PL

wywrzeć {czasownik dokonany}

volume_up
Mając to na względzie uważam, że Parlament powinien wywrzeć nacisk na zastosowanie rozporządzeń w sprawie rynku wewnętrznego.
With this in mind, I believe it is important for Parliament to apply pressure regarding the application of internal market regulations.
Moje drugie pytanie dotyczy szans na wywarcie większej presji, jeśli dwie partie nie dojdą do porozumienia.
My other question concerns the opportunities for applying more pressure if the two parties do not come to an agreement.
Mimo to nie jesteśmy w stanie wywrzeć presji politycznej, aby zmusić państwa członkowskie do ostatecznej rezygnacji z polityki typu "dobroczynność zaczynaj od siebie”.
Yet we are not in a position to apply political pressure in order to force the Member States to finally move away from this policy of 'charity begins at home'.
W tym przypadku Unia Europejska musi wywrzeć znaczący wpływ.
The European Union must exert significance influence in this case.
Musimy być w stanie wywrzeć nacisk na Komisję, ale najlepiej nie pod presją tak napiętego czasu.
We must be able to exert pressure on the Commission, but preferably not under such strict time pressure.
Wywrze to presję na przemysł, aby szybko dostarczył te samochody konsumentom.
That will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
wywrzeć (też: wywierać)
volume_up
to impose {czas.} (pressure)

Przykłady użycia - "wywrzeć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishObawiam się o skutki, jakie może wywrzeć dyrektywa na nowe państwa członkowskie.
I am concerned about the effects that this directive will have on the new Member States.
PolishNaiwnością byłoby sądzenie, że Teheran nie będzie w stanie wywrzeć nacisku na Europę.
It would be naive to believe that Tehran would not be able to put pressure on Europe.
PolishUE i USA muszą wywrzeć presję, by sprawa Birmy znalazła się w porządku obrad.
Europe and the United States must insist that the situation in Burma is put on the agenda.
PolishStroną, na którą należy wywrzeć nacisk, jest Turcja, jako okupant.
The party on which pressure needs to be exerted is Turkey as the occupying power.
PolishNajpierw oczywiście trzeba wywrzeć odpowiednią presję, aby zagwarantować uznanie zwycięzcy.
Pressure must first be exerted, of course, to ensure that the winner is acknowledged.
PolishWprowadziły one kary umowne, aby wywrzeć dodatkową presję na wykonawcę.
They have introduced contractual penalties so as to put added pressure on the contractor.
PolishPrzedmiotowy podatek nie może wywrzeć negatywnego wpływu na system bankowy.
Such a tax should not have a negative impact on the banking system.
PolishOznacza to, że musimy zwrócić się do reszty świata i wywrzeć presję na pozostałe kraje.
That means that we must go out into the rest of the world and put pressure on other countries.
PolishMusi być on większy niż skutki, jakie możemy wywrzeć dzięki podjęciu wspólnych działań w Unii.
It must be greater than the impact that we can have by taking united action in the Union.
PolishCzy może pan wywrzeć nacisk na te kraje, które nie ratyfikowały konwencji, aby to uczyniły?
Can you put pressure on those countries that have not ratified that Convention to do just that?
PolishW tym przypadku Unia Europejska musi wywrzeć znaczący wpływ.
The European Union must exert significance influence in this case.
PolishDziś mamy ostatnią - i jedyną - sposobność wywrzeć wpływ na reformę regulaminu.
We have today our last and actually our only opportunity to have an influence ahead of the reform of the Regulations.
PolishMusimy być w stanie wywrzeć nacisk na Komisję, ale najlepiej nie pod presją tak napiętego czasu.
We must be able to exert pressure on the Commission, but preferably not under such strict time pressure.
PolishPonadto kształcenie w dziedzinie kultury i sztuki może wywrzeć pozytywny wpływ na działalność gospodarczą każdego rodzaju.
In addition, any economic activity can benefit from the arts and cultural education.
PolishTak wielu z nas ma coś do powiedzenia i chce wywrzeć nacisk na Komisję w celu osiągnięcia rezultatów.
So many of us have something to say and want to put pressure on the Commission in order to achieve results.
PolishParlament w pełni wykorzystuje przysługujące mu uprawnienia budżetowe, aby wywrzeć wpływ na proces tworzenia zasad polityki UE.
Parliament has made full use of its budgetary powers to influence EU policymaking.
PolishJest to o wiele za mało, jeśli program ma wywrzeć jakikolwiek zauważalny wpływ na zwyczaje żywieniowe dzieci.
This is far from enough if the scheme is to have any appreciable effect on children's eating habits.
PolishJeśli chodzi o mnie, a potwierdzą to wszyscy, którzy mnie znają, to bardzo trudno jest wywrzeć na mnie wpływ.
Personally, as those who know me will confirm, I am highly unlikely to be influenced by anyone at all.
PolishMyślę, że społeczność międzynarodowa powinna wywrzeć presję na Iran w celu zakończenia tych drakońskich praktyk.
I think that the international community should put pressure on Iran to end these draconian practices.
PolishPowinniśmy wywrzeć presję na nasze państwa członkowskie, żeby udzieliły większej pomocy, a zwłaszcza pomocy w naturze.
We need to put pressure on our own Member States to bring forward more aid, and more aid in kind.