"wywierać wpływ" - angielskie tłumaczenie

PL

"wywierać wpływ" po angielsku

PL

wywierać wpływ {czasownik}

volume_up
wywierać wpływ

Przykłady użycia - "wywierać wpływ" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNiestabilność innych walut będzie zawsze wywierać znaczny wpływ na pozycję euro.
The instability of other currencies will always have a considerable impact on the position of the euro.
PolishObecnie kryzys finansowy zaczyna wywierać wpływ na realną gospodarkę.
The financial crisis is now affecting the real economy.
PolishJakiego rodzaju wpływ mają wywierać nasze prace i nasza twórczość?
What influence do we want for our works and our creation?
PolishCo powinno wywierać wpływ na idee i decyzje?
What are the elements that will most affect your ideas and decisions?
PolishSytuacja ta pozwala Moskwie wywierać szczególny wpływ, co wynika z możliwości kontrolowania tych zasobów.
This situation puts Moscow in a special position of influence, based on having control of these resources.
PolishDopiero wtedy będziemy mogli wywierać wpływ na wszystkie inne kraje i nakłaniać je do ratyfikacji i wdrożenia tych konwencji.
Only then can we tell other countries that they must all ratify and implement these conventions.
PolishInwestycje w tym zakresie będą wywierać korzystny wpływ na przyszłość, jednak w perspektywie krótkoterminowej będą powodować problemy.
Investment in this will be beneficial for the future, but will cause problems in the short term.
PolishDziałania te udowodniły, że inwestycje, których przez lata domagał się Parlament, mogą wywierać praktyczny i pozytywny wpływ.
This proved that the investment demanded by Parliament over the years can have a practical and positive impact.
PolishMówi się, że ma on zamiar wywierać znaczny wpływ na wybór członków swego personelu, uzależniając ich tym samym od siebie.
He is also rumoured to want to exert too much influence over the selection of his staff, making them too dependent on him.
PolishInne kraje zaczynają wywierać swój wpływ w Afryce i na Afrykę w bardzo wyraźny sposób, spójrzmy na przykład na Chiny.
Other countries are beginning to exert their own influence in and on Africa in a very emphatic way: look at China, for example.
PolishNie mogę obecnie ocenić stopnia, w jakim możemy wywierać na nią wpływ głównie poprzez szwedzkie ustawodawstwo środowiskowe.
I cannot assess at present the degree to which we can influence this primarily through Swedish environmental legislation.
PolishParlament nie może korzystać z prawa, które pozwala mu wywierać wpływ na to, które wnioski Komisja powinna przedstawić.
Parliament cannot exercise the right by which it wishes to make an impact on what proposals the Commission should put forward.
PolishUE może wywierać wpływ przyczyniając się do podjęcia obiektywnego i konstruktywnego dialogu z poszanowaniem obu stron.
The EU can be influential in contributing to the start of an unprejudiced and constructive dialogue that would respect both sides.
PolishW pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia, które mogą wywierać negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów.
In isolated cases dizziness and visual disturbances can occur which may negatively influence driving.
PolishMożna spodziewać się, że zastosowanie silniejszych inhibitorów CYP3A4, takich jak ketokonazol i itrakonazol, mogłoby wywierać silniejszy wpływ.
Stronger CYP3A4 inhibitors such as ketoconazole and itraconazole would be expected to have greater effects.
PolishComtan podawany z lewodopą może wywierać znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Comtan in association with levodopa may have major influence on the ability to drive and use machines.
PolishEuropejczycy oczekują, że Europa będzie wywierać wpływ na arenie międzynarodowej; sondaże opinii publicznej dowodzą tego od lat.
Europeans expect Europe to exert its influence on the international stage; all the opinion polls have shown this for years.
PolishComtess podawany z lewodopą może wywierać znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Comtess in association with levodopa may have major influence on the ability to drive and use machines.
PolishPrzedstawiciele mniejszych krajów, takich jak Finlandia, podobnie, jak ci z większych krajów, mogą wywierać istotny wpływ.
Representatives from smaller countries such as Finland, just like those from larger states, are capable of exerting great influence.
PolishNareszcie aktywna pod względem obywatelstwa część społeczeństwa będzie mogła wywierać bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu UE.
Ultimately, a civically active part of society will be able to have a direct impact on decisions taken at EU level.

Synonimy (polski) dla "wywierać wpływ":

wywierać wpływ

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wywierać wpływ"

wywierać czasownik
wpływ rzeczownik
mieć wpływ czasownik
dramatyczny wpływ rzeczownik
poważny wpływ rzeczownik
dobroczynny wpływ
mieć duży wpływ czasownik