"wysunąć" - angielskie tłumaczenie

PL

"wysunąć" po angielsku

volume_up
wysunąć się {czas. zwr. dk}
PL

wysunąć {czasownik dokonany}

volume_up
Instytucje nie pozwalają lewicy wysunąć własnego kandydata.
(FR) Mr President, Mr Barroso, the institutions do not permit the left to put forward a candidate.
Chciałbym odpowiedzieć na dwa zastrzeżenia, które tutaj wysunięto.
Let me reply to two objections that were put forward.
Będziemy się starać uwzględnić możliwie najwięcej opinii i wniosków wysuniętych podczas tej debaty.
We will try and take into account as many of the opinions and proposals put forward in this debate as possible.
wysunąć (też: przedstawić, przedstawiać, wysuwać)
volume_up
to put up {czas.} (proposal, argument)

Przykłady użycia - "wysunąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMożna go wysunąć na 13 centymetrów żeby dopasować do własnej głowy.
I've got five inches of adjustment here in order to get the headrest in the right place.
PolishCzy jesteśmy w stanie wysunąć propozycję, czy po prostu jesteśmy tacy sami, jak państwa członkowskie?
Are we capable of coming up with a proposal, or are we just like the Member States?
PolishWysunąć tłok strzykawki do pozy - cji w której czarna linia na tłoku wska -
Pull the plunger out until the black line on the plunger corresponds to your cat´ s bodyw eight in kilogram s.
PolishUtrzymując tłok w pełni opuszczony ostrożnie wysunąć igłę z miejsca wstrzyknięcia po linii prostej.
Keeping the plunger fully depressed, carefully lift the needle straight out from the injection site.
PolishInstytucje nie pozwalają lewicy wysunąć własnego kandydata.
(FR) Mr President, Mr Barroso, the institutions do not permit the left to put forward a candidate.
PolishWysunąć tłok strzykawki wypełniając strzykawkę powietrzem w ilości określonej przez lekarza prowadzącego.
Pull the syringe plunger out, filling the syringe with air to the amount prescribed by your doctor.
PolishPotwierdzam, że jestem gotów wysunąć niezbędne sugestie w celu osiągnięcia wyważonego porozumienia.
I can confirm here that I am ready to make the necessary suggestions in order to reach a balanced agreement.
PolishNie powinniśmy zaprzepaścić szansy opracowania dobrego wniosku i pozwolić wysunąć się wydarzeniom operacyjnym na pierwszy plan.
We should not waste a good proposal and allow operational events to overshadow it.
PolishPowinniśmy już wiedzieć, że rynek wszystkiego nie rozwiąże i że nadszedł czas, aby na pierwszy plan wysunąć ludzi.
We should already know that the market does not solve everything and that it is time to put people first.
PolishIstnieją różne racje, które można byłoby wysunąć i które stanowią źródło obaw, poważnych obaw, w naszej grupie.
There are various arguments that could be raised that give our group cause for concern, considerable concern.
PolishWysunąć tłok strzykawki do pozycji, w której czarna linia na tłoku wskaże ilość kg masy ciała odpowiednią dla Twojego psa.
Pull the plunger out until the black on the plunger corresponds to your dog's bodyweight in kilograms.
PolishMusimy jednak wysunąć dalsze wnioski.
However, we need to go ahead with further proposals.
PolishMożna stąd wysunąć wiele pomysłów.
PolishRynek nie jest w stanie wysunąć takiego argumentu, który mógłby konkurować z bezpieczeństwem produktów i bezpieczeństwem ludzkiego życia.
There is no argument from the market which could compete with the safety of products and the safety of people's lives.
PolishPonieważ sama jestem przedstawicielką tej młodzieży realizującej strategię, pragnę wysunąć kilka konkretnych propozycji.
Since I myself am a representative of those same young people implementing the strategy, I would like to offer a few concrete proposals.
PolishMusimy sprawić, by tego rodzaju spekulacja stała się nieatrakcyjna, i wysunąć na pierwszy plan długoterminowe strategie inwestycyjne.
We need to make this kind of speculation unattractive and bring long-term investment strategies to the fore once and for all.
PolishTo ich produkty trafiają na te wysypiska i to oni muszą wysunąć propozycje, które dadzą nam pewność, że sytuacja ulegnie zmianie.
It is their products which are ending up in these dumps and they have to come forward with proposals to make sure it does not happen.
PolishBardzo pozytywnym faktem jest to, że za pomocą omawianego rozporządzenia udało się nam wysunąć europejski rynek wewnętrzny na plan pierwszy.
The fact that we have succeeded here in bringing the European internal market to the fore with a regulation is very positive.
PolishJeśli poważnie podchodzimy do zasadniczej reformy WPR, zniesienie płatności za odłogowanie gruntów musi wysunąć się na pierwszy plan reformy.
If we are serious about fundamental CAP reform then an end to set-aside payments has to be at the forefront of any reform procedure.
Polish. ~~~ Dopóki trzymam tu rękę, nic nie jest w stanie wsunąć się czy wysunąć z mojego rękawa.
That way you can see that at no time can anything travel, as long as I'm squeezing there nothing can go up or down my sleeve.

Synonimy (polski) dla "wysunąć się":

wysunąć się