"wytworzony" - angielskie tłumaczenie

PL

"wytworzony" po angielsku

volume_up
wytworzyć kąt {czas. dk}
PL

wytworzony {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wytworzony (też: zmyślony, sfabrykowany)

Przykłady użycia - "wytworzony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMusimy wiedzieć, skąd pochodzi produkt i gdzie został wytworzony.
We need to know where a product comes from, where it was made.
PolishMusimy zdecydować, czy to słuszne, że konsument wie, gdzie kupowany produkt został wytworzony.
We must decide whether or not it is right that, when buying a product, a consumer knows where it has been made.
PolishAmoniak wytworzony w wyniku hydrolizy bakteryjnej, jak opisano powyżej, jest włączany do procesów metabolicznych jako NH4+.
Ammonia which is produced as described above by the bacterial hydrolysis is included into the metabolism as NH4+.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję sugestie dotyczące stworzenia logo pokazującego jasno, że dany produkt został wytworzony i przetworzony wyłącznie w Europie.
I welcome the suggestion about creating a logo which clearly shows that a particular product is produced and processed solely within Europe.
PolishINCRELEX jest płynem, który zawiera wytworzony przez człowieka insulinopodobny czynnik wzrostu- 1 (IGF- 1), podobny do IGF- 1 wytwarzanego w organizmie człowieka.
INCRELEX is a liquid that contains man-made insulin-like growth factor-1 (IGF-1), which is similar to the IGF-1 made by your body.
PolishW tym przypadku jest to fragment kości -- widzicie go teraz na slajdzie -- który wytworzony został drukarką a następnie wszczepiony.
And this is actually a piece of bone that I'm going to show you in this slide that was actually created with this desktop printer and implanted as you see here.
PolishIronicznie, ten obiekt został wytworzony w procesie Killarney'a, który sam został niedawno wynaleziony, słyszę jak Greg Lynn się uśmiecha, słysząc jak to mówię.
Ironically, that object was made by the Killarney process, which is a brand-new process here for the 21st century, and I can hear Greg Lynn laughing his socks off as I say that.
PolishTo oczywiście nie jest znak jakości opisujący produkt wytworzony w Europie, czym w obecnej jego formie sugerują się liczni konsumenci, i dlatego jest bardzo mylący.
It is certainly not a quality mark denoting a product produced in Europe, which is what it implies to many consumers in its current form, and it is therefore very misleading.
PolishUmożliwi to nam zachowanie wyjątkowych cech i charakteru regionów oraz da obywatelom poczucie, że wytworzony przez nich produkt jest identyfikowalny i ceniony na rynku.
This will allow us to retain the distinctive nature of the regions and their character and make people feel that what they have produced is identifiable and valued on the market.
PolishPierwszy aparat cyfrowy 0.5 megapiksela został wytworzony wiele lat temu i kosztował w przeliczeniu około 10 milionów euro, podczas gdy obecnie prawie każdy z nas ma aparat cyfrowy.
The first 0.5 megapixel digital camera was developed many years ago for space travel and cost around EUR 10 million, but nowadays, almost everyone has a digital camera.
PolishMoim zdaniem wniosek ten opiera się na założeniach z ubiegłego wieku, kiedy produkt wytworzony na przykład w Szwecji składał się również z elementów pochodzących wyłącznie ze Szwecji.
In my opinion, this is a proposal that belongs in the last century, when something that was manufactured in Sweden, for example, also consisted of parts originating only from Sweden.

Synonimy (polski) dla "wytworzyć":

wytworzyć