"wywierać nacisk na" - angielskie tłumaczenie

PL

"wywierać nacisk na" po angielsku

PL

wywierać nacisk na {czasownik}

volume_up
1. ogólne
2. "kogoś"
wywierać nacisk na (też: zmuszać, wywierać presję na)
volume_up
to pressure {czas.} (sb to do/into doing sth)
Komisja musi wywierać nacisk na państwa członkowskie.
The Commission must put pressure on the Member States.
Jeśli wszyscy nauczymy się wywierać nacisk na siebie nawzajem, osiągniemy konkretne rezultaty.
If we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
Nie czynimy tego, dlatego, że chcemy wywierać nacisk na wszystkie strony celem osiągnięcia pojednania na Cyprze.
We do not do so because we want to alter the pressure on all sides to achieve reconciliation on the island of Cyprus.
wywierać nacisk na (też: naciskać na, nacisnąć na, wywrzeć nacisk na)
volume_up
to jawbone {czas.} [Amer.] (sb)
wywierać nacisk na (też: zmuszać, wywierać presję na)
volume_up
to pressurise {czas.} [Bryt.] [przen.] (sb to do/into doing sth)
Socjaliści i posłowie PP próbowali wywierać nacisk na swoich kolegów, aby poparli ich odpowiednie rezolucje, co znacznie osłabiło krytycyzm sprawozdawcy.
The Socialists and the PP tried to pressurise their fellow Members to vote in favour of their respective resolutions, which greatly mitigated the criticisms made by the rapporteur.
wywierać nacisk na (też: wywierać presję na)
Komisja musi wywierać nacisk na państwa członkowskie.
The Commission must put pressure on the Member States.
Jest to długoterminowy cel Unii Europejskiej, jednak musimy nadal wywierać nacisk na państwa członkowskie.
This is a long-term goal, a long-term objective of the European Union, but we have to continue to put pressure on Member States to deliver.
3. "kogoś w sprawie czegoś"
wywierać nacisk na (też: wywrzeć nacisk na)
volume_up
to lobby {czas. przech.} (politicians, delegates about sth)

Przykłady użycia - "wywierać nacisk na" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJeśli wszyscy nauczymy się wywierać nacisk na siebie nawzajem, osiągniemy konkretne rezultaty.
If we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
PolishKomisja musi wywierać nacisk na państwa członkowskie.
The Commission must put pressure on the Member States.
PolishNie czynimy tego, dlatego, że chcemy wywierać nacisk na wszystkie strony celem osiągnięcia pojednania na Cyprze.
We do not do so because we want to alter the pressure on all sides to achieve reconciliation on the island of Cyprus.
PolishMusimy wywierać nacisk na firmy, aby zrozumiały one, że jako konsumenci wymagamy bezpiecznych produktów, którym możemy ufać.
We must put pressure on companies to make them understand that as consumers we demand safe products that we can trust.
PolishJest to długoterminowy cel Unii Europejskiej, jednak musimy nadal wywierać nacisk na państwa członkowskie.
This is a long-term goal, a long-term objective of the European Union, but we have to continue to put pressure on Member States to deliver.
PolishOdpowiedzialność Europejczyków polega na tym, aby wywierać nacisk na obydwie strony i zmusić je wreszcie do podjęcia negocjacji.
Our responsibility to ourselves, as Europeans, is to put pressure on the two parties so that they finally agree to negotiate.
PolishNie mamy żadnego prawa, by wywierać nacisk na system sądowy Ukrainy, ponieważ może to zostać zakwalifikowane jako ingerencja w sprawy wewnętrzne.
We do not have any right to put pressure on the judicial system of Ukraine since it can be qualified as interference in internal affairs.
PolishNależy wywierać nacisk na władze Zimbabwe, aby zniosły ograniczenia wobec organizacji świadczących pomoc i zaprzestały aresztowań obrońców praw człowieka.
We must put pressure on the Zimbabwean government to lift their restrictions on aid organisations and stop arresting human rights activists.
PolishMyślę też, że powinniśmy wywierać nacisk na producentów, by konstruowali nowocześniejsze autobusy, uwzględniając w większym stopniu potrzeby osób niepełnosprawnych.
I also think we need to persuade the construction industry to build more modern buses with the needs of disabled people more in mind.
PolishUnia Europejska musi nadal wywierać nacisk na Mugabego, a jeżeli zapadnie decyzja o przeprowadzeniu wyborów, to UE powinna w nich uczestniczyć w charakterze obserwatora.
The EU must continue to put pressure on Mugabe, and if there is a decision to hold elections, the EU should be involved as an observer.
PolishW konsekwencji jednak Komisja Europejska musi nadal wywierać nacisk na państwa członkowskie i w tym względzie, panie komisarzu Kallas, będziemy ją wspierać.
However, the consequence is that the European Commission must continue to exert pressure on the Member States and we will support you in this area, Mr Kallas.
PolishSocjaliści i posłowie PP próbowali wywierać nacisk na swoich kolegów, aby poparli ich odpowiednie rezolucje, co znacznie osłabiło krytycyzm sprawozdawcy.
The Socialists and the PP tried to pressurise their fellow Members to vote in favour of their respective resolutions, which greatly mitigated the criticisms made by the rapporteur.
PolishDlatego uważam, że Parlament powinien przede wszystkim właśnie w tej sprawie wywierać nacisk na Komisję i dopilnować, aby kwoty przedmiotowych środków zostały zwiększone.
I therefore see the task of the Parliament primarily as putting pressure in this regard on the Commission and seeing to it that the aforesaid resources are increased.
PolishMusimy wywierać nacisk na Komisję, Wysokiego Przedstawiciela, czeską prezydencję i nasze własne państwa członkowskie, aby podjęły tę sprawę i dopilnowały jego ponownego otwarcia.
We must put pressure on the Commission, the High Representative, the Czech Presidency and our own Member States to take this case up and see the centre reopened.
PolishPowinniśmy wywierać nacisk na Rosję, aby współpracowała ona jeszcze lepiej z Unią Europejską i ze Stanami Zjednoczonymi, tak aby współpraca z Iranem nie wyglądała tak, jak dzisiaj.
We should put pressure on Russia to work still more closely with the European Union and the United States, so that cooperation with Iran does not look as it does today.
PolishKiedy wreszcie ta Rada zrozumie, jakie implikacje zdrowotne ma ona dla obywateli Europy i zacznie wywierać nacisk na Brazylię, aby zapewniła możliwość identyfikacji swojego żywego inwentarza?
When is the Council going to wake up to the health implications for the citizens of Europe and press Brazil for realistic traceability in respect of their livestock?
PolishKiedy Rada zacznie wywierać nacisk na państwa członkowskie, by dostarczyły pełnych, wiarygodnych informacji na temat tych wydarzeń władzom krajowym i osobom zebranym na tej sali?
When are you going to start putting pressure on Member States to provide full and accurate details of what has been going on to the national parliaments and to the Members of this House?
PolishKomisja Europejska powinna rzeczywiście wywierać nacisk na kraje rozwijające się aby dokonały transpozycji postanowień Konwencji Praw dziecka ONZ do ustawodawstw krajowych.
In fact, the European Commission should exert pressure on developing countries to transpose into national legislation the provisions of the United Nations Convention on the Rights of the Child.
PolishMusi działać w celu zmobilizowania ONZ, ASEAN i USA, wywierać nacisk na Chiny i Indie, aby przestały wspierać reżim birmański, a także położyć kres handlowi bronią z Północną Koreą.
It must work to mobilise the UN, ASEAN and the USA to put pressure on China and India to end their support for the Burmese regime and to stop the arms trade going on, namely with North Korea.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wywierać nacisk na"

wywierać czasownik
nacisk rzeczownik
na przyimek
na zaimek
English
kłaść nacisk na czasownik