"wytłumaczyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"wytłumaczyć" po angielsku

PL

wytłumaczyć {czasownik}

volume_up
Mogliście pomyśleć, że Europejski Cud da się wytłumaczyć używając geografii.
You may think we can explain the Great Divergence in terms of geography.
Nikt o zdrowych zmysłach nie mógłby wytłumaczyć tego europejskiemu obywatelowi.
Nobody in his right mind could explain this to a European citizen.
Trudno byłoby mi wytłumaczyć je moim rodakom i obywatelom Europy.
I would find them difficult to explain to Bulgarian and to European citizens.

Przykłady użycia - "wytłumaczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW przeciwnym bowiem razie nie będę mógł wytłumaczyć tego obywatelom mojego kraju.
Otherwise, I will never be able to explain it back home in my country.
PolishBo jak inaczej wytłumaczyć, że musi się mówić ludziom, że coś jest faktycznie gorące?
Because why would you have to tell people that something was actually hot?
PolishMogliście pomyśleć, że Europejski Cud da się wytłumaczyć używając geografii.
You may think we can explain the Great Divergence in terms of geography.
PolishPozwolę sobie wytłumaczyć, czemu traktat tak złości obywateli Wielkiej Brytanii.
Let me explain to him why people in the UK are so angry about this.
PolishSpróbuję to wytłumaczyć: rezolucja dotyczy przemocy, dotyczy ochrony przed przemocą.
Let me explain myself better: it talks about violence, about protection against violence.
PolishChoć generalnie trudno, naprawdę trudno, było wytłumaczyć jak ma wyglądać Web.
But in general it was difficult -- it was really difficult to explain what the web was like.
PolishNikt o zdrowych zmysłach nie mógłby wytłumaczyć tego europejskiemu obywatelowi.
Nobody in his right mind could explain this to a European citizen.
PolishŻaden z nich dotychczas nie był w stanie wytłumaczyć, co właściwie próbują osiągnąć.
None of them has so far been able to explain to me what they are actually trying to achieve.
PolishTrudno byłoby mi wytłumaczyć je moim rodakom i obywatelom Europy.
I would find them difficult to explain to Bulgarian and to European citizens.
PolishReporterka: Proszę wytłumaczyć, jak laikowi, jak znaczący jest ten przełom.
Reporter: Could you explain, in layman's terms, how significant a breakthrough this is please?
PolishDlaczego nie było możliwe, aby lepiej wytłumaczyć korzyści płynące z UPG?
Why was it not possible to get across better the advantages of EPAs?
Polishnawet jeśli czasem trudno je wytłumaczyć. ~~~ Tak też było z Twitterem, i to nie raz.
And that's kind of what's happened with Twitter, time after time.
PolishNie jestem w stanie wytłumaczyć moim wyborcom takiego wykorzystywania ich pieniędzy.
I cannot justify to my voters using their money in this way.
PolishMyślę jednak, że tę niestabilność można wytłumaczyć zaskoczeniem, jakie wywołał kryzys.
I think, however, that this instability can be explained by the surprise which the crisis caused.
PolishWciąż usiłujemy jakoś to wytłumaczyć i ustalić, jakie mogą być tego korzyści ewolucyjne.
We're still trying to explain and come to terms with what is the evolutionary advantage of this.
PolishIch złą reputację można częściowo wytłumaczyć ryzykiem manipulacji.
Their bad reputation is partly explained by the risk of manipulation.
PolishTrudno wytłumaczyć Europejczykom zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.
Ladies and gentlemen, the workings of the European Union are difficult to explain to Europeans.
PolishHucpa tego, kto uważa, że można wytłumaczyć świadomość nie podlega dyskusji.
The very chutzpah of somebody thinking that you could explain consciousness is just out of the question.
PolishMusimy wytłumaczyć naszym obywatelom, że integracja jest konieczna.
We need to explain the necessity of integration to our citizens.
PolishPozwolę sobie wytłumaczyć sytuację w przededniu Rady Europejskiej.
Let me explain the situation on the eve of the European Council.