PL

wytrącić {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "wytrącić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ tej przyczyny zasrożył się król, i rozgniewał się bardzo, a rozkazał wytracić wszystkich mędrców Babilońskich.
For this cause the king was angry and very furious, and commanded to destroy all the wise men of Babylon.
PolishMożesz zanurzyć się w stratosferze i precyzyjnie wytracić prędkość, a potem wrócić na stację kosmiczną.
You can dive into the stratosphere, and precisely dissipate that velocity, and come back out to the space station.
PolishNie będziesz ich mógł wytracić prędko, by się snać nie namnożyło przeciw tobie bestyi polnych.
But Jehovah thy God will deliver them up before thee, and will discomfit them with a great discomfiture, until they be destroyed.
PolishDla tego upadłszy przed Panem, czterdzieści dni i czterdzieści nocy leżałem; bo już był Pan rzekł, że was wytracić miał.
So I fell down before Jehovah the forty days and forty nights that I fell down, because Jehovah had said he would destroy you.
PolishPrzeciwko Kiedar, i przeciwko królestwom Hasor, które wytracić ma Nabuchodonozor, król Babiloński; tak mówi Pan: Wstańcie, ciągnijcie przeciwko Kiedar, a zburzcie narody wschodnie.
Of Kedar, and of the kingdoms of Hazor, which Nebuchadrezzar king of Babylon smote.
PolishMożemy teraz w pewnym stopniu wytrącić broń z rąk eurosceptyków mówiąc, że rozliczenia zostały po raz pierwszy zatwierdzone.
We can now to some extent take the wind out of the sails of the euro sceptics by saying that the accounts have been approved for the first time.
PolishTo powinno wytrącić broń z ręki tym, którzy mówią, że przyjęty właśnie zestaw środków niewątpliwie także będzie wiązał się z kosztami.
That should take the wind out of the sails of those who say that the catalogue of measures that has now been established will clearly have a cost, too.
PolishWszakże nie chciał Pan wytracić Judy, dla Dawida, sługi swego, jako mu był powiedział, iż mu miał dać pochodnię między synami jego, po wszystkie dni.
Howbeit Jehovah would not destroy Judah, for David his servant's sake, as he promised him to give unto him a lamp for his children alway.
PolishA jam trwał na górze, jako i przedtem, czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i wysłuchał mię Pan i onego razu, że cię nie chciał Pan wytracić.
And I stayed in the mount, as at the first time, forty days and forty nights: and Jehovah hearkened unto me that time also; Jehovah would not destroy thee.
PolishPrzetoż rzekł, że ich chciał wytracić, gdyby się był Mojżesz, wybrany jego, nie stawił w onem rozerwaniu przed nim, a nie odwrócił popędliwości jego, aby ich nie tracił.
Therefore he said that he would destroy them, Had not Moses his chosen stood before him in the breach, To turn away his wrath, lest he should destroy [them].
PolishAle nie chciał Pan wytracić domu Dawidowego, dla przymierza, które był uczynił z Dawidem, a iż był przyrzekł dać mu pochodnię i synom jego po wszystkie dni.
Howbeit Jehovah would not destroy the house of David, because of the covenant that he had made with David, and as he promised to give a lamp to him and to his children alway.
PolishWyzwaniem tych algorytmów w filtrach, personalizujących filtrów, jest to, ponieważ patrzą one na co się najpierw kliknie co może wytrącić je z równowagi.
And the challenge with these kinds of algorithmic filters, these personalized filters, is that, because they're mainly looking at what you click on first, it can throw off that balance.

Synonimy (polski) dla "wytrącić z równowagi":

wytrącić z równowagi