PL

wywołujący {męski}

volume_up
wywołujący (też: przywołujący)

Przykłady użycia - "wywołujący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishSpośród 16 pacjentów z niskim mianem program wywołujący IT rozpoczęto u 10 osób.
Of the 16 patients with low titres, IT treatment was started in 10.
PolishMimo wszystko jest to mniej istotny obszar w sektorze transportu, powodujący jednak stratę pieniędzy i wywołujący negatywne skutki dla środowiska.
After all, it is a trifling area for the transport sector, but one that wastes money and has adverse effects on the environment.
PolishKancerogenem jest każda substancja lub czynnik, wywołujący nieprawidłowy rozwój komórek, który może również powodować przerzuty lub rozprzestrzenianie się.
A carcinogen is any substance or agent that causes abnormal growth of cells, which can also cause them to metastasize or spread.
PolishW razie ogłoszenia pandemii i wprowadzenia preparatu Daronrix na rynek przez producenta, szczepionka będzie zawierała szczep wywołujący pandemię.
If a pandemic is declared, and if the company that makes Daronrix decides to market the vaccine, they will include the flu strain responsible in the vaccine.
PolishPrzed rozpoczęciem pandemii nieznany jest wywołujący ją szczep wirusa, zatem firmy farmaceutyczne nie mają możliwości wcześniejszego opracowania odpowiedniej szczepionki.
Before a pandemic starts, nobody knows which strain of flu virus will be involved, so companies cannot prepare the correct vaccine in advance.
PolishSądzę, że w przyszłości - biorąc pod uwagę, że przechodzimy kryzys wywołujący skutki społeczne - powinniśmy wziąć pod uwagę w pełni skutki społeczne tego kryzysu gospodarczego.
I think that in the future - given that we are experiencing a crisis that has a social impact - we need to take the social impact of the economic crisis very much into account.
PolishPaństwa projekt traktatu zmieniającego nie jest doskonały; brak symboli europejskich stanowi cios dla federalistów, tak jak wywołujący zamieszanie system głosowania forsowany przez Polaków.
The draft text of your amending Treaty is not without its faults: the loss of Europe's symbols is a blow to federalists, as is the fudge on voting systems wrought by the Poles.