PL

wysyłać [wysyłam|wysyłałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
W czasie kryzysu pragniemy wysyłać państwom członkowskim jasne sygnały.
During a crisis, we wish to send out clear messages to the Member States.
Innymi słowy, proszę nie wysyłać obserwatorów, którzy mieliby monitorować nielegalne wybory.
In other words, do not send election observers there for an illegitimate election.
Muszą wysyłać swoje dzieci do szkoły i integrować się w rynek pracy.
They must send their children to school and become integrated into the labour market.
wysyłać (też: wysłać)
Aby wysyłać wiadomości przy użyciu innej nazwy użytkownika Google Maila, musisz najpierw zarejestrować odpowiedni adres.
Select an option below for instructions on how to add your other addresses to your Google Mail account.
Mamy wroga kobiet, który wysyła nam maile pełne nienawiści zwolnili go ze szkoły Big 10.
We got a misogynist administrator sending us hate-mail fired from a Big Ten school.
Pamiętaj, że język wyświetlania Google Maila nie ma wpływu na język wysyłanych i odbieranych wiadomości.
Remember, your Google Mail's display language doesn't affect the language in which your messages are sent and received.
wysyłać
W czasie kryzysu pragniemy wysyłać państwom członkowskim jasne sygnały.
During a crisis, we wish to send out clear messages to the Member States.
UE powinna uważać, by nie wysyłać błędnego sygnału.
The EU should be careful not to send out the wrong message.
Oto sygnały, jakie musi wysyłać Parlament.
These are the signals that Parliament must send out.
Wysyłają je potem setki mil od domu, do ortodoksyjnych szkół realizujących program Talibów.
Then they ship them off, hundreds of miles away to hard-line schools that run along the Taliban agenda.
Zamiast transportować produkty na drugi koniec świata, wysyłamy dane przez Internet.
We're now, instead of shipping a product across the world, we're sending data across the Internet.
2. Handel
wysyłać (też: wysłać, przewieźć, przewozić)
My, Zieloni, chcemy skorzystać z rozwiązania "jednego okienka” i powołać w Europie jedną osobę do kontaktu dla każdego, kto chce wysyłać pociągi przekraczające granice w Europie.
We Greens want to use the one-stop shops to create a single contact person for everyone who wants to send freight trains across borders in Europe.
3. "do czegoś"
wysyłać (też: przesyłać, przesłać, wysłać)
volume_up
to output {czas.} (to sth)

Przykłady użycia - "wysyłać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishSądzimy, że to nie jest właściwy czas, by wysyłać Turcji pozytywne sygnały.
It is our belief that this is not the time to be sending Turkey positive signals.
PolishUE musi traktować Ukrainę jak prawdziwego partnera i wysyłać jej jasne sygnały.
The EU must treat Ukraine as a genuine partner and give it clear messages.
PolishInnymi słowy, proszę nie wysyłać obserwatorów, którzy mieliby monitorować nielegalne wybory.
In other words, do not send election observers there for an illegitimate election.
PolishW czasie kryzysu pragniemy wysyłać państwom członkowskim jasne sygnały.
During a crisis, we wish to send out clear messages to the Member States.
PolishJest to jasny sygnał, jaki Unia Europejska powinna wysyłać Rosji.
That is the clear message that the European Union should be sending to Russia.
PolishMuszą wysyłać swoje dzieci do szkoły i integrować się w rynek pracy.
They must send their children to school and become integrated into the labour market.
PolishDzięki tej funkcji nie trzeba też ponownie wysyłać załączników e-mail.
It also prevents you from ever having to send an email attachment again.
PolishJeśli nie chcesz wysyłać powiadomień, usuń zaznaczenie pola wyboru „Powiadom innych przez e-mail”.
If you'd rather not notify them, de-select the 'Notify people via email' checkbox.
PolishBędziemy nadal wysyłać zdecydowane sygnały w tym względzie do wszystkich zainteresowanych stron.
We will continue sending firm messages in that respect to all stakeholders.
PolishRóżne osoby mogły przemawiać, ale musiały wysyłać ten sam sygnał.
Different people could speak, but they had to convey the same message.
PolishNie możemy wysyłać ludzi w przestrzeń pozaziemską, ani ich z niej sprowadzać.
We cannot send people into space or bring them back again.
PolishZ jakim wyprzedzeniem wysyłać zawiadomienie o kontroli zdecydujemy w dzisiejszym głosowaniu.
How much notice should be given will be decided in the vote today.
PolishAle tego nie zrobiły - biblioteki nie chciały wysyłać swoich książek.
Well, they didn't. ~~~ They didn't want to send their books.
PolishTwoje dane przetwarzamy, aby móc wysyłać Ci powiadomienia, biuletyny i zaproszenia do udziału w ankietach.
To send you information updates, newsletters, or invitations to participate in surveys.
PolishNie wolno nam wysyłać sygnału, że handel narządami mógłby w niektórych okolicznościach stać się legalny.
We must not send out the signal that trade in organs could be legal in some circumstances.
PolishTa metoda działa tak dobrze, że możemy wysyłać całkowicie sztuczne komunikaty bezpośrednio do mózgu.
The approach works so well that we can write purely artificial messages directly to the brain.
PolishUnia Europejska nie może wciąż wysyłać sprzecznych sygnałów.
The European Union cannot continue to give contradictory signals.
PolishLudzie będą wysyłać ci darowizny jeśli będziesz w takim stanie.
People will send you donations when you're in that condition.
PolishTo rzeczywisty adres firmy, na który można wysyłać pocztę.
You can also use an AdWords login and password, if you have one.
PolishMożna wysyłać informacje wyświetlane w określonych krajach.Aby
You can copy the URL or click Send for more options.