"wywiązać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wywiązać" po angielsku

volume_up
wywiązać się z czegoś {czas. zwr. dk}
PL

wywiązać {czasownik dokonany}

volume_up
Mam więc nadzieję, że pomiędzy płatnikami, sektorem przewozów drogowych i rządem wywiąże się dyskusja w sprawie wykorzystania tych pieniędzy i wydajności.
I thus hope that a discussion arises between the payers, the road freight sector and the government on the use of this money and efficiency.

Przykłady użycia - "wywiązać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNiestety, rząd USA nie zdołał wywiązać się ze swojego zobowiązania.
Unfortunately, the US Government was not able to follow up on its announcement.
PolishMoim zdaniem UE musi wywiązać się z przyjętych wobec Turcji zobowiązań.
I believe that the EU must meet the commitments that it has made to Turkey.
PolishPrzecież wyraziła na to zgodę i powinna wywiązać się ze swoich zobowiązań.
After all, the Czech presidency agreed to it and, therefore, should fulfil its obligations.
PolishProblem wciąż się pogłębia, czas ucieka, a my musimy wywiązać się z zobowiązań.
Yet the problem is getting worse, time is slipping away and we have to take up this stated commitment.
PolishŚciślej mówiąc, znam swoje obowiązki wynikające z traktatu i zamierzam w pełni się z nich wywiązać.
To be precise, I know my Treaty duty, and I intend to do it to the full.
PolishZ drugiej strony musimy wywiązać się z naszych zobowiązań dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
On the other hand, we must observe our commitments to climate protection.
PolishZ tego zobowiązania należy wywiązać się w ciągu pięciu lat.
This is a commitment which needs to be implemented within five years.
PolishKomisja Europejska zamierza w całości wywiązać się ze swoich obowiązków na etapie wdrażania.
The European Commission fully intends to assume its responsibilities during the implementation phase.
PolishTo państwo jest gwarantem bezpieczeństwa swoich obywateli i z tego obowiązku musi się wywiązać.
It is the state which is the guarantor of its citizens' security, and it must meet this obligation.
PolishWiem, że obaj panowie poważnie traktują swoje obowiązki i są w stanie się z nich wywiązać.
I know that both men take their responsibility seriously and are very capable of discharging their duties.
PolishW imieniu demokracji pozwólmy im się wywiązać z tych obietnic!
In the name of democracy, let them carry out those promises!
PolishWłaśnie dlatego myślę, że powinniśmy wywiązać się z naszego zobowiązania dokonania ratyfikacji traktatu lizbońskiego.
That is why I think we should keep our commitment to the Lisbon Treaty ratification.
PolishOczywiście mam zamiar wywiązać się z nałożonych dyrektywą zobowiązań sprawozdawczych do końca 2009 roku.
Of course I commit to meeting the reporting obligations imposed in the directive by the end of 2009.
PolishTo jest oczywisty obowiązek, z którego powinniśmy się wywiązać.
PolishKażda z instytucji musi wywiązać się ze swoich obowiązków.
Each institution must fulfil its responsibilities.
PolishBiorąc to pod uwagę, przyjęliśmy na siebie w L'Aquila największe zobowiązania i mamy zamiar się z nich wywiązać.
With that, we are by far the largest donor that made pledges in L'Aquila and we are also going to honour them.
PolishZamierza w pełni wywiązać się z tego zadania, zbliżając do siebie stanowiska rybaków i decydentów UE.
It fully intends to play its part by bringing the fishermen's points of view and those of EU policy-makers closer together.
PolishPowinniśmy byli lepiej wywiązać się z naszego zadania i jest mi niezmiernie przykro, że inne grupy nie udzieliły nam dzisiaj swego poparcia.
We should have done better, and I am very sorry the other groups did not support us today.
PolishNie możemy jednak wywiązać się z naszego obowiązku prawodawcy, dopóki państwo dysponujecie prawem inicjatywy.
But, Commissioner, we cannot discharge our duty as legislator until you exercise your right of initiative.
PolishUnia musi wywiązać się ze swoich obowiązków.