PL

wywierać nacisk {czasownik niedokonany}

volume_up
wywierać nacisk

Przykłady użycia - "wywierać nacisk" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJeśli wszyscy nauczymy się wywierać nacisk na siebie nawzajem, osiągniemy konkretne rezultaty.
If we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
PolishMusimy wywierać większy nacisk w kwestii agencji.
We must exert greater pressure with regard to the agencies.
PolishKomisja musi wywierać nacisk na państwa członkowskie.
The Commission must put pressure on the Member States.
PolishNie czynimy tego, dlatego, że chcemy wywierać nacisk na wszystkie strony celem osiągnięcia pojednania na Cyprze.
We do not do so because we want to alter the pressure on all sides to achieve reconciliation on the island of Cyprus.
PolishMusimy wywierać nacisk na firmy, aby zrozumiały one, że jako konsumenci wymagamy bezpiecznych produktów, którym możemy ufać.
We must put pressure on companies to make them understand that as consumers we demand safe products that we can trust.
PolishJest to długoterminowy cel Unii Europejskiej, jednak musimy nadal wywierać nacisk na państwa członkowskie.
This is a long-term goal, a long-term objective of the European Union, but we have to continue to put pressure on Member States to deliver.
PolishOdpowiedzialność Europejczyków polega na tym, aby wywierać nacisk na obydwie strony i zmusić je wreszcie do podjęcia negocjacji.
Our responsibility to ourselves, as Europeans, is to put pressure on the two parties so that they finally agree to negotiate.
PolishNiemniej jednak musimy wywierać większy nacisk na państwa członkowskie, by publikowano w nich nazwy odbiorców przyznawanych przez nie subsydiów.
However, we must also press more strongly for the Member States to publish the names of their subsidy recipients.
PolishCokolwiek zrobimy, musimy wywierać silny nacisk, by zapewnić uwzględnienie zarówno wymiaru środowiskowego, jak i gospodarczego.
Whatever else we do, we must exert heavy pressure to ensure that both the environmental and economic dimensions are taken into account.
PolishNie mamy żadnego prawa, by wywierać nacisk na system sądowy Ukrainy, ponieważ może to zostać zakwalifikowane jako ingerencja w sprawy wewnętrzne.
We do not have any right to put pressure on the judicial system of Ukraine since it can be qualified as interference in internal affairs.
PolishNależy wywierać nacisk na władze Zimbabwe, aby zniosły ograniczenia wobec organizacji świadczących pomoc i zaprzestały aresztowań obrońców praw człowieka.
We must put pressure on the Zimbabwean government to lift their restrictions on aid organisations and stop arresting human rights activists.
PolishMyślę też, że powinniśmy wywierać nacisk na producentów, by konstruowali nowocześniejsze autobusy, uwzględniając w większym stopniu potrzeby osób niepełnosprawnych.
I also think we need to persuade the construction industry to build more modern buses with the needs of disabled people more in mind.
PolishUnia Europejska musi nadal wywierać nacisk na Mugabego, a jeżeli zapadnie decyzja o przeprowadzeniu wyborów, to UE powinna w nich uczestniczyć w charakterze obserwatora.
The EU must continue to put pressure on Mugabe, and if there is a decision to hold elections, the EU should be involved as an observer.
PolishCzas na dramatyczne zmiany, a UE oraz kraje południowej Afryki powinny wywierać większy nacisk na rzecz dobrego sprawowania władzy w Zimbabwe.
It is time for a dramatic change and the EU and the countries of southern Africa should be bringing more pressure to bear to bring about good governance in Zimbabwe.
PolishW konsekwencji jednak Komisja Europejska musi nadal wywierać nacisk na państwa członkowskie i w tym względzie, panie komisarzu Kallas, będziemy ją wspierać.
However, the consequence is that the European Commission must continue to exert pressure on the Member States and we will support you in this area, Mr Kallas.
PolishSocjaliści i posłowie PP próbowali wywierać nacisk na swoich kolegów, aby poparli ich odpowiednie rezolucje, co znacznie osłabiło krytycyzm sprawozdawcy.
The Socialists and the PP tried to pressurise their fellow Members to vote in favour of their respective resolutions, which greatly mitigated the criticisms made by the rapporteur.
PolishDlatego uważam, że Parlament powinien przede wszystkim właśnie w tej sprawie wywierać nacisk na Komisję i dopilnować, aby kwoty przedmiotowych środków zostały zwiększone.
I therefore see the task of the Parliament primarily as putting pressure in this regard on the Commission and seeing to it that the aforesaid resources are increased.
PolishMusimy wywierać nacisk na Komisję, Wysokiego Przedstawiciela, czeską prezydencję i nasze własne państwa członkowskie, aby podjęły tę sprawę i dopilnowały jego ponownego otwarcia.
We must put pressure on the Commission, the High Representative, the Czech Presidency and our own Member States to take this case up and see the centre reopened.
PolishAbyśmy mogli wywierać dodatkowy nacisk na rządy, musimy powiązać fundusze strukturalne i inne środki europejskiego wsparcia ze zdolnością rządów do przedstawiania nam rzetelnych danych.
To put additional pressure on governments, structural funds and other European support must be tied to governments' ability to provide us with correct figures.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wywierać nacisk"

wywierać czasownik
nacisk rzeczownik
kłaść nacisk czasownik
wywierający nacisk przymiotnik
English
wywrzeć nacisk czasownik
główny nacisk rzeczownik
English
wywierać wpływ czasownik