PL wywołać
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

Kapitalizm może spowodować jedynie więcej cierpienia i wywołać jedynie kolejny kryzys.
Capitalism can only bring more suffering and crisis.
Oznacza to, że wykorzystuje on układ immunologiczny, naturalną obronę organizmu, aby wywołać pożądaną reakcję.
This means that it uses the immune system, the body 's natural defences, to bring about its effect.
Byłby to jedyny sposób rzeczywistego wywarcia nacisku i wywołania koniecznych zmian.
That would be the only way to exert real pressure and bring about the necessary changes.
wywołać (też: wyzwać)
wywołać (też: wezwać, wzywać, wywoływać, krzyczeć)
wywołać (też: błagać, zaklinać, wyczarować)
Dlaczego uważasz, że ten facet potrafi wywołać szatana?
What makes you think this guy can conjure Satan?
Mam nadzieję, że nie staniemy przed takim samym dylematem, jaki dotknął ucznia czarnoksiężnika u Goethego, który nie mógł pozbyć się duchów, które sam wywołał.
I hope we shall not find ourselves in the same dilemma as Goethe's sorcerer's apprentice, who could not rid himself of the spirits he had conjured up.
wywołać (też: wyzwać)
Ochronna odpowiedź immunologiczna może nie zostać wywołana u wszystkich szczepionych osób (patrz punkt 5. 1).
A protective immune response may not be elicited in all vaccinees (see section 5.1).
Powyższe wyniki nie wskazują znaczącego ryzyka dla ludzi z powodu relatywnie dużych ogólnoustrojowych ekspozycji niezbędnych do wywołania tych skutków u szczurów i królików.
These results do not indicate a significant risk to humans due to the relatively high systemic exposures needed to elicit these effects in rats and rabbits.
wywołać (też: wywoływać)
volume_up
to elicit {czas. przech.} (laughter, smile)
Ochronna odpowiedź immunologiczna może nie zostać wywołana u wszystkich szczepionych osób (patrz punkt 5. 1).
A protective immune response may not be elicited in all vaccinees (see section 5.1).
Powyższe wyniki nie wskazują znaczącego ryzyka dla ludzi z powodu relatywnie dużych ogólnoustrojowych ekspozycji niezbędnych do wywołania tych skutków u szczurów i królików.
These results do not indicate a significant risk to humans due to the relatively high systemic exposures needed to elicit these effects in rats and rabbits.
wywołać (też: przekazać, dodawać, rozbudzić, nadawać)
Narażając się na to, że będę się powtarzał i wywołam zniecierpliwienie Izby, wymieniłem październik dosłownie kilka minut temu.
At the risk of repeating myself and incurring the wrath of the House, I did mention October just a few minutes ago.
volume_up
to call {czas.}
Aby śledzić zdarzenie, należy wywołać funkcję _trackPageview() wraz z argumentem określającym nazwę zdarzenia.
To track an event, call _trackPageview() with an argument specifying a name for the event.
Jako następnego mówcę chciałbym wywołać dziś posła Szymańskiego, który wystąpi w imieniu Unii na rzecz Europy Narodów.
For today, I will call Mr Szymański next, on behalf of the Union for Europe of the Nations Group.
Ten drugi, Bill jest sparaliżowany przez zażenowanie wywołane przez to coś pośrodku.
The second guy -- we'll call him Bill -- is transfixed by embarrassment, at staring at the thing there in the center.
Produkt leczniczy zawiera metakrezol, który może wywołać reakcje alergiczne.
This medicinal product contains metacresol, which may cause allergic reactions.
Szczepionka może wywołać okresowy obrzęk i ból w miejscu wstrzyknięcia.
The vaccine may cause temporary swelling and pain at the site of injection.
Długotrwałe stosowanie w okresie ciąży może wywołać objawy odstawienne u noworodka.
Long-term treatment during pregnancy may cause withdrawal symptoms in the infant.
Prezydent Saakaszwili nie mógł był sądzić, że interwencja wojskowa nie wywoła reakcji ze strony Rosji.
President Saakashvili cannot have believed that military intervention would evoke no response from Russia.
Wywołano duchy rynku i stworzono absurdalne powiązania z dyrektywą usługową.
The spectres of the market have been evoked and absurd connections to the Services Directive have been created.
U ludzi, dawka 80 mg telmisartanu prawie całkowicie hamuje zwiększenie ciśnienia tętniczego wywołane przez angiotensynę II.
In human, an 80 mg dose of telmisartan almost completely inhibits the angiotensin II evoked blood pressure increase.
wywołać (też: spowodować, skłonić, wymuszać, kusić)
Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących produkty lecznicze, które mogą wywołać niedociśnienie lub uspokojenie polekowe.
Caution should be exercised in patients who receive medicinal products that can induce hypotension or sedation.
Ponieważ podanie Flebogammadif może wywołać zawroty głowy, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń w ruchu.
Since Flebogammadif might induce dizziness, patients should be cautioned when driving or operating machines.
Priapizm Istnieją doniesienia o przypadkach priapizmu wywołanych przez leki o działaniu blokującym receptory alfa - adrenergiczne.
Priapism Medicines with alpha-adrenergic blocking effects have been reported to induce priapism.
Nagłe przerwanie leczenia może wywołać napad padaczkowy.
Stopping treatment suddenly can lead to an outbreak of seizures.
W rzadkich, ale uderzających przypadkach jedno kłamstwo powiedziane przez jedną jedyną osobę w takiej sieci może wywołać poważne kłopoty.
In rare but striking instances, a single lie told by just one entity in this honeycomb can lead to real trouble.
Nie pozwolimy, aby jego upór wywołał chaos w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej.
We will not allow his obstinacy to lead to chaos in Côte d'Ivoire.
Bezpośredni kontakt ze spojówkami oczu może wywołać łagodne podrażnienie.
Direct exposure to eyes may result in mild irritation.
Przenikanie toksyny botulinowej do mięśnia skośnego dolnego może wywołać podwójne widzenie.
Diplopia may develop as a result of Botulinum neurotoxin type A diffusion into the inferior oblique.
Zaburzenia rytmu Działanie trombolityczne w naczyniach wieńcowych może wywołać zaburzenia rytmu związane z przywróceniem perfuzji.
Arrhythmias Coronary thrombolysis may result in arrhythmias associated with reperfusion.
wywołać (też: wywoływać, odpalać, odpalić)
Niezadowolenie społeczne może wywołać nieoczekiwane skutki.
Social discontent can trigger unexpected effects.
Drugi aspekt dotyczy długofalowych skutków, które wywoła ta katastrofa.
The second aspect is linked to the long-term effects that this catastrophe will trigger.
Globalne ocieplenie wywoła niebezpieczną rywalizację o źródła energii.
Global warming will trigger a dangerous contest over energy resources.
wywołać (też: wywoływać, powodować, spowodować)
volume_up
to bring upon {czas.}

2. "ze strony kogoś"

wywołać (też: wywoływać)
volume_up
to elicit {czas. przech.} (reaction/from sb)
Ochronna odpowiedź immunologiczna może nie zostać wywołana u wszystkich szczepionych osób (patrz punkt 5. 1).
A protective immune response may not be elicited in all vaccinees (see section 5.1).
Powyższe wyniki nie wskazują znaczącego ryzyka dla ludzi z powodu relatywnie dużych ogólnoustrojowych ekspozycji niezbędnych do wywołania tych skutków u szczurów i królików.
These results do not indicate a significant risk to humans due to the relatively high systemic exposures needed to elicit these effects in rats and rabbits.

3. "coś"

wywołać (też: wywoływać)
volume_up
to foment {czas.} [przen.] (tension)

Synonimy (polski) dla "wywołać":

wywołać

Przykłady użycia - "wywołać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo powinno wywołać bodziec do odpowiednich działań na szczeblu europejskim.
This should generate additional impetus for appropriate activities at European level.
PolishMoże to wywołać dyskusję, czy nie będzie to stanowić dyskryminacji palaczy.
There could be some discussion about whether this might discriminate against smokers.
PolishWciąż dochodzimy do Boga, który może wywołać tsunami i pozwolić na Auschwitz.
We are still left with a God who can do the tsunami and allow Auschwitz.
PolishBuprenorfina może wywołać objawy abstynencyjne u pacjentów uzależnionych od metadonu.
Buprenorphine may precipitate symptoms of withdrawal in patients dependent upon methadone.
PolishNateglinid, tak jak inne środki indukujące wydzielanie insuliny, może wywołać hipoglikemię.
Like other insulin secretagogues, nateglinide is capable of producing hypoglycaemia.
PolishJego wiara i słowa wystarczyły, aby wywołać niepokój nietolerancyjnych reżimów.
His faith and his words alone unsettled the intolerant regimes.
PolishPrzedawkowanie może wywołać obrzęk płuc oraz obrzęki okolic stawów kolanowych i ramiennych.
Overdosage may also give rise to oedema and swelling in the knee joints.
PolishPROCOMVAX nie chroni przed zapaleniem wątroby spowodowanym przez inne wirusy mogące je wywołać.
PROCOMVAX will not prevent hepatitis caused by other viruses known to infect the liver.
PolishSłyszycie o prezentacjach na temat tego, czy gra może wywołać u kogoś płacz.
You'll hear about talks like, can a video game make you cry?
PolishWspólne zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Europy powinny zatem wywołać wspólną reakcję.
Common threats to secure energy for Europe should therefore produce a common response.
PolishSubstancja czynna preparatu Masivet może wywołać uczulenie skórne.
Repeated dermal contact with masitinib may impair female fertility and foetal development.
PolishU pacjentów z chorobą nerek tiazydy mogą wywołać mocznicę.
Renal impairment In patients with renal disease, thiazides may precipitate uraemia.
PolishLekarz posiada pełną listę działań niepożądanych, jakie może wywołać szczepionka M- M- RVAXPRO.
The doctor has a more complete list of side effects for M-M-RVAXPRO.
PolishNie używać mydła, olejków, balsamów, alkoholu ani innych środków myjących, które mogą wywołać podrażnienie.
Do not use soap, oil, lotions, alcohol or other cleansers that may irritate the skin.
Polish(Śmiech) Zrozumienie, że popełniliśmy błąd może wywołać wszystkie te uczucia i wiele innych, prawda?
(Laughter) Realizing you're wrong can feel like all of that and a lot of other things, right?
PolishWideo: Mogę wywołać opis każdego z rozdziałów.
(Video) Narrator: And continue to get descriptions for each of these chapters.
PolishDużo mniej niż jeden mikrogram, który dostanie się do ciała, może wywołać skutek śmiertelny.
Far less than 1 microgram inside the body can be fatal.
PolishWszyscy nauczyliśmy się jaką panikę może wywołać powrót starej choroby takiej jak wąglik.
We've all learned what -- the kind of panic that can occur when an old disease rears its head, like anthrax.
PolishJeżeli sądzi pan, że zdoła wywołać konflikt pomiędzy lewicą a prawicą wokół tego wniosku, jest pan w błędzie.
When you try to turn this proposal into a conflict between left and right, you are wrong.
PolishNie zażywała żadnych leków, które mogłyby wywołać omamy.
She wasn't on any medications which could produce hallucinations.