"wysypiska" - angielskie tłumaczenie

PL

"wysypiska" po angielsku

volume_up
wysypiska {niemęskoos.}
EN
PL

wysypiska {niemęskoosobowy}

volume_up

Przykłady użycia - "wysypiska" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPodam państwu przykład wysypiska odpadów w moim kraju, Co.
I will give you an example of a landfill dump called Whiteriver in my own country, in Co.
PolishOto dlaczego można je powszechnie wyrzucać na wysypiska.
This, of course, is why in general they can be disposed of in landfills.
PolishZobaczyliśmy nielegalne wysypiska i palące się sterty śmieci.
We saw many illegal dumping sites and burning piles of rubbish.
PolishNależy podjąć środki uniemożliwiające wszelkie ewentualne wykorzystanie terenu po zamknięciu wysypiska.
Measures must be taken to prevent any possible use of the land after the closure of the landfill.
PolishTo ich produkty trafiają na te wysypiska i to oni muszą wysunąć propozycje, które dadzą nam pewność, że sytuacja ulegnie zmianie.
It is their products which are ending up in these dumps and they have to come forward with proposals to make sure it does not happen.
PolishSzczególnie niebezpieczne są wysypiska odpadów promieniotwórczych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowych lub na terenach gdzie występują trzęsienia ziemi.
Nuclear dumping sites in the immediate vicinity of nuclear power stations and/or in areas where earthquakes are prevalent are particularly risky.
Polish. ~~~ Albo co gorsza, że nasze twory to wkład do wysypiska śmieci.
And it's very, very common for designers and people in the visual arts to feel that we're not contributing enough, or worse, that all we're doing is contributing to landfill.
PolishWysypiska śmieci są źródłem wielu trujących substancji, a z płynących z nich ścieków nie oczyszczą oczyszczalnie biologiczne, bo bakterie też się trują.
Landfill sites are a source of many poisonous substances, and biological wastewater treatment plants cannot purify the waste coming from them, as the bacteria themselves get poisoned.
PolishNiemniej jednak w grudniu 2010 roku władze greckie przedstawiły plan działania, zgodnie z którym wszystkie nielegalne wysypiska zostaną zamknięte do końca czerwca tego roku.
Nevertheless, in December 2010, the Greek authorities provided an action plan according to which all the legal landfills will be closed by the end of June this year.
PolishDuża część odpadów elektronicznych nie jest przetwarzana zgodnie z wymogami obowiązującej wersji dyrektywy i trafia na wysypiska, albo jest nielegalnie eksportowana poza granice UE.
A large amount of electronic waste is either not being processed in accordance with the current version, and ends up in dumps, or is illegally exported out of the EU.