PL

wysyłanie {nijaki}

volume_up
wysyłanie (też: kierowanie, wytyczanie)
wysyłanie (też: posyłanie)
Myślę, że jest to wysyłanie nieodpowiedniej wiadomości w nieodpowiednim czasie.
I think that we are sending the wrong message at the wrong time.
Wysyłanie jakiegokolwiek rodzaju zautomatyzowanych zapytań do Google jest sprzeczne z naszymi Warunkami korzystania z usługi.
Sending automated queries of any sort to Google is against our Terms of Service.
Aby wyłączyć automatyczne wysyłanie odpowiedzi przez Google Maila, kliknij link Zakończ teraz na banerze.
To stop Google Mail from automatically sending the response, click end now within the banner.

Przykłady użycia - "wysyłanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMyślę, że jest to wysyłanie nieodpowiedniej wiadomości w nieodpowiednim czasie.
I think that we are sending the wrong message at the wrong time.
PolishNie jest już modnym wysyłanie dzieci do takich miejsc jak to.
It's not fashionable to send your kids to a place like this anymore.
PolishAby wyłączyć automatyczne wysyłanie odpowiedzi przez Google Maila, kliknij link Zakończ teraz na banerze.
To stop Google Mail from automatically sending the response, click end now within the banner.
PolishAby wyłączyć automatyczne wysyłanie odpowiedzi przez Google Maila, kliknij link Zakończ teraz na banerze.
Or, if you'd like to edit the response, click vacation settings.
PolishRządy nadal nie chcą pozwolić Komisji na sprawne wysyłanie ostrzeżeń i nakładanie sankcji finansowych.
Governments still refuse to let the Commission easily send a warning and impose financial sanctions.
PolishNa przykład wybranie opcji Grafika Google powoduje wysyłanie wszystkich zapytań z paska Toolbar do Grafiki Google.
For example, selectingGoogle Images will send all your Toolbar searches to GoogleImages.
PolishWysyłanie jakiegokolwiek rodzaju zautomatyzowanych zapytań do Google jest sprzeczne z naszymi Warunkami korzystania z usługi.
Sending automated queries of any sort to Google is against our Terms of Service.
PolishUtrudni to na przykład wysyłanie sprzętu telekomunikacyjnego do krajów, które go potrzebują.
For example, it makes it more difficult to send important telecommunications equipment to countries that need it.
PolishNa karcie Wysyłanie w oknie dialogowym Opcje otwieranym z menu Narzędzia:.
PolishChciałabym podkreślić, że wciąż należy promować wysyłanie jak największych ilości buraka cukrowego do Europy.
I wish to emphasise that sending the maximum volumes of sugar beet to Europe must still be encouraged.
PolishPrzedmiot: Wysyłanie wiadomości tekstowych podczas prowadzenia pojazdu - bezpieczeństwo na drodze
PolishZakres przekazywania z użyciem filtrów można zwiększyć, łącząc filtry powodujące wysyłanie wiadomości na te same adresy.
You can maximize your filtered forwarding by combining filters that send to the same address.
PolishProponowana dyrektywa umożliwi towarzystwom ubezpieczeniowym wysyłanie pacjentów za granicę na tańsze leczenie.
The proposed directive will enable health insurance companies to send patients abroad for cheaper treatment.
PolishOtóż powiedzieliby państwo, że wysyłanie przez Unię Europejską do tego kraju obserwatorów wyborów jest niezgodne z prawem.
You would all have said that it is unlawful for the European Union to send election observers there.
PolishWysyłanie pism do ekspertów z prośbą o ustalenie, czy pozostają w konflikcie interesów, czy nie, to za mało.
It is not enough to send a letter to the experts asking them to decide if they have a conflict of interest or not.
PolishProszę więc o wysyłanie pomysłów.
So please send me your ideas about how to design a foot.
PolishAle ich głównym telepatycznym ćwiczeniem jest wysyłanie silnych sygnałów do całej reszty ludzkości, że telepatia nie istnieje.
But their main exercise of telepathy is to send out powerful signals to the rest of us that it doesn't exist.
PolishWysyłanie szkockich krewetek do obrania w Tajlandii i ich ponowna wysyłka do Szkocji to nonsens i marnotrawienie energii.
Sending Scottish prawns to Thailand to be peeled and returned to Scotland is just nonsense, and a waste of energy.
PolishDo stałych praktyk należy wysyłanie armii do tybetańskich zakonów pod pretekstem poszukiwania broni i terrorystów.
Sending the army into Tibetan monasteries on the pretext of looking for arms and terrorists has become a regular practice.
PolishTworzenie i wysyłanie wiadomości.