"wyważenie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyważenie" po angielsku

PL

wyważenie {nijaki}

volume_up
wyważenie (też: określenie)

Przykłady użycia - "wyważenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWyważenie tych dwóch potrzeb jest zadaniem, którego rządy nie potrafią realizować.
Arbitrating between these two necessities is something governments do not know how to do.
PolishKonieczne jest wyważenie pomiędzy istotnymi informacjami a efektywnością.
A balance must be achieved between relevant information and effectiveness.
PolishWyważenie tych wszystkich elementów wymaga faktycznie magicznego wzoru.
This is indeed the magic formula for finding the right balance here.
PolishNiezmiernie ważne jest wyważenie unijnych priorytetów i potrzeb lokalnych.
It is very important to balance EU priorities and local needs.
PolishNaszym celem jest rzeczywiste i obiektywne poszukiwanie rozwiązań i wyważenie różnych argumentów.
The aim must be to search realistically and objectively for solutions, weighing up diverse arguments.
PolishMusimy również zdawać sobie sprawę, że sednem działań politycznych jest wyważenie zróżnicowanych interesów.
We must also be aware that balancing different interests is at the core of political action.
PolishNiezbędne jest lepsze wyważenie życia zawodowego i prywatnego.
A better work-life balance is absolutely essential.
PolishNie jest to łatwy obszar, ponieważ zakres pomocniczości jest wysoki, a zatem musimy osiągnąć odpowiednie wyważenie.
It is not an easy area, as there is a lot of subsidiarity, so we need to strike a good balance.
PolishWyważenie tych dwóch aspektów nie jest łatwe.
PolishJest to właściwe podejście i oznacza ono ponadto lepsze wyważenie zmian i potrzeb gospodarczych, społecznych i środowiskowych.
That is the right way to go and it also involves a better balance between economic, social and environmental developments and needs.
PolishJednakże patrząc z mojego punktu widzenia, proszę o trochę większe wyważenie w rozmowach z tymi z nas, którzy są w mniejszości.
But, from your own point of view, I would urge you to be a bit more even-handed in your dealings with those of us who are the minority.
PolishIstnieją alternatywne, elastyczniejsze sposoby ustanowienia środków umożliwiających lepsze wyważenie życia zawodowego i prywatnego.
There are other, less rigorous ways in which measures allowing a better balance between work and private life could be put in place.
PolishPodobało mi się wystąpienie premiera Królestwa Hiszpanii, szczególnie wyważenie kwestii związanych z gospodarką, sprawami społecznymi i środowiskiem naturalnym.
I enjoyed the speech by the Prime Minister of the Kingdom of Spain, especially the balance between economics, social issues and the environment.
PolishNa tym polega dzisiaj sztuka polityki Unii Europejskiej: wyważenie tych dwóch zasad, pokazywanie horyzontu praw człowieka, a jednocześnie skuteczność naszej polityki.
This is the basis of the art of EU policy today: balancing these two principles, demonstrating the vista of human rights and, at the same time, the effectiveness of our policy.

Synonimy (polski) dla "wyważyć":

wyważyć