"wywiązywać się" - angielskie tłumaczenie

PL

"wywiązywać się" po angielsku

volume_up
wywiązywać się z obowiązku {czas. dk}
PL

wywiązywać się {czasownik zwrotny}

volume_up
wywiązywać się (też: wywiązać się)
volume_up
to eventuate {czas. nieprzech.} [form.] (quarrel)
wywiązywać się (też: wdać się, wdawać się, wywiązać się)
volume_up
to set in {czas.} (complications)

Przykłady użycia - "wywiązywać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWszystkie nasze agencje muszą być w stanie wywiązywać się z zadań, które obecnie im powierzamy.
All our agencies need to be able to fulfil the tasks that we currently pile on them.
PolishMusimy także wywiązywać się z naszych zobowiązań międzynarodowych, takich jak projekt ITER.
We must also honour our international commitments, such as ITER.
PolishJednocześnie uważamy, że należy wywiązywać się z zawartych porozumień.
At the same time we consider that agreements which have been entered into should be complied with.
PolishMusimy ściśle wywiązywać się z naszych zobowiązań.
We need to strictly observe the commitments we have undertaken.
PolishMusimy wywiązywać się z tych obowiązków w sposób stanowczy.
We have to tackle this new responsibility resolutely.
PolishI tutaj musimy prosić, żeby Komisja Europejska dołożyła jednak wszelkich starań, żeby wywiązywać się szybciej ze wszystkich tych obowiązków, które są na nią nałożone.
We must accordingly call on the European Commission to make every effort to carry out all the duties imposed on it more rapidly.
PolishUE ma swój interes w przybrzeżnej strefie Oceanu Indyjskiego, w związku z czym musi wywiązywać się ze swych zobowiązań wynikających z Konwencji NZ o prawie morza.
The EU has a coastal interest in the Indian Ocean and accordingly must fulfil obligations under the UN Convention on the Law of the Sea.
PolishOstatecznie kosztów zadania, z którego ma się wywiązywać państwo, a mianowicie utrzymania bezpieczeństwa publicznego, nie można tak po prostu przerzucać na obywateli.
In the end, the costs of a task to be undertaken by the state, namely the maintenance of public safety, cannot simply be shifted on to the citizens like this.
PolishObywatele Zimbabwe mają prawo do informacji, co oznacza, że władze muszą wywiązywać się ze zobowiązań, które dobrowolnie na siebie przyjęły w ramach procesu Kimberley.
Zimbabwe's citizens have the right to be informed, which means that the authorities must fulfil the commitments they have made voluntarily as part of the Kimberley Process.
PolishJest to obietnica, z której nadal musimy się wywiązywać i pomagać państwom członkowskim w podejmowaniu właściwych decyzji gwarantujących, żeby systemy emerytalne spełniały swe zadanie.
This is a promise on which we have to continue to deliver and help Member States to take the right decisions to ensure that pension systems are fit for purpose.
PolishW związku z tym rosyjskie organy sądownicze i instytucje odpowiedzialne za stosowanie prawa muszą wywiązywać się ze swoich zobowiązań w skuteczny, bezstronny i niezależny sposób.
Therefore, the Russian judicial bodies and institutions responsible for applying the law must exercise their obligations in a way that is effective, impartial and independent.
PolishUważam, iż wewnętrzne doświadczenie w dziedzinie współpracy narodów i instytucji sprawia, iż na Unii Europejskiej spoczywają globalne obowiązki, z których musi się dalej wywiązywać.
I think that, drawing on its internal experience of cooperation among nations and institutions, the European Union has a global responsibility which it should continue to uphold.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wywiązywać się"

się zaimek
opróżnić się czasownik
English
opróżniać się czasownik
English
zapaść się czasownik
udawać się czasownik
English
zapadać się czasownik
udać się czasownik
English
przepalać się czasownik
English
przepalić się czasownik
English
brać się czasownik
English
wgłębić się czasownik
English
całować się czasownik
wziąć się czasownik
English
przekonać się czasownik
English
wgłębiać się czasownik
English