PL

wytrwale {przysłówek}

volume_up
wytrwale
Patrzą na nas, kiedy próbujemy ustawić się na boisku, a po gwizdku wytrwale staramy się kopnąć piłkę do własnej bramki.
They watch us line up on the field, the whistle blows, and we assiduously start to kick the ball into our own goal.

Przykłady użycia - "wytrwale" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTe wytrwałe i odważne kobiety reprezentują wielką siłę sprawczą zmian.
These persistent and courageous women represent a huge force for change.
PolishMam nadzieję, że będzie Pani nadal wytrwale dążyć do jak najszybszego połączenia się ojca z synem.
I hope that you persistently continue to strive to re-unite father and son as soon as possible.
PolishChciałbym tutaj nadmienić, że obrałem jasną strategię, którą zamierzam wytrwale forsować przez pięć lat.
Let me say that I have a very clear strategy which I intend to pursue doggedly for five years.
PolishMusimy działać wytrwale, dopóki nie doprowadzimy do wycofania tego rażąco niesprawiedliwego projektu ustawy.
We must persevere until we succeed in bringing about the withdrawal of this iniquitous bill.
PolishW tej kwestii Parlament naciskał szczególnie wytrwale.
This is a point on which Parliament has been very insistent.
PolishPatrzą na nas, kiedy próbujemy ustawić się na boisku, a po gwizdku wytrwale staramy się kopnąć piłkę do własnej bramki.
They watch us line up on the field, the whistle blows, and we assiduously start to kick the ball into our own goal.
PolishNie istnieje magiczna recepta na skuteczne rozwiązania dla takich tragedii, lecz istnieją wytrwałe i stanowcze polityki.
There are no magic recipes for finding absolutely effective solutions to such tragedies, but there are persistent and determined policies.
PolishSą to konkretne, szczególne i świeże przykłady tego, że dziedziną obrony praw człowieka zajmujemy się nieprzerwanie, wytrwale i konkretnie.
These are concrete, specific and recent examples of how our work to defend human rights is continuous, persistent and solid.
PolishŚwieciło bardzo wytrwale.
PolishTo prezydent Uribe, który wytrwale, wbrew ogólnemu ruchowi globalnego progresywizmu, przeprowadził zwycięską batalię z terroryzmem kryminalnym.
It was President Uribe who persistently, against the general movement of global progressivism, won a decisive victory over criminal terrorism.
PolishParlament czekał na to niezwykle długo i chcę podziękować moim koleżankom i kolegom za ich wytrwałe wysiłki na rzecz przedłożenia takiego wniosku.
Parliament has been waiting for this for an enormous amount of time and I warmly thank my colleagues for their persistent efforts to see it brought forward.
PolishNależy pracować nad nią wytrwale, bez samozadowolenia i nie bacząc na liczne istniejące dziś trudności.
Russia's future is linked to Europe's and must be developed with perseverance, without complacency and despite the many difficulties that currently exist.
PolishGrupa ALDE mocno i wytrwale wspiera cel, jakim jest przystąpienie wszystkich państw Bałkanów Zachodnich do UE.
on behalf of the ALDE Group. - Madam President, the ALDE Group firmly and consistently supports the goal of EU accession for all the Western Balkan countries.
PolishChciałabym raz jeszcze podziękować wszystkim z tych trzech instytucji - Parlamentu, Rady i Komisji - którzy wytrwale pracowali nad tym dossier.
I would like, once more, to express my thanks to everyone from the three institutions - the Parliament, the Council and the Commission - who worked unremittingly on this dossier.
PolishUważam zatem, że musimy wytrwale, cierpliwie i rygorystycznie upraszczać przepisy dla MŚP oraz wierzyć, że nasze wysiłki przeniosą oczekiwane rezultaty.
I therefore believe we must persevere with the simplification of rules for SMEs patiently and rigorously, and trust that our efforts will somehow bring the expected result.
PolishPani Panayotopoulos-Cassiotou jak zwykle spisała się doskonale, pracując mądrze i wytrwale nad sprawozdaniem, które wyczerpująco opisuje problemy kobiet przebywających w więzieniach.
Ms Panayotopoulos-Cassiotou, with her usual wisdom and hard work, has done a very good job and produced a report which deals with the problems of women prisoners in a most efficient way.