofinancing ceiling of 50% ought to be laid down.
Wyznaczone cele możemy osiągnąć tylko dzięki solidarności wszystkich państw członkowskich.
Only if all the Member States act in solidarity will it be possible to achieve the aims set.
Należy szanować obawy i głosy sprzeciwu krajów AKP, a także wyznaczone przez nie priorytety.
The concerns and objections of the ACP countries must be respected, along with the priorities that they set down.

2. "do zrobienia czegoś"

wyznaczyć (też: wyznaczać)
volume_up
to depute {czas.} [form.] (for sth/to do sth)

3. "kogoś do zrobienia czegoś"

wyznaczyć
volume_up
to draft {czas. przech.} [Amer.] (sb to do sth)
Podoba nam się również sposób, w jaki projekt wspiera politykę ochrony konsumenta oraz zawarta w nim propozycja wyznaczenia specjalnych urzędników do spraw relacji z konsumentem.
We also welcome the way in which the draft reinforces the horizontal element of consumer policy as well as its proposal for the appointment of what it calls consumer-liaison officers.

4. "do czegoś"

wyznaczyć (też: wyznaczać)
volume_up
to tap {czas.} [Amer.] (for sth)

Przykłady użycia - "wyznaczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTrzeba sobie wyznaczyć jeden cel na 2020 rok: każdy młody człowiek musi mieć pracę.
There must be one objective for 2020: every young person must have a job.
PolishTak więc, aby zmiana ta była możliwa, musimy dokładnie wyznaczyć sobie ten ambitny cel.
Therefore, for change to happen, we must set ourselves precisely this ambitious goal.
PolishTrzeba też wyznaczyć obszary priorytetowe, w których bezpieczeństwo należy dalej poprawić.
Priority areas where safety needs to be improved further should be identified too.
PolishPowinniśmy wyznaczyć sobie nowe priorytety w odniesieniu do kwestii budżetowych.
We need to lay down new priorities in relation to budgetary issues.
PolishNie możemy wyznaczyć celów, a następnie nie zadbać o środki ich realizacji.
We cannot have the targets and then not deliver on the means of achieving those targets.
PolishKomisja uważa, że powinna sama wyznaczyć strategiczny program EIT.
The Commission is proposing that it should set the EIT's strategic agenda itself.
PolishKomisja musi jeszcze wyznaczyć datę przedstawienia tych wytycznych.
The Commission has yet to name a date for presentation of these guidelines.
PolishPo trzecie, czy można wyznaczyć jakieś ramy czasowe dla przyszłych propozycji?
Thirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?
PolishEuropa musi sobie wyznaczyć zadanie domowe i koniecznie je odrobić.
Europe must set itself some homework and make sure that it is completed.
PolishMoglibyśmy podjąć jakieś działanie, wyznaczyć w naszym budżecie inne priorytety.
We could do something, give other priorities in our budget.
PolishAby wyznaczyć trasę w przeciwnym kierunku, kliknij odpowiedni link w górnej części lewego panelu.
Once you have obtained directions, click a camera icon in the left panel.
PolishJednak UE mogło przejąć prowadzenie i wyznaczyć standardy, domagając się surowszych przepisów.
However, the EU could take the lead and set the standard by demanding more stringent rules.
PolishLekarz będzie kontrolował wyniki badań krwi, aby wyznaczyć optymalny czas na pobranie komórek macierzystych.
Your doctor will monitor your blood to determine the best time to collect the stem cells.
PolishW tym celu musimy wyznaczyć skuteczne środki dochodzenia roszczeń.
To that end, we must set out effective means for redress.
PolishMożna byłoby wyznaczyć realistyczne i uzasadnione ekonomicznie progi określające, co jest "legalne i prawidłowe”.
We could set realistic and cost-effective thresholds for what 'legal and regular' is.
PolishTeraz Unia musi wyznaczyć przedstawiciela unijnego, który doprowadzi do tego, że obie strony będą siebie słuchać.
Now it must designate an EU representative who will make both sides listen.
PolishPani poseł Schroeder mogłaby uznać to za gorzką pigułkę, lecz to oczywiste, że należy wyznaczyć sobie jakiś cel.
Mrs Schroeder might consider this a bitter pill, but obviously you need to set a target.
PolishNależy wyznaczyć 100 % cel dla obywateli w zakresie dostępności i zdolności do korzystania z e-usług.
A 100% target should be set for citizens to have both access to, and the ability to use, e-services.
PolishUważam, że należy wyznaczyć producentom całkowicie jasne cele, bez jakiejkolwiek możliwości wykręcania się.
I believe that manufacturers should be set absolutely clear targets with no room for wriggling.
PolishPacjent powinien wyznaczyć sobie termin zaprzestania palenia tytoniu.
The patient should set a date to stop smoking.