PL

wywołanie {nijaki}

volume_up
1. IT
wywołanie
Ponadto niektóre przeglądarki mogą wykonywać przekierowanie zanim wysłane zostanie wywołanie JavaScript z kodu.
Additionally, some browsers may actually redirect before the JavaScript call from the code can be made.
Ważne: jeżeli strony zawierają wywołanie funkcji _trackPageview, _setAllowLinker _trackTrans(), kod śledzenia Analytics musi być umieszczony w kodzie HTML ponad wszelkimi takimi wywołaniami.
Important: if your pages include a call to _trackPageview, _setAllowLinker _trackTrans(), your Analytics tracking code must be placed in your HTML code above any of these calls.
Pierwszy raz słyszałem wywołanie nazwisk z wyprzedzeniem, gdy liczba mówców była ograniczona, tak że inni posłowie, którym nie dane było przemawiać, mogli zająć się własnymi sprawami.
It was the first time I have heard the names being called out in advance, when the number of speakers was limited, so that other Members who would not be able to speak could go about their business.

Przykłady użycia - "wywołanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJeśli istnieje ryzyko zachłyśnięcia, nie jest wskazane wywołanie wymiotów.
When there is a risk of aspiration, induction of emesis is not recommended.
PolishSugerowane postępowanie obejmuje wywołanie wymiotów i(lub) płukanie żołądka.
Suggested measures include induction of emesis and/ or gastric lavage.
PolishSugerowane postępowanie obejmuje wywołanie wymiotów i(lub) płukanie
Suggested measures include induction of emesis and/ or gastric lavage.
PolishWywołanie u kur i kaczek czynnej odporności przeciwko wirusowi grypy ptaków, typ A, podtyp H5.
For active immunisation of chickens and ducks against avian influenza virus type A, subtype H5.
PolishSugerowane postępowanie obejmuje wywołanie wymiotów i(lub)
Suggested measures include induction of emesis and/ or gastric lavage.
PolishNależy opróżnić żołądek poprzez wywołanie wymiotów, płukanie lub zastosowanie obu tych metod.
Where appropriate, the stomach should be emptied either by the induction of emesis, lavage or both.
PolishJeśli to wskazane, należy usunąć nie wchłonięty lek przez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka.
If indicated, elimination of unabsorbed active substance is to be achieved by emesis or gastric lavage.
PolishPo ostrym przedawkowaniu należy opróżnić żołądek przez wykonanie płukania żołądka lub wywołanie wymiotów.
After an acute overdose, the stomach may be emptied by gastric lavage or by induction of emesis.
PolishJeśli wskazane, można usunąć nie wchłonięty typranawir poprzez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka.
If indicated, elimination of unabsorbed tipranavir should be achieved by emesis or gastric lavage.
PolishZatem zamiarem jest wywołanie większej paniki, aby później móc wdrożyć konkretną strategię polityczną.
Thus, the intention is to create more panic in order then to be able to implement a particular policy.
PolishPrzedawkowanie można leczyć poprzez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka oraz stosując leczenie objawowe.
Overdose may be treated by induction of emesis or by gastric lavage, and by symptomatic treatment.
PolishO ile istnieją wskazania, można uzyskać eliminację niewchłoniętego preparatu poprzez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka.
If indicated, elimination of unabsorbed drug may be achieved by emesis or gastric lavage.
PolishPonadto niektóre przeglądarki mogą wykonywać przekierowanie zanim wysłane zostanie wywołanie JavaScript z kodu.
Additionally, some browsers may actually redirect before the JavaScript call from the code can be made.
PolishNależy usunąć niewchłoniętą substancję czynną przez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka, jeśli jest to wskazane.
If indicated, elimination of unabsorbed active substance is to be achieved by emesis or gastric lavage.
PolishJeśli jest to wskazane, należy usunąć niewchłoniętą substancję czynną przez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka.
If indicated, elimination of unabsorbed active substance is to be achieved by emesis or gastric lavage.
PolishPo ostrym przedawkowaniu należy opróżnić żołądek przez wykonanie płukania żołądka lub wywołanie wymiotów.
Management of overdose After an acute overdose, the stomach may be emptied by gastric lavage or by induction of emesis.
PolishJednym ze strategicznych błędów, jakie popełniliśmy na spotkaniu w Bangkoku, było wywołanie wrażenia, że mamy zamiar z niego zrezygnować.
One strategic error we made in Bangkok was to give the impression that we would abandon it.
PolishNa przykład wywołanie:.
You should be able to see the assigned pagename in your report.II.
PolishRoczne sprawozdanie Komisji na temat strefy euro ma na celu wywołanie szerokiej debaty o polityce gospodarczej w strefie euro.
The Annual Statement of the Commission on the euro area aims to stimulate a broad debate on euro area economic policies.
PolishMoim zdaniem nie można winić banków za wywołanie kryzysu finansowego lub twierdzić, że kryzys gospodarczy jest ich winą.
I think that it is wrong to blame the banks for triggering the financial crisis or to say that the economic crisis is their fault.

Synonimy (polski) dla "wywołać":

wywołać